Planeringsunderlag

Kommunala planeringsdokument

  • Detaljplan DP 1075

  • Översiktsplan

  • Grundkarta

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Edvin Hansson, Planenheten. Fastighetsförteckningen har framtagits av Madeleine Bergvall, Kart- och mätenheten.

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:

Malin Haraldsson, Planenheten
Alexander Bredén Jonsson, Planchef
Annika Andersson, Mark- och exploatering