Motiv till detaljplanens regleringar

Allmän platsmark

Med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. Kommunen ska i en detaljplan reglera vilka områden som ska vara allmän plats. En allmän plats får inte mer än tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för allmänheten. En allmän plats kan till exempel vara en gata, ett torg eller en park. Upphävandet av denna detaljplan innefattar ingen allmän platsmark.

Kvartersmark

Kvartersmark är mark som främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter. Kommunen ska i detaljplan alltid ange användningen av kvartersmark. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri. Nedan redogörs motiven till reglering av kvartersmarken.

Gränsbeteckningar

Plankartan omfattar enbart planområdesgräns. Området innanför planområdesgränsen är den del av detaljplan 1075 som ska upphävas. Denna ytan utgörs av fastigheten Odensvalan 1 och motsvarar samtlig kvartersmark för gällande detaljplan.