Genomförandefrågor

Mark- och utrymmesförvärv

En avsiktsförklaring har tecknats med Granitor Property Development AB (Exploatören). Avsiktsförklaringen innebär att exploatören ska driva och bekosta en ny detaljplan för att möjliggöra att de sedan kan bebygga fastigheten.

Avsiktsförklaringen är villkorad av att upphävande av gällande detaljplan kan ske, se ärende KS 2023/349.

En nära dialog med kommunen ska ske i framtida planarbete för att gemensamt arbeta fram hur fastigheten ska bebyggas för att skapa goda boendemiljöer och viktiga kopplingar till fastighetens närområde. Först efter en ny detaljplan som fått laga kraft säljs fastigheten till exploatören.

Till höger är aktuell fastighet markerad.

Tidplan

Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunstyrelsen kvartal 4 år 2024.