Vejby 135:132 m fl, Granskning

Detaljplan för Vejby 135:132 m fl, Vejbystrand, Ängelholms kommun Granskningshandling Diarienummer: PL 21-0021, KS 2021/485, SBN 2022/101 Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att dela befintlig fastighet i flera minder fastigheter genom avstyckning. Syftet är även att utöka befintlig fastighet genom att mindre områden mark som idag är planlagda som parkmark i stället planläggs för kvartersändamål bostad (de aktuella områdena har under många år använts som tomtmark). I övrigt är syftet att bekräfta befintlig markanvändning med hänsyn till förutsättningarna på platsen.


Detaljplan för Vejby 246:13 m fl - antagande

Planbeskrivning för detaljplanen Vejby 246:13 m fl i Vejbystrand, Ängelholms kommun. Antagandehandling. Diarienummer: PL 2021-000014, KS 2021/315, SBN 2021/179. Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsen och omgivningens värden, främst i form av befintlig vegetation och bebyggelse.


Del av Ängelholm 3:141 - Samråd

Detaljplan för del av Ängelholm 3:141, Centrum, Ängelholm, Ängelholms kommun Samrådshandling Diarienummer: PL 2022-00001, KS 2022/101, SBN 2022/30 Syftet med detaljplanen är möjliggöra en utveckling av Ängelholms sjukhusområde för att bättre anpassas för modern teknikintensiv vård. Målsättningen är att planera för en långsiktig utbyggnad som tar höjd för den medicinska utvecklingens höga krav på moderna vårdbyggnader. Detaljplanen ska också möjliggöra en fungerande parkeringslösning med tillhörande infrastruktur, som ska kunna anpassas till framtida behov. Ny bebyggelsestruktur ska bevara och förstärka befintliga stråk och kopplingar till övriga staden, samt ta hänsyn till gröna värden i området. Det ska skapas en god miljö både för anställda, patienter och besökare.


Skiftnyckeln 1 - Granskning

Detaljplan för Skiftnyckeln 1, Munkagården, Munka Ljungby, Ängelholms kommun Granskningshandling Diarienummer: PL 21-0019, KS 2021/473, SBN 2021/288 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för laddning av elfordon, detaljhandel, industri, kontor samt verksamheter.