ÄDP del av Strövelstorp 9:1 - Granskning

Ändring av detaljplan DP 1102 för del av Strövelstorp 9:1 Granskningshandling Diarienummer: PL 22-0002, KS 2022/102, SBN 2022/34 Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätt för att befintlig verksamhet ska kunna anpassas till rådande och framtida utvecklingsbehov. Avsikten är även att bevara de träd som finns inom den del av området som berörs av ändring av detaljplan.


DP 1143 Vejby 135:132 m fl

Detaljplan för Vejby 135:132 m fl, Vejbystrand, Ängelholms kommun. Lagakrafthandling. Diarienummer: PL 21-0021, KS 2021/485, SBN 2022/101 Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att dela befintlig fastighet i flera minder fastigheter genom avstyckning. Syftet är även att utöka befintlig fastighet genom att mindre områden mark som idag är planlagda som parkmark i stället planläggs för kvartersändamål bostad (de aktuella områdena har under många år använts som tomtmark). I övrigt är syftet att bekräfta befintlig markanvändning med hänsyn till förutsättningarna på platsen.


Del av Ängelholm 3:141 - Samråd

Detaljplan för del av Ängelholm 3:141, Centrum, Ängelholm, Ängelholms kommun Samrådshandling Diarienummer: PL 2022-00001, KS 2022/101, SBN 2022/30 Syftet med detaljplanen är möjliggöra en utveckling av Ängelholms sjukhusområde för att bättre anpassas för modern teknikintensiv vård. Målsättningen är att planera för en långsiktig utbyggnad som tar höjd för den medicinska utvecklingens höga krav på moderna vårdbyggnader. Detaljplanen ska också möjliggöra en fungerande parkeringslösning med tillhörande infrastruktur, som ska kunna anpassas till framtida behov. Ny bebyggelsestruktur ska bevara och förstärka befintliga stråk och kopplingar till övriga staden, samt ta hänsyn till gröna värden i området. Det ska skapas en god miljö både för anställda, patienter och besökare.


DP 1140 Skiftnyckeln 1

Detaljplan för Skiftnyckeln 1, Munkagården, Munka Ljungby, Ängelholms kommun Lagakrafthandling Diarienummer: PL 21-0019, KS 2021/473, SBN 2021/288 Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för laddning av elfordon, detaljhandel, industri, kontor samt verksamheter.


Odensvalan 1, Upphävande - Samråd

Detaljplan för Odensvalan 1, upphävande Samrådshandling Diarienummer: PL 23-0008, KS 2023/350, SBN 2024/14 Syftet med detaljplanen är att upphäva en del av detaljplanen DP 1075, då den inte bedöms skapa förutsättningar för bästa möjliga exploatering av fastigheten. Planområdet är genom sitt läge en mycket viktig koppling mellan Fridhemsområdet och stadskärnan, varpå gällande detaljplans bebyggelseförslag inte längre bedöms vara aktuellt med bakgrund av det nya planprogram som tas fram för Fridhemsområdet.


Detaljplan för Betvågen 5 m fl - Samråd

Detaljplan för Betvågen 5 m fl, Stationsområdet, Ängelholm, Ängelholms kommun Samrådshandling Diarienummer: PL 22-0013, KS 2022/398, SBN 2022/124 Syftet med detaljplanen är att upprätta ett nytt bostadskvarter och centrumverksamheter i Stationsområdet.


DP 1142 Vejby 246:13 m fl

Planbeskrivning för detaljplanen Vejby 246:13 m fl i Vejbystrand, Ängelholms kommun. Lagakrafthandling. Diarienummer: PL 2021-000014, KS 2021/315, SBN 2021/179. Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsen och omgivningens värden, främst i form av befintlig vegetation och bebyggelse.


Del av Rebbelberga 130:1 - Samråd

Planbeskrivning till detaljplan för del av Rebbelberga 130:1, Älvdalen, Ängelholm, Ängelholms kommun. Samrådshandling. Diarienummer: PL 2022-0008 │ KS 2022/241 │ SBN 2022/82. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny verksamhetsbebyggelse i form av lager och kontor. Detaljplanen ska säkerställa att risken för översvämning kan hanteras, samt ta hänsyn till angränsande bebyggelse/kulturmiljö. Syftet är även att möjliggöra för en framtida gång- och cykelväg längs med del av Älvdalsgatan för att stärka gång- och cykelstråket mellan västra och östra Ängelholm.