Beskrivning av detaljplanen

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att upphäva en del av befintlig detaljplan, DP 1075, med anledning av att gällande detaljplan inte bedöms skapa de bästa förutsättningar för en koppling mellan stadskärnan och de utbyggnadsförslag som föreslås i planprogrammet för Fridhemsområdet, som är under framtagande. Upphävandet gäller enbart för kvartersmarken inom detaljplanen, vilket är fastigheten Odensvalan 1.

Planområdets läge och avgränsning

Planområdets läge framgår av översiktskartan till vänster. Planområdet omfattar fastigheten Odensvalan 1 och avgränsas av järnvägen i norr och omgärdas i övrigt av fastigheten Ängelholm 5:3. Planområdets areal är strax över en hektar.

Fastigheten Odensvalan 1 ägs av Ängelholms kommun.

Planområdet idag

Planområdet omfattas idag av en obebyggd yta med mindre trädbestånd och området är planlagt för huvudsakligen bostäder. Gällande detaljplan grundar sig på det vinnande förslaget i en markanvisningstävling för området, där syftet var att bygga en högre byggnad och landmärke i upp till 16 våningar. Projektet har dock visat sig svårt att genomföra.

Då omkringliggande områden exploateras har fastigheten fått ett annat sammanhang och behöver därför justeras. Exploatering av fastigheten bör följa pågående planprogrammet för Fridhemsområdet utifrån hållbarhetsaspekter, kopplingar för gator och gång- och cykelstråk, platsbildningar, kopplingar till intilliggande områden samt typ av byggnation som passar in i området

Genom att upphäva detaljplanen underlättas processen för att ta fram en ny detaljplan som bättre anpassas till nuvarande planer för närområdet.

Planförslaget

Planförslaget är att upphäva en del av detaljplan 1075 för att underlätta framtagande av en ny detaljplan för fastigheten Odensvalan 1. Den del av detaljplanen som upphävs är kvartersmarken. Till vänster är den del av detaljplanen som upphävs markerad.

Allmän plats

Upphävandet omfattar ingen allmänplats.

Kvartersmark

Gällande detaljplan medger bostäder och centrumändamål i varierande höjder, upp till 16 våningar. Planförslaget innebär att detaljplanen inom kvartersmarken upphävs, detta för att på sikt kunna underlätta framtagande av en ny detaljplan.

Genomförandetid

Gällande detaljplan, DP 1075, har kvarvarande genomförandetid fram till 2029. En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig detta. Om berörda fastighetsägare i anslutning till planområdet skulle motsätta sig detta upphävande kommer planen inte att antas.