Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsdokument

Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat som nya större bostadsområden. Syftet med detta upphävande är att på sikt möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, varpå upphävandet bedöms ligga i linje med översiktsplanens intentioner.

Detaljplan

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare genom detaljplan DP 1075. Detaljplanen medger i huvudsak bostäder och centrumändamål, men omfattar även allmänplats i form av GC-väg och bussgata. Den allmänna platsen omfattas dock inte av detta upphävande. Det finns fortfarande genomförandetid kvar, varpå ett upphävande enbart är möjligt så länge ingen berörd fastighetsägare motsätter sig.

Planbesked

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 6 september 2023 § 182 , och gav huvuduppdrag Samhälle/planenheten uppdrag att pröva planläggning av området. Planbeskedet omfattar ett upphävande av gällande detaljplan för Odensvalan 1. Upphävandet ska endast avse kvartersmarken för bostäder. Allmän plats inom detaljplanen som möjliggör en framtida flytt av gång- och cykelväg under järnvägen ska inte upphävas (Nya Lindhagatunneln).

Planprogram

Ett planprogram är under framtagande för Fridhemsområdet, strax söder om planområdet. Fastigheten Odensvalan 1 utgör genom sitt läge därför en viktig koppling mellan stadskärnan och Fridhemsområdet. Gällande detaljplan bedöms inte skapa de bästa förutsättningarna för denna koppling, sett till Fridhemsområdet intentioner och ambitioner.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse för flyget. Bebyggelse högre än +63,2 meter över havet är lägsta nivån för krav på hinderfria ytor.

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. MSA-zonen kan påverkas av byggnation högre än 20 meter.

Detaljplanen innefattar ett upphävande och medger därför ingen ny bebyggelse.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt högre än 45 meter inom tätbebyggt område och 20 meter utanför tätbebyggt område få en inverkan på gällande riksintressen. Detaljplanen medger ingen ny bebyggelse.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Samtliga luftkvalitetsmätningar som genomförts i Ängelholms kommun har visat på värden under miljökvalitetsnormen. Mätningarna är genomförda 2014 och 2017. Resultatet av mätningarna visar en luftkvalitet som även uppfyller de nationella miljömålen, med undantag för luftpartiklar. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa. Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av förslaget.

Vatten

Upphävandet av del av detaljplan 1075 bedöms inte medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med över 100 000 invånare. Då Ängelholms kommun har färre än 100 000 invånare omfattas inte kommunen av kravet att upprätta ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller.

Miljö

Natur

Planområdet består idag ett obebyggt område med träd och buskage. Upphävandet av gällande detaljplan bedöms inte påverka naturen i området negativt. Syftet är dock att på sikt exploatera området. En bedömning kring befintliga naturvärden ska tas fram i kommande detaljplan.

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten.

Trafik

I gällande detaljplan medges en ny gång- och cykelväg samt en ny bussgatan under järnvägen. Upphävandet av detaljplanen för delen Odensvalan 1 påverkar inte denna GC-väg och bussgata. Bussgatan är i dagsläget inte utbyggd, men upphävandet påverkar inte möjligheten för att få denna utbyggd.