Konsekvenser av planens genomförande

Grönområden

Planområdet utgörs idag av ett mindre grönområde, bestående av träd och buskar vilket syns på bilden till vänster. Området är dock snårigt och inte något som används för daglig rekreation. Upphävandet av detaljplanen påverkar inte grönområdet idag, men då syftet med upphävandet är att på sikt möjliggöra en exploatering är det viktigt att i framtida planarbete utreda eventuella värden på platsen.

Miljökvalitetsnormer

Upphävandet av del av detaljplan 1075 bedöms inte medföra någon påverkan på miljökvalitetsnormerna. I framtida detaljplan för området är det dock viktigt att undersöka påverkan och konsekvenserna för normerna, samt omhändertagandet av dagvatten.

Trafik

Upphävandet bedöms inte påverka trafiksituationen negativt i anslutning till planområdet.