Sammanfattning

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att upphäva en del av detaljplanen DP 1075, för fastigheten Odensvalan 1. Gällande detaljplan bedöms inte skapa förutsättningar för bästa möjliga exploatering varför ett omtag med ny detaljplan föreslås. Till höger är ett utklipp från DP 1075 med den del av detaljplanen som upphävs markerad.

Gällande detaljplan för fastigheten har en genomförandetid på 15 år, till och med år 2029. Innan nytt planarbete påbörjas bedöms det som lämpligt att upphävande gällande detaljplan för att skynda på processen. Upphävandet ska endast avse kvartersmarken för bostäder. Allmän plats inom detaljplanen som möjliggör en framtida flytt av gång- och cykelväg under järnvägen ska inte upphävas (Nya Lindhagatunneln).

Planområdet är beläget i norra delen av Fridhemsområdet, precis intill järnvägen. Planområdet utgör en viktig koppling mellan Fridhem och stadskärnan, varpå dess bebyggelse bör ligga i linje med intentionerna i det planprogram som tas fram för Fridhemsområdet.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.