Planeringsunderlag

Kommunala planeringsdokument

 • Detaljplan B 581, antagen av byggnadsnämnden den 16 juni 1998. Laga kraft den 9 juli 1998.
 • Översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017.
 • Riktlinjer för parkering 2021-2025. Fastställdes i Kommunfullmäktige den 21 juni 2021.
 • Cykelplan 2015-2025. Godkänd av Kommunfullmäktige den 24 augusti 2015.
 • Grundkarta framtagen av Ängelholms kommun den 6 februari 2023.

Utredningar

 • PM - Vatten och avloppshantering Vejby 246:13, Ängelholms kommun 2023-01-27
 • Översvämnings- och erosionsrisker - underlag till detaljplanebedömning för Vejby 246:13, Sweco 2021-09-23
 • Skyfallskartering Ängelholms kommun, Sweco 2018-12-20
 • Översiktlig geoteknisk utredning, Geokonsult Rydström Stjernkvist AB 1990-06-15.
 • Bullerkartläggning Ängelholms kommun 2017, Ramböll 2018-04-05.
 • Solstudier och illustrationer, Karin Petterssons arkitektbyrå AB 2023-02-02
 • Rivningsplan och inventering av farligt och miljöskadligt material - TP Sanering och fastighetsservice

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker, Planenheten. Fastighetsförteckningen har framtagits av Madeleine Bergvall, Kart- och mätenheten.

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:

 • Hanna Hjalmarsson, landskapsarkitekt
 • Carl Fogelklou, planarkitekt
 • Pernilla Theselius, stadsarkitekt
 • Alexander Bredén-Jonsson, planchef
 • Camilla Lundgren, gatuingenjör
 • Annica Jörgensen, parkingenjör
 • Johanna Lundblad, mark- och exploateringsingenjör
 • Denice Aderklint, VA-ingenjör
 • Malin Abbott, miljöinspektör