Konsekvenser av planens genomförande
Karta. Rosa figurer visar allmän plats som planläggs som kvartersmark. Rosa figurer visar allmän plats som planläggs som kvartersmark.

Natur

Grönområden och rekreation

Detaljplanen medför att några av grönytorna som idag är planlagda som allmän plats, park ianspråktas för bostadsbebyggelse och blir kvartersmark. Konsekvenserna blir att sex befintliga träd kommer att behöva fällas, samt att två träd behöver flyttas. För att minska påverkan på de gröna värdena ska de sex träden ersättas genom återplantering på allmän platsmark i närområdet. Nyplanteringarna bör även stärka upp befintlig grönstruktur ekologiskt, exempelvis genom placering och val av trädslag och buskarter. Finansiering för ersättning och flytt av träd regleras i ett exploateringsavtal.

Planförslaget möjliggör att befintlig gång- och cykelbana kan dras om, vilket skulle skapa en större sammanhängande grönyta för spontan lek och rekreation i den sydvästra delen av planområdet.

Grönområdet med lekplats och kulle som angränsar planområdet i öster ska finnas kvar, och bedöms inte påverkas av planförslaget.

Karta som visar lämplig placering på fördröjningsmagasin. Röd figur visar lämplig placering på fördröjningsmagasin.

Miljö

Dagvatten

För att klara hanteringen av dagvatten enligt gällande branschstandard behöver dagvatten från planområdet fördröjas. Dagvattnet ska fördröjas med ett utsläppsflöde till befintligt ledningsnät om 1 liter per sekund. Erforderlig fördröjningsvolym uppskattas till minst 67 kubikmeter. Fördröjningsmagasinet föreslås placeras på den allmänna parkmarken i den södra delen av planområdet. Föreslagen placering är fördelaktig bland annat med tanke på markens höjder och fall. Fördröjningsmagasinet säkerställs med en planbestämmelse på plankartan.

Då planområdet ligger inom verksamhetsområde för dagvatten och kommer att fördröjas samt ledas till kommunens dagvattennät, kommer inget dagvatten från planområdet att tillföras dikningsföretaget.

Betydande miljöpåverkan

Undersökning samt ställningstagande 4 kap. 33 b § PBL (2010:900)

En undersökning är genomförd för att avgöra om detaljplanens genomförande innebär en sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Detaljplanen innebär en förtätning av befintligt bostadsområde. Sammanfattningsvis bedöms kommunala riktlinjer följas i stor utsträckning. Då området till stor del redan är ianspråktaget bedöms miljöpåverkan generellt som liten. Exploateringen innebär att en liten andel grönyta tas i anspråk, varpå det är viktigt att bevaka att de gröna värdena ersätts.

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Utifrån undersökningen antas detaljplanen inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ett särskilt beslut om detta togs i samband med att detaljplanen fick beslut om samråd.

Bilderna visar hur stadsbilden kommer att förändras. Vy från sydväst. Bilderna visar hur stadsbilden kommer att förändras. Vy från sydväst.

Gestaltning

Stadsbild

Tidigare gårdsbebyggelse har länge varit en ö i ett villaområde. Att förtäta med bostäder blir en naturlig fortsättning på befintligt bostadsområde. Ny bebyggelse som detaljplanen medger kommer inte att få en högre höjd än den gård som tidigare har funnits på platsen. Däremot möjliggör detaljplanen bebyggelse i större omfattning och utbredning, vilket bedöms få viss påverkan på stadsbilden. Påverkan bedöms dock främst vara positiv då en eftersatt och förfallen gård blir ersatt med ny bostadsbebyggelse. Detaljplanen säkerställer att ny bebyggelse har sadeltak. Syftet med detta är att återspegla den äldre gårdsbebyggelsen samt bättre relatera till befintlig omgivande bostadsbebyggelse. På så sätt kan förändringen på stadsbilden uppfattas som mindre påtaglig.

Detaljplanen reglerar även att huvudbyggnadens kortsida, det vill säga husens gavlar, ska vara placerade mot gatan. Med gavlar mot gatan skapas en mer varierad fasad samt att det bidrar till att bebyggelsen upplevs mer småskalig.

Bilder på skuggstudie. Skuggstudien visar att nya bostäder har mycket liten påverkan på solljuset för omgivande bebyggelse. Urvalet av bilder har gjorts utifrån vilka tidpunkter påverkan är som störst. Karin Pettersons arkitektbyrå AB. Skuggstudien visar att nya bostäder har mycket liten påverkan på solljuset för omgivande bebyggelse. Urvalet av bilder har gjorts utifrån vilka tidpunkter påverkan är som störst. Karin Pettersons arkitektbyrå AB.

Skuggstudie

En skuggstudie har tagits fram för att studera hur planförslaget påverkar solförhållandena för närliggande fastigheter. Skuggstudien har utförts för vår- och höstdagjämning samt för sommarsolstånd vid fyra olika tidpunkter på dygnet. Under vår- och höstdagjämning skuggas en fastighet i nordost på en liten del av sin tomt under eftermiddagen. En fastighet i nordväst skuggas på en liten del av tomten under morgonen/tidig förmiddag. Under sommarsolstånd står solen högre vilket gör att föreslagen ny bebyggelse inte skuggar omgivande fastigheter alls. Sammantaget visar studien att föreslagna nya bostäder kommer att ha en begränsad påverkan på närliggande fastigheters tillgång till solljus.

Miljökvalitetsnormer

Nedan redovisas eventuell påverkan på de miljökvalitetsnormer som berörs av detaljplanen.

Luft

Planförslaget bedöms inte innebära någon större trafikalstring, varpå luftkvaliteten inte bedöms påverkas negativt. Miljökvalitetsnormerna bedöms därmed inte heller riskera att överskridas på grund av förslaget.

Vatten

  • Dagvatten från planområdet kommer att fördröjas i magasin på parkmark. I nedströms system passerar även dagvattnet ytterligare en fördröjningsyta innan det når recipienten. Detta innebär att regnvattnet renas innan det förs vidare till ledningsnätet och ut till recipienten.
  • Spillvatten från planområdet kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet, vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.
  • För att få tillgång till renvatten kommer planområdet att anslutas till det kommunala dricksvattennätet. Detta innebär att det inte kommer att ske uttag av grundvatten.

Sammantaget bedöms planförslagets genomförande inte medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Hälsa och säkerhet

Buller

Ny trafik till planområdet kommer sannolikt främst att belasta Hallonvägen, men även delar av Åkerbärsvägen och Mullbärsvägen i viss utsträckning. Det totala trafikflödet på gatorna bedöms dock fortsatt vara förhållandevis lågt, och antas underskrida 400 fordon i årsmedelsdygnstrafik. Den nya kopplingen bedöms heller inte tillföra ny genomfartstrafik utöver befintliga boende i kvarteret. Det finns inga större utbyggnadsområden i närområdet som kommer att påverka trafikflödena i området på sikt. Den kommunövergripande bullerkartläggningen indikerar att föreliggande bullerriktvärden inryms med god marginal idag. Enligt kommunens verktyg som får ut vägnätets medelhastigheter håller man låga hastigheter i kvarteret. Verktyget visar att hastigheterna på gatunätet understiger 30 km/h. Då hastighetsgränsen på vägen är 30 km/h behöver trafikmängden uppgå till cirka 1200 fordon per dygn innan den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 55 dBA tio meter från vägmitt. Därmed görs bedömningen att någon ytterligare bullutredning inte behövs med hänvisning till Boverket/SKL:s verktyg "Hur mycket bullrar vägtrafik". Sammantaget bedöms trafikökningen från detaljplanen inte vara så stor att bullerriktvärdena skulle riskera att överskridas.

Risk för översvämning

Planområdet har sedan tidigare varit ianspråktaget för bebyggelse. Vid skyfall kan ytvattnet likt idag rinna via Hallonvägen vidare nedströms. I plankartan breddas ny gata något mot Hallonvägen så att en trottoar, likt den som finns på Hallonvägen, kan anordnas. Detta möjliggör att vattnet kan rinna längs med trottoarkanten vidare utmed Hallonvägen. Detta behöver beaktas när området och ny gata projekteras. Vid projektering behöver det även beaktas att inga nya lågpunkter skapas. Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära en sådan förändring att det skulle påverka eventuella nedströms belägna riskområden.

Erosion och skred

Utifrån SGI kustsårbarhetsindex är planområdet inte känsligt för ras, skred och erosion. Delar av planområdet har sedan tidigare varit bebyggt. Ny föreslagen bebyggelse bedöms inte förändra risken för ras, skred och erosion i området. Boverk

Sociala konsekvenser

De sociala konsekvenserna av förslaget bedöms som positiva. Idag utgörs planområdet av en öde och eftersatt gård vilket skapar en miljö som kan upplevas otrygg och ovårdad. Gården har exempelvis varit föremål för vandalism och inbrott. En omvandling av området kan öka tryggheten och stärka närområdets attraktion. Planförslaget ökar tillgängligheten till området och skapar en trafiksäker miljö. En integration av en annan bostadstyp som inte är särskilt vanligt förekommande i dagens Vejbystrand kan attrahera en bred målgrupp och bidra till en mer spridd befolkningsfördelning, vilket är positivt ur ett socialt perspektiv. Detaljplanen bidrar även till att uppfylla kommunens bostadspolitiska mål om fler bostäder.

Utformningen av det offentliga rummet ska ligga i linje med samhällets åtagande gentemot Barnkonventionen. Detta handlar om att säkerställa och utveckla miljöer där barn och unga kan ges en trygg, trivsam och tillgänglig plats där de kan vistas på egna villkor. Planområdet omgärdas av grönområden och villabebyggelse med väl utbyggt gång- och cykelnät. Befintlig lekplats och grönyta öster om planområdet kommer att finnas kvar. Sammantaget bedöms planförslaget kunna skapa en god bostadsmiljö för barn och unga.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse för flyget. Inom planområdet planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 meter över havet vilket är lägsta nivån för krav på hinderfria ytor. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon konsekvens på riksintresset.

Totalförsvar

Planområdet omfattas av påverkansområde väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt högre än 20 meter ovan mark utanför sammanhållen bebyggelse, samt objekt högre än 45 meter ovan mark inom sammanhållen bebyggelse, få en inverkan på riksintresset. Detaljplanen tillåter ingen bebyggelse högre än 20 meter, varpå riksintresset inte bedöms påverkas.

Rörligt friluftsliv

Hela Vejbystrand ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Generellt gäller inte förbuden i miljöbalkens fjärde kapitel om åtgärden avser utveckling av befintliga tätorter. Då planområdet sedan tidigare är ianspråktaget med bebyggelse görs därför bedömningen att planförslaget inte innebär någon påverkan på riksintresset.

Högexploaterad kust

Hela Vejbystrand ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Generellt gäller inte förbuden i miljöbalkens fjärde kapitel om åtgärden avser utveckling av befintliga tätorter. Då planområdet sedan tidigare är ianspråktaget med bebyggelse görs därför bedömningen att planförslaget inte innebär någon påverkan på riksintresset.

Karta. Visar ny gata samt förslag på ny dragning av befintlig gång- och cykelväg som kan skapa en större sammanhängande grönyta i söder. Även förslag på placering av bilparkering redovisas.Bilden visar ny gata samt förslag på ny dragning av befintlig gång- och cykelväg som kan skapa en större sammanhängande grönyta i söder. Även förslag på placering av bilparkering redovisas.

Trafik

Gatunät och trafikalstring

För att angöra nya bostäder planeras återvändsgatorna Hallonvägen och Åkerbärsvägen kopplas samman, vilket medför en förändring av gatunätet. Genom att koppla samman gatorna skapas ett bättre flöde genom området och marken kan nyttjas på ett mer effektivt sätt utan en platskrävande vändplats. Den nya kopplingen gör även att renhållningsfordon inte behöver backa över gång- och cykelväg vid sophantering, vilket förekommer på Hallonvägen idag.

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg medför 10 radhus cirka 50 bilresor per dygn. Tidigare har biltrafik till och från gården endast kunnat angöra från Hallonvägen. Den nya gatustrukturen tillåter angöring både från Hallonvägen och Åkerbärsvägen/Mullbärsvägen, vilket innebär att den nya trafiken från radhusen kan fördela sig på båda gatorna. Den nya kopplingen kan även medföra en omfördelning av befintliga trafikrörelser i området. För ett fåtal boende blir ny gata ett genare alternativ, vilket kan skapa ytterligare ökning av biltrafik på Hallonvägen och vissa sträckor av Åkerbärsvägen och Mullbärsvägen. Samtidigt skulle detta innebära en minskad trafik på andra villagator i området. Det bedöms inte vara någon risk att ny gata kommer att användas för genomfartstrafik, då det finns smidigare färdvägar att ta via huvudlederna Sanatorievägen och Postvägen.

Det är låga trafikflöden på villagatorna i kvarteret idag, under 400 fordon i årsdygnsmedeltrafik. Trots den trafikökning som detaljplanen medför bedöms trafikflödet fortsatt vara så pass lågt att tillskottet inte kommer att innebära någon risk för framkomlighets- eller kapacitetsproblem i korsningspunkterna, eller påverka trafiksäkerheten på ett sådant sätt att åtgärder behöver vidtas. Blandtrafik bedöms fortsatt vara lämpligt på gatorna, samt att det finns ett relativt täckande separerat gång- och cykelnät i området.

Ny gata planeras få liknande karaktär som övriga villagator i området och planläggs med en bredd om 6-7 meter. Kantsten planeras för delar av gatan för att skapa ändamålsenlig ytavrinning vid större regn.

Gång- och cykeltrafik

Detaljplanen möjliggör att sträckningen på befintlig gång- och cykelbana kan dras om något. På så sätt frigörs en större och sammanhängde yta allmän platsmark som kan användas som grönyta för lek och rekreation istället för gång- och cykelväg. Planförslaget möjliggör även för ett mindre gångstråk/smitväg mellan de nya bostäderna som kopplar samman ny gata med grönområdet i öst.

Ny gata kommer att korsa befintlig gång- och cykelväg. Detta förekommer redan idag genom servitut, men i och med att planförslaget medför ökade trafikrörelser bedöms förändringen innebära en större risk för oskyddade trafikanter. För att gång- och cykelpassagen ska vara trafiksäker behöver åtgärder vidtas. Exempel på åtgärder är varningssymboler och tre heldragna linjer på gång- och cykelvägen, samt vägmärken som anger påbjuden gång- och cykelbana på båda sidor om Hallonvägen. Exakt utformning på gång- och cykelpassage regleras dock inte i detaljplanen utan bestäms först när gatan projekteras.

Parkering

Utifrån kommunens bilparkeringsnorm behöver planområdet inrymma ungefär tretton parkeringsplatser, varav en måste anpassas för personer med funktionsnedsättning. Bilparkering föreslås finnas på respektive tomt för de bostäder som ligger utmed gatan. För bostäderna i söder kan det finnas anordnade gemensamma ytor för bilparkering. Planförslaget behöver även beakta att cykelparkering kan rymmas inom kvartersmarken. Cykelparkering kan antingen anordnas på respektive tomt eller på gemensamma ytor. Då all parkering ska inrymmas inom den egna fastigheten bedöms det inte innebära några konsekvenser för omkringliggande gatunät.