Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsdokument

Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat som befintlig markanvändning, bostad. Planerad bebyggelse innebär en förtätning av Vejbystrand, vilket bidrar till en resurshushållande bebyggelsestruktur. Infrastruktur finns redan i form av vägar, gång- och cykelvägar, el och fjärrvärme mm. Fastigheten är belägen med närhet till grönområde, handel och kommunal service. Sammantaget bedöms detaljplanens intentioner överensstämma med översiktsplanen.

Detaljplan

Fastigheten Vejby 246:2 omfattas idag av byggnadsplan B 581 och marken är planlagd som allmän plats - park, gång- och cykelväg och lek. Ingen genomförandetid kvarstår. Fastigheten Vejby 246:13 omfattas inte av någon detaljplan. Fastigheten har varit planlagd sedan tidigare men i samband med att byggnadsplan B 581 vann laga kraft 1998 upphävdes gällande detaljplan för berörd fastighet.

Planbesked

Ansökan om planbesked inkom den 16 juli 2021 för fastigheten Vejby 246:13 och del av fastigheten 246:2. Ansökan avsåg bostadsbebyggelse i form av rad-, par-, kedje- samt enbostadshus. Sökande avser att riva och ersätta befintlig gårdsbebyggelse med upp till 6 nya bostäder. Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 1 december 2021, KS § 247, och gav huvuduppdrag Samhälle/ planenheten uppdrag att pröva planläggning av området.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse för flyget.

Totalförsvar

Planområdet omfattas av påverkansområde väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret.

Rörligt friluftsliv

Vejbystrand ligger inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 § miljöbalken. Det innebär att turismens och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömningen av exploatering eller andra ingrepp i miljön.

Högexploaterad kust

Hela Vejbystrand ligger inom riksintresse för högexploaterad kust enligt 4 kap. 4 § miljöbalken. Riksintresset syftar till att skydda kust- och skärgårdsområden som har stora bevarandevärden.

Miljökvalitetsnormer

Det finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer; en för föroreningar i utomhusluft, en för vattenförekomst, en för olika parametrar i fisk- och musselvatten och en för omgivningsbuller. Nedan beskrivs de miljökvalitetsnormer som berörs av detaljplanen.

Luft

Samtliga luftkvalitetsmätningar som genomförts i Ängelholms kommun har visat på värden under miljökvalitetsnormen. Mätningarna är genomförda 2014 och 2017. Resultatet av mätningarna visar en luftkvalitet som även uppfyller de nationella miljömålen, med undantag för luftpartiklar. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa.

Vatten

Vattenförekomster inom planområdet utgörs av grundvattenförekomsterna Ängelholm-Ljungbyhed samt SE624463-131830. Enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige) bedöms grundvattenstatus för Ängelholm- Ljungbyhed vara kvantitativ och kemisk god. För SE624463-131830 bedöms kvantitativ status vara god, men kemisk status otillfredsställande. Förekomsten har otillfredsställande kemisk status med avseende på PFAS (11), problem med idag förbjudna bekämpningsmedel, samt förhöjda klorid-, ammonium-, nitrat-, nitrit- och sulfathalter.

Omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med över 100 000 invånare. Ängelholms kommun har cirka 44 000 invånare och därför är den här frågan inte aktuell för detaljplanen.

Grönytor inom planområdet. Grönytor inom planområdet.

Miljö

Natur

De delar av planområdet som inte är bebyggda utgörs huvudsakligen av öppna gräsytor samt ytor med mindre träd, buskage och sly. Grönytorna är del av en större sammanhängande gröning i villakvarteret. De träd och buskage som finns inom planområdet bedöms inte ha några höga ekologiska värden, men grönstråket som helhet har en viktig funktion som rekreation. Stora delar av grönstråket är planlagt som allmän plats, park i gällande detaljplaner.

Biotopskydd

Inom planområdet finns idag 5 träd längs med en infartsväg som tidigare gick till en gammal gård. Frågan angående om träden omfattas av biotopskydd har stämts av med länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer att det femte trädet inte står i raden eller följer vägens sträckning. Träden följer inte heller vad som tidigare utgjort en väg och har enligt äldre flygfoton inte bestått av fler träd. Länsstyrelsen bedömer därmed att träden inte utgör en biotopskyddad allé.

Dagvatten

Planområdet ingår i kommunens vattenverksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Fastigheten Vejby 246:13 är i dagsläget inte ansluten till kommunens dagvattennät. Dagvattnet som uppstår inom planområdet behöver därför fördröjas. Enligt underlag från SGU bedöms markens genomsläpplighet som låg. Infiltration av dagvatten antas därför vara begränsad.

En ledning tillhörande dikningsföretaget Vejby Stora Hults, upprättat 1932, korsar planområdets södra del. Denna del av dikningsföretaget togs dock ur bruk vid exploatering av bostadskvarteren öster om planområdet, då det skedde en utbyggnad av det allmänna VA-nätet inklusive anpassning av dikningsföretagets kulvert.

Bullerkartering visar bullerförhållanden för närliggande gator. Bullerkartering visar bullerförhållanden för närliggande gator.

Hälsa och säkerhet

Buller

Enligt gällande riktvärden för bostäder bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida:

  • 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
  • 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. Maximalnivån vid uteplats bör inte överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.

På uppdrag av kommunen har Ramböll tagit fram en kommunövergripande bullerkartläggning (2017). Kartläggningen är schematisk och ger en indikation på hur bullerförhållandena ser ut. Kartläggningen inkluderar inte alla kommunens gator, men Mullbärsvägen och Rönnbärsvägen bedöms kunna användas som riktvärde då de är av liknande karaktär.

Kartorna visar att riktvärden för ekvivalent ljudnivå vid fasad inryms med god marginal. Vad gäller maximal ljudnivån för uteplats inryms riktvärdet för bostädernas uteplatser som är vända bort från vägen. Då Hallonvägen och Åkerbärsvägen är lokalgator med låga trafikflöden både vad gäller bil och transporter, antas heller inte den maximala nivån överskridas med mer än 10 dBA maximal ljudnivå mer än fem gånger per timme mellan kl. 06.00 – 22.00.

Sammantaget bedöms det finnas goda förutsättningar för att bullerriktvärdena kan innehållas för ny bebyggelse inom planområdet.

Bilderna visar de två avrinningsområdena (grön yta) som berör planområdet. Blå ytor visar instängda områden och mörkblå linje redovisar nedströms rinnväg. Fastigheten är markerad med rött. Skärmklipp från SCALGO Live.Bilderna visar de två avrinningsområdena (grön yta) som berör planområdet. Blå ytor visar instängda områden och mörkblå linje redovisar nedströms rinnväg. Fastigheten är markerad med rött. Skärmklipp från SCALGO Live.

Risk för översvämning

Då planområdet inte är beläget i närheten av kust eller vattendrag, samt ligger på en marknivå om +16-17 meter över havet, föreligger inte någon risk för översvämning till följd av höga flöden i vattendrag eller höga havsnivåer.

Risken för översvämning vid skyfall bedöms som låg. Inom planområdet finns endast en mindre lågpunkt med begränsad utbredning och vattendjup. Fastigheten tar inte emot skyfallsvatten från större uppströms belägna områden, vilket innebär att området endast behöver hantera de regn som faller inom fastigheten. Det finns därmed inget som tyder på risk för skada på ny bebyggelse. Rinnvägar förekommer i utkanten av fastigheten, och nedströms avleds vattnet via Hallonvägen. Rinnvägarna avvattnar endast mindre områden och bedöms inte utgöra några hinder vid ändring av planområdet.

Planområdet ligger på gränsen mellan två avrinningsområden. För det ena avrinningsområdet avleds vattnet ytledes nedströms, främst längs med vägar för att slutligen nå havet strax söder om hamnen. Det finns inga instängda områden nedströms denna del av planområdet. För det andra avrinningsområdet avleds vattnet ytledes, inledningsvis via vägar/grönområden och sedan via en mindre bäck. Nedströms denna del av planområdet finns instängda områden som riskerar att översvämmas i samband med kraftiga regn.

Risk för erosion och skred

Tillgängligt kartunderlag från SGU, med avseende på förutsättningar för ras, skred och erosion, visar på att det inte föreligger någon risk för ras, skred och erosion inom planområdet. Fastigheten ligger cirka 100 meter utanför den zon där områden klassas enligt kustsårbarhetsindex erosion av SGI enligt skalan Mycket hög till Mycket låg, där Kustsårbarhetsindexet är en funktion av förutsättningar för erosion och samhällsvärden som kan påverkas av erosionen.

Markföroreningar

Det finns inga föroreningar registrerade inom planområdet. Tidigare fastighetsägare uppger att gården har använts för lantbruk sedan 1928 fram till slutet av 1980-talet. Lantbruket utgjordes då av några hästar, mjölkkor, grisar och höns. Gården och tillhörande mark har aldrig varit utarrenderad och det har inte spridits konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel. Ett par traktorer fanns på gården fram till 1987. Det fanns en cirka 1 kubikmeter stor cistern med fotogen eller diesel stående på fastighetens gårdsplan fram till 1989. I övrigt har det inte förekommit olja eller andra miljögifter. Från början värmdes boningshuset upp med fotogenkaminer, sedan var det direktverkande radiatorer, som på senare tid kompletterades med två luftvärmepumpar. Det fanns även en liten septitank av betongrör som tömdes med jämna mellanrum. Marken som tillhörde gården låg i träda från 1987 tills det byggdes bostäder i enlighet med detaljplan B 581 som upprättades 1998.

Då boningshuset på fastigheten Vejby 246:13 revs år 2022 genomfördes en inventering med provtagning av byggnadsmaterial. Inventeringen visar inte några tecken på farligt eller miljöskadligt material som indikerar att marken skulle vara förorenad. Man påträffade heller ingen oljecistern eller liknande som skulle kunna ge upphov till föroreningar. Utifrån fastighetens historik, samt genomförd inventering, bedöms det vara låg risk för föroreningar på platsen. Sammantaget bedöms därför marken vara lämplig för bostadsbebyggelse utan att några åtgärder föreligger.

Markradon

Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller att man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering av nybyggnation. Byggnader där människor stadigvarande vistas ska med hänsyn till radon utföras med grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som skall bygga.

Kartan visar närliggande område där geoteknisk utredning har utförts. Kartan visar närliggande område där geoteknisk utredning har utförts.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordsartskarta utgörs marken av lerig morän. En översiktlig geoteknisk utredning är framtagen för angränsande bostadsområde öster om planområdet (Geokonsult Rydström Stjernkvist AB 1990-06-15). Undersökningsområdet ligger så pass nära, samt inom samma jordartsområde, att det bedöms rimligt att anta att planområdet har liknande geotekniska förhållanden. Enligt utredningen består marken till >3 meters djup av glaciala avlagringar, främst mer eller mindre lerig morän, med ställvisa inlagringar och körtlar av finkorniga sediment, lera, silt och finsand.

Marken öster om planområdet bedöms i utredningen som mycket lämplig för bostadsbebyggelse. Byggnader utan källare föreslås grundläggas med exempelvis plattor, plintar eller hel kantförstyvad bottenplatta i naturlig mark av förekommande fasta jordlager. Byggande med källare bedöms krävas extra ordinära dräneringsåtgärder på grund av temporär hög grundvattennivå. Omfattande terrassering bör undvikas.

Sammanfattningsvis bedöms marken vara lämplig för föreslagen ny bebyggelse. Kompletterande geoteknisk undersökning behöver dock utföras i takt med projektering.

Kulturmiljö

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram

Planområdet ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram som kulturmiljöstråk Skånelinjen, Per Albin-linjen. Skånelinjen började byggas år 1939 och skulle fungera som en befästningslinje längs den södra kusten. Motiv för bevarande är att försvarslinjen är en unik företeelse som tydligt visar Skåne som gränsprovins. Samtliga värn är viktiga delar i den helhet som Skånelinjen utgör. Då planområdet inte har någon direkt koppling till försvarslinjen eller berör några värn bedöms detaljplanen inte påverka kulturmiljöstråket.

Ängelholms bevaringsprogram

Kommunens bevarandeprogram pekar inte ut någon värdefull kulturmiljö inom eller i anslutning till planområdet. Inom planområdet har det fram tills nyligen funnits en gård med ett boningshus och ekonomibyggnad. Gården uppfördes på 1920-talet men är idag riven. Planområdet innehåller således ingen värdefull kulturmiljö.

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

Flygbild från oktober 2022. Boningshuset på gården är riven.

Befintlig bebyggelsemiljö

Bebyggelse

Inom planområdet har det fram till nyligen funnits en gård med ett boningshus och ekonomibyggnad. Gården revs år 2022. I närområdet finns främst bostadsbebyggelse bestående av enbostadshus som huvudsakligen är uppförda på 1960-, 1990-, samt tidigt 2000-tal.

Foton visar grönyta med lekplats öster om planområdet.Foton visar grönyta med lekplats öster om planområdet.

Lek och rekreation

Öster om planområdet finns ett mindre grönområde med lekplats, en kulle och gräsytor. Grönområdet används för rekreation av boende i närområdet och bedöms därmed hysa höga rekreativa och sociala värden. Grönområdet är även en del av ett längre grönstråk som sträcker sig genom befintliga villakvarter från Tångvägen i norr till Sanatorievägen i söder. Genom grönstråket finns även en gång- och cykelväg.

Sociala förutsättningar

Vejbystrand och närområdet utgörs huvudsakligen av villaområden med enbostadshus. I närområdet finns det goda kollektivtrafikmöjligheter, vilket är positivt ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. Det finns även ett välutbyggt och upplyst gång- och cykelnät. Planområdet angränsar till ett mindre grönområde med lekplats som både kan ha en rekreativ och social funktion.

Service

Planområdet ligger drygt 250 meter från Vejbystrands centrum där det bland annat finns en dagligvarubutik och veterinärklinik. I Vejbystrand finns även annan service såsom skola och bibliotek. För ett större utbud finns huvudorten Ängelholm som är belägen cirka 14 kilometer söderut.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheten Vejby 246:13 ligger inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster, men saknar i dagsläget anslutning till det kommunala ledningsnätet. Befintligt ledningsnät finns i närheten och kapacitet finns att försörja planområdet med dricksvatten och omhänderta spillvatten. Nytt ledningsnät kommer att behöva anläggas i ny planerad lokalgata. Förslagsvis kan upprättande av förbindelsepunkter till allmänna VA-ledningar ske för varje bostad som ligger utmed gatan. Möjligheten att tillgodose bostäderna i sydost med egna anslutningar är dock begränsad på grund av deras placering. Dessa bostäder föreslås få en gemensam anslutningspunkt i fastighetsgräns.

Närmsta brandpost finns i Berberisvägen cirka 320 meter från planområdet. VA-ledningar finns i befintlig gång-och cykelväg, vilken fortsatt kommer att vara planlagd som allmän platsmark, park. På så sätt kan ledningarna enkelt nås vid underhåll.

Värme

Huvudledning för fjärrvärme finns i omkringliggande gatunät. Det bedöms därmed finnas goda förutsättningar för området att anslutas till fjärrvärme.

El

Planområdet ligger inom Bjärekrafts eldistributionsområde.

Tele och internet

Teleledning finns ansluten till planområdet. Planerad ny bebyggelse bedöms därmed kunna försörjas med tele och internet.

Avfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) sköter sophanteringen i Ängelholms kommun. Angöring till planområdet ska ske i form av en genomfartsgata, vilket innebär att renhållningsfordon inte behöver vända eller backa. Beroende på hur fastigheten utformas kan sopkärlen antingen stå på respektive tomt eller samlade på gemensamma ytor.

Kartan visar befintligt gång- och cykelväg samt hur fastigheten Vejby 246:13 angörs via Hallonvägen idag. Kartan visar befintligt gång- och cykelväg samt hur fastigheten Vejby 246:13 angörs via Hallonvägen idag.

Trafik

Gatunät

Planområdet angränsar till kvartersgatorna Åkerbärsvägen, Hjortronvägen och Hallonvägen. Gatorna har kommunalt huvudmannaskap. Idag angörs området via Hallonvägen. Servitut finns för sista sträckan som korsar en gång- och cykelväg på allmän platsmark. Hallonvägen är en återvändsgata som saknar vändplats, vilket innebär att renhållningsfordon och övrig biltrafik behöver använda gång- och cykelvägen för att vända.

Gång- och cykeltrafik

Planområdet ligger mitt i ett befintligt allmänt parkstråk med en gång- och cykelväg. Gång- och cykelstråket stäcker sig genom befintliga villakvarter från Tångvägen i norr till Sanatorievägen i söder. I övrigt är trafikflödena på villagatorna låga och det bedöms därför vara brukligt med blandtrafik. Sammantaget bedöms det finnas goda förutsättningar att ta sig fram till fots eller med cykel i närområdet och till och från planområdet.

Kollektivtrafik

Busslinje 2 går mellan Vejbystrand och Ängelholm Station. Busshållplats finns på Sanatorievägen, cirka 250 meter från planområdet.

Parkering

Ängelholms kommuns parkeringsnorm, Riktlinjer för parkering 2021-2025, anger antal bilparkeringsplatser beroende på läge och bostadstyp. Vejbystrand tillhör zon 3 vilket enligt riktlinjen innebär att rad- och kedjehus ska ha 1,3 bilparkeringsplatser per bostad, samt 2 bilparkeringsplatser per bostad för en- och tvåbostadshus. Mellan 2-4 % av samtliga bilplatser, dock minst en bilparkering, ska anpassas för personer med funktionsnedsättning där gångavståndet mellan entré och parkering inte bör överstiga 25 meter. Parkeringsplatser på allmän platsmark får inte tillgodoräknas vid redovisning av parkeringsplatser för exploatering. Det finns möjlighet till reducering av bilparkeringsplatser om särskilda åtgärder vidtas, exempelvis bilpool, cykelåtgärder eller samutnyttjande. Detta redovisas i bygglovet.

För cykelparkering finns inga specifika normvärden för radhus och kedjehus i riktlinjen. För en- och tvåbostadshus ska cykelparkering anordnas på tomt eller vid garage. Utgångspunkten är att varje boende ska ha en parkeringsplats för cykel.