Genomförandefrågor
Kartan visar vilka markköp som krävs enligt planförslaget. Kartan visar vilka markköp som krävs enligt planförslaget.

Markförvärv

Detaljplanens genomförande förutsätter att del av fastigheten Vejby 246:2, som ägs av Ängelholms kommun, blir kvartersmark och kan förvärvas av exploatören. I sin tur kommer del av fastigheten Vejby 246:13 att lösas in för allmän plats, gata. Kartan till höger visar vilken mark som ska köpas och lösas in. Villkoren för markköp och inlösen av mark regleras i ett exploateringsavtal.

Kartan visar ny möjlig fastighetsindelning. Kartan visar ny möjlig fastighetsindelning.

Fastighetsrättsliga frågor

Förändrad fastighetsindelning

Detaljplanen möjliggör att exploatören kan köpa mark av kommunen, vilket innebär att fastigheten kan utökas. För att ombilda fastigheten behöver en fastighetsreglering ske. Kostnader för fastighetsbildning som uppstår till följd av marköverföringar ska bekostas av exploatören. I övrigt är tanken att fastigheten ska förbli en fastighet och att det ska bildas en bostadsrättsförening.

Den allmänna platsen inom planområdet ska överföras till någon av kommunens gatufastigheter. Detta sker genom en fastighetsreglering som bekostas av exploatören.

Kartan visar befintligt servitut som bör upphävas. Kartan visar befintligt servitut som bör upphävas.

Rättigheter

I dagsläget finns det ett officialservitut som belastar Vejby 246:2 som ägs av Ängelholms kommun. Servitutet befäster befintlig anslutning till fastigheten Vejby 246:13 via Hallonvägen. I och med att detaljplanen föreslår en ny gata som anslutning fyller servitutet ingen funktion och bör upphävas.

Tekniska frågor

Tekniska åtgärder

En dagvattenanläggning på allmän platsmark behövs för att säkerställa att dagvattnet kan omhändertas.

Utbyggnad av allmän plats

Kommunen är huvudman för all allmän plats inom planområdet och ansvarar således för att utföra den allmänna platsen. Kommunen och exploatören kan dock komma överens om att exploatören bygger ut den allmänna platsen enligt kommunens standard. Detta regleras i exploateringsavtalet. Om kommunen bygger gatan sker utbyggnaden i takt med bostäderna, och färdigställs efter det att bostäderna är klara.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för att bygga ut det befintliga VA-nätet så att tillkommande bebyggelse ska kunna anslutas. Kommunen och exploatören kan dock komma överens om att exploatören utför de allmänna VA-anläggningarna enligt kommunens standard. Vem som ska utföra och finansiera utbyggnaden regleras i exploateringsavtalet. VA-ledningar anläggs i gatans planerade läge i samband med att bostäder och gata byggs ut.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Allmän plats inom planområdet behöver färdigställas för att detaljplanen ska kunna genomföras. Detaljplanen medför att en ny gata behöver anläggas samt behov av en trafiksäker gång- och cykelpassage. För att kompensera för fällda träd ska även plantering av sex nya träd genomföras. Detaljplanen medför också att området behöver anslutas till kommunens VA-nät, samt kräver anordnande av dagvattenfördröjning i form av dagvattenmagasin. Dessa kostnader belastar exploatören och regleras i ett exploateringsavtal. Detaljplanen innebär samtidigt utökad byggrätt som medför en värdeökning för fastigheten, vilket bedöms överstiga kostnaderna för genomförandet.

Planavgift

Framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal. Planavgift kommer därför inte att tas ut i bygglovsskedet.

Inlösen av allmän plats

Detaljplanens genomförande innebär att mark som ägs av privat fastighetsägare, JoSö AB, tas i anspråk för gata. Kommunen har möjlighet att lösa in mark som enligt en detaljplan ska användas för allmän plats utan att avtal föreligger med fastighetsägaren. Kommunen är skyldig att förvärva den allmänna platsmarken om fastighetsägaren begär det. I detta fall är kommunen och fastighetsägaren överens om att den allmänna platsmarken ska överföras utan ersättning till kommunens gatufastighet. Detta i enlighet med Ängelholms kommuns riktlinjer för exploateringsavtal.

Drift av allmän plats

Kommunen är huvudman för all allmän plats inom planområdet och ansvarar således för att bekosta drift och underhåll av den allmänna platsen. Stadsmiljö, som ansvarar för drift av den allmänna platsmarken i Ängelholms kommun, får en utökad budget för varje bostad som byggs för att kunna hantera ökade driftskostnader. I detta fall minskar driftsytorna för parkmark, men istället tillkommer ny gata som kräver underhåll.

Drift av vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för underhåll och drift av fördröjningsanläggning på allmän plats samt VA-nät fram till anslutningspunkt. Ny fördröjningsanläggning innebär en ökad driftskostnad.

Gatukostnader

Anläggande av planerad ny gata ska finansieras av exploatören, JoSö AB. Detta regleras i ett exploateringsavtal. Gatukostnaderna kommer inte att belasta någon annan fastighetsägare i området.

Organisatoriska frågor

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal kommer att tecknas med exploatören innan detaljplanen antas. I exploateringsavtalet regleras bland annat överlåtelser av mark som behövs för att tillgodose behovet av allmänna platser samt finansieringen av anläggande av gator och andra allmänna platser samt anläggningar för vattenförsörjning och avlopp. Exploateringsavtalet tecknas i enlighet med kommunens riktlinjer för exploateringsavtal (KS 2019/413). Nedan redogörs för de frågor som kommer att behandlas i exploateringsavtalet.

  • Reglering av allmän plats inom planområdet som ska överföras till kommunen utan ersättning.

  • Markköp som avses mellan exploatör och kommun.

  • Finansiering för utbyggnad av ny gata.

  • Finansiering för kompensering av fällda träd samt flytt av träd på allmän platsmark som ska bli kvartersmark.

  • Finansiering för trafiksäkert övergångställe/cykel-passage.

  • Finansiering för anordnande av fördröjningsmagasin på allmän platsmark samt utbyggnad av kommunalt VA-ledningsnät.

  • Erforderlig fastighetsbildning/förrättningskostnader.

Tidplan

Detaljplanen förväntas kunna antas av kommunstyrelsen fjärde kvartalet 2023.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.