Beskrivning av detaljplanen

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att förtäta befintligt bostadsområde genom att möjliggöra för nya bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsen och omgivningens värden, främst i form av befintlig vegetation och bebyggelse.

Karta. Visar planområdet inom streckad figur. Planområdets läge i kommunen. Planområde inom streckad figur.

Planområdets läge och avgränsning

Planområdet är beläget i Vejbystrand, ett samhälle som ligger cirka 13 kilometer norr om Ängelholms tätort. Planområdet ligger i ett bostadsområde i den nordöstra delen av Vejbystrand, läget framgår av översiktskartan till vänster.

Planområdet omfattar fastigheterna Vejby 246:13 samt del av Vejby 246:2 och har en areal om cirka 5 530 kvadratmeter. I öster angränsar planområdet till fastigheten Vejby 246:2 som utgörs av allmän platsmark, park. I övrigt angränsar planområdet till villatomterna Vejby 246:7, 246:11, 246:22, 246:26, Vejby 246:28, 246:30, samt 246:31.

Fastigheten Vejby 246:13 ägs av JoSö AB och fastigheten Vejby 246:2 ägs av Ängelholms kommun.

Flygfoton och bilder visar hur området har förändrats genom åren. Flygfoton och bilder visar hur området har förändrats genom åren.

Planområdets historia

Fram tills nyligen fanns en gård, som i folkmun under en tid kallade för Nilshansgård, på Fastigheten Vejby 246:13. Den gamla lantbruksfastigheten har en mångårig historia som sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden. Vejbystrand bestod på tiden endast av ett fåtal hus och gårdar och kallades för Weijby.

I takt med Vejbystrands utveckling styckades den flera hektar stora åkermark som tidigare omgav gården av. Under årtiondena har villaområden växt upp runt gården och dess omkringliggande grönområden. Den gamla gården som tidigare låg naturligt omgärdad av åkermark blev med åren som en isolerad ö mitt i villakvarteren.

Gården stod under en längre tid öde och eftersatt. Rivningslov beviljades 2022-01-28 (SBN B D§ 2022-000116) och gården är idag riven.

Illustration. Visar hur planområdet skulle kunna utformas.Illustrationen visar hur planområdet skulle kunna utformas.

Planförslaget

Detaljplanen möjliggör för förtätning av befintligt bostadsområde. Där det tidigare har funnits en gård med ett boningshus och ekonomibyggnad medges uppförande av bostäder i form av radhus, kedjehus eller parhus. Totalt går det som mest att uppföra cirka 10 bostäder i högst två våningar.

För att angöra bostäderna föreslås Hallonvägen förlängas och kopplas samman med Åkerbärsvägen. Den nya kopplingen kommer att korsa befintlig gång- och cykelväg, vilket innebär att mindre åtgärder behöver vidtas för att göra passagen trafiksäker. Parkering för de nya bostäderna planeras främst att ske på respektive tomt men även på anordnade parkeringsytor.

Planförslaget medför att några mindre grönytor ianspråktas för ny bebyggelse. En del träd kommer dock att ersättas på allmän plats i närområdet, vilket säkerställs i exploateringsavtalet.

Illustrationer. Visar förslag på hur planområdet kan utformas utifrån bestämmelserna i plankartan. Karin Pettersons arkitektbyrå AB. Bilderna visar förslag på hur planområdet kan utformas utifrån bestämmelserna i plankartan. Karin Pettersons arkitektbyrå AB.

Illustration. Visar allmän plats, i form av park och gata, inom planområdet.Illustrationen visar allmän plats, i form av park och gata, inom planområdet.

Allmän plats

En allmän plats är ett område som i en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov och som ska vara tillgänglig för allmänheten. En del grönytor samt ny gata blir allmän plats inom planområdet. Ny gata ska fungera som angöring till de nya bostäderna. Gatan planeras få liknande karaktär som övriga villagator i närområdet med en bredd om cirka 6-7 meter. Kantsten planeras för delar av gatan för att vatten ska kunna rinna längs med kantstenen vid större regn.

Grönytorna planläggs som parkmark och planeras ha liknande karaktär som idag. Planförslaget medför att en del buskage och mindre träd behöver tas bort. Med anledning av detta planeras nya träd planteras på parkmarken i närområdet. Parkmarken i söder ska även innehålla en yta för fördröjningsmagasin för att säkerställa att dagvattnet kan omhändertas.

Huvudmannaskap

Huvudmannaskap för allmän plats ska vara kommunalt. Efterhand som bebyggelsen färdigställs enligt detaljplanen ska kommunen ordna de gator och andra allmänna platser som kommunen är huvudman för, så att de kan användas för avsett ändamål. Kommunen ansvarar även för underhåll av den allmänna platsen.

Illustration. Visar kvartersmark inom planområdet. Illustrationen visar kvartersmark inom planområdet.

Kvartersmark

På kvartersmarken tillåts användningen bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. I användningen bostäder ingår även bostadskomplement av olika slag. Bostadskomplement kan ligga i eller i anslutning till bostaden och är sådant som är till för de boendes behov, exempelvis garage eller förråd.

Största byggnadsarea tillåts vara 35% respektive 30% av fastighetsarean inom användningsområdet. Användningsområdena är cirka 888 kvadratmeter, respektive 1 720 kvadratmeter stora. Detta innebär att bostädernas storlek kan variera lite beroende på hur många bostäder som byggs. Som mest bedöms det totalt kunna uppföras cirka 10 bostäder med en byggnadsarea om maximalt cirka 85-89 kvadratmeter per bostad.

Bostäderna kan uppföras i högst 2 våningar, med en högsta nockhöjd om 8,5 meter. En bestämmelse om takvinkel reglerar att bostäder ska ha sadeltak med en takvinkel mellan 20-45 grader. Komplementbyggnader som förråd och garage får uppföras med en nockhöjd om maximalt 4,5 meter.

Bilder. Förslag på sektion. Karin Pettersons arkitektbyrå AB.Förslag på sektion. Karin Pettersons arkitektbyrå AB.

Sektioner

Bilderna till höger visar möjlig sektion för ny bebyggelse utifrån vad som tillåts i detaljplanen. Husen får vara högst 8,5 meter höga i nock och ska uppföras med sadeltak.