Motiv till detaljplanens regleringar

Användningsbestämmelser kvartersmark

C - Centrum.

Motiv: Bestämmelsen bekräftar och säkerställer befintliga centrumfunktioner inom planområdet. Bestämmelsen medger kombinationer av olika verksamheter som handel, service, tillfällig vistelse, samlingslokaler, kontor och andra jämförliga verksamheter som behöver ligga centralt eller vara lätta att nå. Inom sjukhusområdet är det viktigt att det finns ett brett utbud av service, som kompletterar sjukhusets funktion. Detta kan i huvudsak innefatta apotek, café och mindre butiker.

D1 - Sjukhus.

Motiv: Bestämmelsen vård medger en rad olika vårdverksamheter, med fokus på vård av människor. Bestämmelsen har preciserats till sjukhus och motivet är att säkerställa att behovet av sjukhus i Ängelholm kan tillgodoses inom en överskådlig framtid.

E - Teknisk anläggning.

Motiv: Tekniska anläggningar är nödvändiga för verksamhetens funktion. I takt med att sjukhuset byggs ut kan behovet öka, varpå ett större område har avsatts för tekniska anläggningar.

Egenskapsbestämmelser kvartersmark

Begränsning av markens utnyttjande

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad.

Motiv: I anslutning till gator krävs prickmarken för att hindra att bebyggelse ska hamna för nära gatan och förhindra sikt. Bestämmelsen säkerställer också att bebyggelse inte hamnar inom områden med högre naturvärden. I planområdets norra del används prickmarken för att förhindra att befintlig parkeringsyta exploateras. I de centrala delarna av området, Hälsotorget, krävs prickmarken för att garantera torgets fortlevnad och allmänhetens tillgång till platsen. Bestämmelsen tillstyrks med hänvisning till 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbild, platsens natur- (och kulturvärden) samt i fråga om att säkerställa torget och allmänhetens tillgång trafikförsörjning och behovet av en god trafikmiljö.

Höjd på byggnadsverk

h1- Högsta nockhöjd är 20 meter. 15 % av den totala byggnadsarean inom användningsområdet får uppföras med en nockhöjd upp till 30 meter. Ytterligare 15 % av den totala byggnadsarean inom användningsområdet får uppföras med en nockhöjd upp till 38 meter (Begränsas av användningsgräns).

Motiv: Bestämmelsen reglerar höjden på byggnaderna inom större delen av planområdet, med undantag för området som är avsatt för tekniska anläggningar. Syftet är att ge området en flexibilitet att utformas utifrån vårdens förändrade behov, samtidigt som man säkerställer att byggnation inte blir för hög med hänsyn till områdets karaktär. Den procentuella indelning gör att cirka 3000 kvadratmeter byggnadsarea kan uppföras till en höjd på 38 meter, 3000 kvadratmeter till 30 meter och resterande 14000 till 20 meter. Bestämmelsen definierar inte var höjderna ska placeras. På så sätt behålls flexibilitet, samtidigt som det säkerställs en tilltalande och varierande höjd. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan.

h2- Högsta nockhöjd är 10 meter.

Motiv: Höjden bedöms lämplig i förhållande till omgivningen och vad som tidigare funnits på platsen. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan.

Markens anordnande och vegetation

n1 - Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk.

Motiv: Träd som omfattas av bestämmelsen bedöms ha ett större bevarandevärde och ska i största möjliga mån bevaras. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska förhålla sig till platsens natur- (och kulturvärden).

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Motiv: Bestämmelsen säkerställer tillgången till befintliga allmännyttiga VA-ledningar.

x1 - Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Motiv: Området som omfattas av bestämmelsen är av större vikt för allmänhetens gång- och cykelnät och måste säkerställas.

Placering

p1 - Byggnadsverk ska placeras med lägsta byggnadskropp mot Landshövdingevägen. Detta gäller inte för entréer.

Motiv: Lägre bebyggelse ska med fördel placeras utmed de allmänna platserna, i detta fall Landshövdingevägen. Denna placering skapar ett behagligare gaturum, som dessutom bättre möter omkringliggande bebyggelse. Bestämmelsen ska i huvudsak tolkas till de faktiska byggnadskropparna, lägre utskjutande delar så som entréer kan placeras åt andra håll.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud.

Motiv: Utfartsförbud har lagts i gräns till stora delar av Landshövdingevägen och Södra vägen. För Landshövdingevägen är syftet att säkerställa att det inte tillförs några nya utfarter till vägen. Förbudet gäller inte intill de redan befintliga utfarterna och för att säkerställa viss anpassningsmöjlighet till framtida byggnader har större släpp gjorts. Utfartsförbudet längs med Södra vägen är dels för att omöjliggöra flera utfarten och dels för att skydda den biotopskyddade trädraden.

Utformning

f1 - Tekniska installationer på tak ska vara dolda. (Begränsas av användningsgräns).

Motiv: Regleringen sker med stöd i PBL 2 kap 6§, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan.

f2 - Ny bebyggelse ska vara indelad i minst tre tydligt varierande höjdnivåer.

Motiv: Regleringen syftar till att skapa en variation i volymer och sker med stöd i PBL 2 kap 6§, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan.

f3 - Övergångar mellan byggnader får finnas på en höjd om minst 4 meter över mark.

Motiv: Bestämmelsen syftar till att möjliggöra för en övergång mellan ny bebyggelse utmed Landshövdingevägen och befintlig byggnad 08 (akutmottagning) för att skapa bättre kopplingar och samband mellan vårdfunktioner i de olika byggnaderna samtidigt som allmänheten kan röra sig genom området.

Utförande

b1 - Fasad mot innergård på ny bebyggelse ska utformas med vattentät konstruktion upp till 1 meter.

Motiv: Detaljplanen omfattar en samhällsviktig verksamhet. Detta innebär att verksamheten måste kunna upprätthålla funktionen även vid stora samhällsstörningar. I detta fall finns det risk att det vid extrem nederbörd bli stående vatten intill huskropparna, som potentiellt skulle kunna störa verksamhetens funktion och tillgänglighet. För att säkerställa att en sådan händelse inte skadar funktionen har plankartan en bestämmelse om att fasader mot innergårdar måste utformas med vattentäta konstruktioner. På så sätt riskerar sjukhuset inte att översvämmas vid skyfall.

b2 - Marken ska vara genomsläpplig.

Motiv: Bestämmelsen används för att skydda de träd och naturvärden som finns i området. Syftet är att förhindra hårdgöring som kan skada trädens rötter. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska förhålla sig till platsens natur- (och kulturvärden).

b3 - Marken får inte schaktas.

Motiv: Bestämmelsen används för att skydda den biotopsskyddade trädraden som står i anslutning till egenskapsområdet. Syftet är att förhindra att det grävs i området som påtagligt kan skada trädens rotsystem. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska förhålla sig till platsens natur- (och kulturvärden).

b4 - Byggnadsverk under mark får finnas.

Motiv: Bestämmelsen säkerställer bland annat att kulvert under mark får finnas.

Utnyttjandegrad

e1 - Största byggnadsarea är 60 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.

Motiv: Byggnad 15: egenskapsområde är 4 021 kvm stor, får 60 % exploateringsgrad av det området. Behov som mest 2 350 kvm. Bestämmelsen grundar sig i vad som bedöms vara en lämplig exploateringsgrad i förhållande till platsen och dess omgivning. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan.

e2 - Största byggnadsarea är 65 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.

Motiv: Södra vägen: 26 775 kvm egenskapsområde. Behov: 15 650 kvm. 65 % innebär 16 065 kvm byggnadsarea. Bestämmelsen grundar sig i vad som bedöms vara en lämplig exploateringsgrad i förhållande till platsen och dess omgivning. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan.

e3 - Största byggnadsarea är 45 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet.

Motiv: Logistikcentral: 2 744 kvm egenskapsområde, behöver 1 100 kvm. 45 % exploateringsgrad. Bestämmelsen grundar sig i vad som bedöms vara en lämplig exploateringsgrad i förhållande till platsen och dess omgivning. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden och en god helhetsverkan.

Ändrad lovplikt

a1 - Marklov krävs även för fällning av träd.

Motiv: Bestämmelsen används för att säkerställa funktionen av bestämmelsen n1.

a2 - Marklov krävs även för hårdgöring.

Motiv: Bestämmelsen används för att säkerställa funktionen av bestämmelsen b2 och b3.

Plankarta med planbestämmelser.