Genomförandefrågor
Kartan visar vilka rättigheter som finns inom planområdet.

Fastighetsrättsliga frågor

Rättigheter

Planområdet berörs av flertalet servitut. Det finns sedan tidigare servitut som lastar Ängelholm 3:141 och ger badhuset (Lasarettet 3) rätt att använda ett område för in- och utfart, kommunikation samt för 4 platser för handikapparkering. Det finns även ett servitut som ger bostadskvarteret på fastigheten Lasarettet 2 rätt att använda väg för utfart på Ängelholm 3:141. Det finns servitut mellan Lasarettet 3 (härskande) och Ängelholm 3:141 (tjänande) för badhusslänt (område för slänt/stödmur mellan badhusbyggnad och naturlig marknivå) samt utrymme för parkeringsplatser. Servituten bedöms inte påverkas av detaljplanen. Det finns även en ledningsrätt i den nordvästra delen av planområdet som säkerställs med ett u-område i plankartan.

Tekniska frågor

Tekniska åtgärder

Detaljplanen omfattar en samhällsviktig verksamhet. Detta innebär att verksamheten måste kunna upprätthålla funktionen även vid stora samhällsstörningar. I detta fall finns det risk att det vid extrem nederbörd bli stående vatten intill huskropparna, som potentiellt skulle kunna störa verksamhetens funktion och tillgänglighet. För att säkerställa att en sådan händelse inte skadar funktionen har plankartan en bestämmelse om att fasader mot innergårdar måste utformas med vattentäta konstruktioner. På så sätt riskerar sjukhuset inte att översvämmas vid skyfall.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Planområdet är redan anslutet till kommunens vattentjänster som har god kapacitet att fortsatt försörja området. Vi högre bebyggelse kan det krävas intern tryckstegring för att vattnet ska kunna nå alla våningar. Fastighetsägaren ansvarar själva för eventuell intern tryckstegring.

Drift av området

Kommunen ansvarar för underhåll och drift av VA-nät fram till anslutningspunkt. Detaljplanen föranleder inga ökade driftskostnader i detta hänseende.

Inom området finns ett x-område som säkerställer allmänhetens tillgång till Hälsotorget och dess gång- och cykelförbindelser. Denna yta driftas av exploatören.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Exploatören står för kostnader för planarbetet, inklusive kostnader för kommunens handläggning enligt planavtal. Exploatören bekostar detaljplanens genomförande, utbyggnad av kvartersmark, teknisk infrastruktur, avgifter för anslutning av VA, el och fiber, samt förrättningar. Exploatören bekostar även eventuell flytt av ledningar och förrättningskostnader förknippade med detta. Exploatören får samtidigt fördelen av en större utbyggnadsmöjlighet.

Planavgift

Framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal. Planavgift kommer därför inte att tas ut i bygglovsskedet.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunfullmäktige 4 kvartalet 2024.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.

Upplysningar

Ett gestaltningsprogram har tagits fram i samband med detaljplaneprocessen som ska ligga till grund för kommande gestaltning.