Planeringsunderlag

Kommunala planeringsdokument

 • Detaljplan DP 1087, laga kraft den 17 juli 2015

 • Översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017.

 • Riktlinjer för parkering 2021-2025. Fastställdes i Kommunfullmäktige den 21 juni 2021.

 • Bevaringsprogram - Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljö Del II, Ängelholms kommun, utom centrala staden, Ängelholms kommun kulturmiljögruppen 1987

 • Dagvattenpolicy för Ängelholms kommun. Antagen i Kommunfullmäktige 2015-09-21.

 • Cykelplan 2015-2025. Godkänd av Kommunfullmäktige 24 augusti 2015.

Utredningar

 • Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i Södra Ängelholm, Tyréns 2009-06-26

 • Ängelholm 5:3 Angela - Protokoll vibrationsmätning, Tyréns 2011-06-09

 • Erosionsutredning av Rönne å, Norconsult 2013-06-28

 • Översiktlig geoteknisk undersökning, Geoinvent 2014-04-22.

 • Kulturmiljöutredning för Ängelholms sjukhusområde, Tyréns 2023-02-02

 • Historisk inventering för Ängelholm 3:139, Tyréns 2023-02-16

 • Trafikutredning, Sweco 2023-05-17

 • Trafikbullerutredning för Ängelholm 3:139, Tyréns 2023-06-14

 • Skyfallsutredning, Sweco 2023-09-26

 • PM Geoteknik, Sigma 2023-09-28

 • Gestaltningsprogram, White 2023-10-17

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Amelie Hillåker och Edvin Hansson, planenheten. Fastighetsförteckningen har framtagits av Madeleine Bergvall, Kart- och mätenheten.

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:

Carolina Eriksson, stadsarkitekt

Alexander Bredèn Jonsson, planchef

Hanna Hjalmarsson, landskapsarkitekt

Björn Adlerberth, trafikplanerare

Annica Jörgensen, parkingenjör

Malin Abbott, miljöinspektör

Linnéa Thoth, bygglovshandläggare

Denice Aderklint, VA-ingenjör

Katinka Lovén, klimatanpassningsstrateg