Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsdokument

Planbesked

Ansökan om planbesked inkom till Ängelholms kommun den 7 december 2021. Planansökan gällde önskemål om att möjliggöra nya byggrätter som är anpassade för modern teknikintensiv vård. Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 11 maj 2022 KS § 115, och gav huvuduppdrag Samhälle/planenheten uppdrag att pröva planläggning av området.

Detaljplan

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av detaljplan DP 1087. DP 1087 medger hälso- och sjukvård i 3-6 våningar: Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och byggrätten är fullt utnyttjad.

Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat som pågående markanvändning ”bostäder” i mark- och vattenanvändningskartan. Detta är varken förenligt med befintlig eller föreslagen markanvändning. Däremot innehåller översiktsplanen ställningstaganden om att kommunen ska planera för en förtätning i centralorten samt att kommunen ska utnyttja kollektivtrafik- och stationsnära läge, vilket ligger i linje med planförslaget. Då planförslaget inte har stöd i översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta behöver detaljplanen, enligt PBL 4 kap 33 §, redovisa varför vald lokalisering är den bäst lämpade för föreslagen byggnad. Detaljplanen föreslår att delar av befintligt sjukhusområde behöver byggas om och expandera för att möjliggöra för en långsiktig utveckling som kan möta den moderna teknikintensiva vården. Alternativet är att lokalisera delar av sjukhusverksamheten på annan plats. En sådan omlokalisering kräver vissa förutsättningar, se några exempel nedan.

  • Samutnyttjande och samband mellan olika vårddiscipliner. Viktigt för att skapa sömlösa vårdmiljöer, hålla nere kostnader och skapa synergier.

  • God tillgänglighet för både biltrafik, kollektivtrafik, cyklister och gående. Detta för att kunna vara en attraktiv arbetsplats och lättillgängligt för patienter och besökande.

  • Centrumnära läge - sjukhusområdet är en målpunkt som stärker centrumstråket och stadslivet. Ett centralt läge bidrar även till en mer attraktiv arbetsplats och är mer lättillgängligt för patienter och besökande.

  • Närheten till rekreativ och grön miljö. Forskning visar att detta har positiv hälsoeffekt och påskyndar tillfrisknandet.

  • Bra logistiska förutsättningar - angöring och möjlighet till parkering i anslutning till akutmottagning och annan vårdverksamhet.

  • Kulverttillgång som förbinder sjukhusområdet. I kulvertar transporteras viktigt preparat som gods, tvätt och sopor för att sjukhuset ska fungera i vardagen.

Av förutsättningarna ovan framgår det att en av de viktigast faktorerna för annan lokalisering är närhet och koppling till befintliga vårdlokaler. Det finns ingen annan obebyggd mark i närområdet som bedöms vara lämplig utifrån detta perspektiv. Föreslagen plats bedöms därmed vara den bäst lämpade för ändamålet.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse för flyget. Bebyggelse högre än +63,2 meter över havet är lägsta nivån för krav på hinderfria ytor. Om detaljplanen tillåter byggnader över 20 meter inom den hinderfria ytan ska en flyghinderanalys tas fram.

Planområdet ligger även inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. MSA-zonen kan påverkas av byggnation högre än 20 meter.

Järnvägen, som omfattas av riksintresse för kommunikationer, ligger som närmst cirka 50 meter från planområdet.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt högre än 45 meter inom tätbebyggt område få en inverkan på gällande riksintressen.

Naturvård

Planområdet ligger cirka 40 meter från riksintresset "Rönne ås dalgång" som omfattas av riksintresse för naturvården.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Samtliga luftkvalitetsmätningar som genomförts i Ängelholms kommun har visat på värden under miljökvalitetsnormen. Mätningarna är genomförda 2014 och 2017. Resultatet av mätningarna visar en luftkvalitet som även uppfyller de nationella miljömålen, med undantag för luftpartiklar. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa.

Vatten

Vattenförekomster inom planområdet utgörs av Ängelholm-Ljungbyhed för grundvatten och Rönne å som avrinningsområde. Grundvattenstatus bedöms som kvantitativt och kvalitativt god enligt VISS (http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx). Ekologisk status för ytvatten Rönne å: Rössjöholmsån-Hunserödsbäcken bedöms som måttlig, vilket framförallt beror på övergödning. Kemisk status uppnår ej god.

Omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med över 100 000 invånare. Då Ängelholms kommun har färre än 100 000 invånare omfattas inte kommunen av kravet att upprätta ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller.

Bilden visar befintliga grönytor och träd inom planområdet. Foton visar en grön innergård, samt de två stora ekar som finns bevarade på Hälsotorget. Bilden visar befintliga grönytor och träd inom planområdet. Foton visar en grön innergård, samt de två stora ekar som finns bevarade på Hälsotorget.

Miljö

Natur

Större delen av planområdet är idag bebyggt eller hårdgjort. Det finns några gräsytor och buskage samt ett fåtal större träd bevarade. På Hälsotorget finns två ekar med stort bevarandevärde, som även faller in under särskilt skyddsvärda träd. Träden är skyddade i gällande detaljplan DP 1087 och får inte fällas utan marklov. Ytterligare tre träd är skyddade i detaljplan DP 1087, två träd längs med Landshövdingevägen och en stor ek bakom badhuset vid varumottagningen. Viss grönska finns även på sjukhusområdets innergårdar. Innergårdarna utgör en stor kvalitet då de bidrar till närrekreation och en lugn oas för personal och patienter, samt skapar öppenhet, dagsljus och grönska för de byggnader som vetter ut mot gårdarna.

Norr om planområdet ligger Rönne å med ett kuperat å-rum. Längs med Rönneåstråket finns vegetation som fungerar som en inramning mot vattnet. Söder om Landshövdingevägen ligger Lindhagaparken med grönska och damm. Områdena bidrar till rekreationsmöjligheter och skapar en grönare upplevelse av sjukhusområdet.

Det finns forskning som visar på att vistelse och utblickar mot naturmiljöer minskar stress och förbättrar möjligheterna till återhämtning och läkande, varpå inslag av grönska är viktig i en sjukhusmiljö. Träd och gröna ytor bidrar även till ekosystemtjänster och ett bättre mikroklimat på fastigheten. Vegetation fångar partiklar och ger renare luft, håller vatten vid regn, samt bidrar till skuggning.

Biotopskydd

Längs Södra vägen står en trädrad med stora lindar som omfattas av biotopskydd. Träden står på allmän platsmark precis i gräns till planområdet. De bedöms ha ett mycket högt bevarandevärde på grund av de ekosystemtjänster och biologisk mångfald som de bidrar med, men även estetiska och kulturhistoriskt värden. Trädallén minner om en tid när Södra vägen var huvudgatan in till Ängelholms tätort.

Strandskydd

Enligt miljöbalkens 7 kap 13§ gäller det generella strandskyddet 100 meter från strandlinjen vid havet, insjöar och vattendrag. Syftet med strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

Planområdet ligger som närmst cirka 40 meter från Rönne å. Delar av planområdet omfattas därför av strandskydd, som återinträder i och med upprättandet av en ny detaljplan. Detaljplanen föranleder således att strandskyddet behöver upphävas på nytt. I en detaljplan får kommunen enligt 4 kap. 17 § PBL upphäva strandskydd för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.

Dagvatten

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för kommunala vattentjänster. Sjukhusområdet hanterar delvis dagvatten lokalt inom fastigheten och leds via interna ledningar med Rönne å som recipient. Delar av planområdet är anslutet till det kommunala dagvattennätet.

Tabellen visar riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder enligt Naturvårdsverket NV-08465-15.Tabellen visar riktvärden utomhus för ljudnivå från väg- och spårtrafik vid befintliga bostäder enligt Naturvårdsverket NV-08465-15.

Hälsa och säkerhet

Buller och vibrationer

Det finns inga riktvärden för buller vid fasad för den typen av vårdverksamhet som planeras. Däremot behöver riktvärden för inomhusbuller beaktas, vilket prövas i bygglovet. En bullerutredning visar att samtliga bostäder kring sjukhusområdet uppfyller riktvärdet för äldre befintlig miljö (Leq ≤ 65 dBA) idag. Ekvivalenta ljudnivåer ligger mellan 53-61 dBA vid fasaderna mot vägen. För de nyare byggnaderna inom fastigheten Lasarettet 2 överskrids riktvärdet för nyare befintlig miljö (Leq ≤ 55 dBA) vid en byggnad.

I samband med framtagandet av detaljplan för Ängelholm 5:3 togs det fram en utredning om eventuella vibrationer från järnvägen (Tyréns 2011-06-09). Utredningen gjordes med hänsyn till uppförande av nya bostäder och slutsatsen blev att registrerade nivåer på 0,1-0,2 mm/s med god marginal understiger riktvärdet för bostäder på 0,4 mm/s. Enligt Trafikverkets skrift ”Buller och vibrationer för spårburen linjetrafik – riktlinjer och tillämpning” gäller samma värden för vårdlokaler som bostäder. Då planförslaget ligger längs samma järnvägssträcka som Ängelholm 5:3 anses denna vibrationsutredning även vara tillämpbar i aktuell detaljplan. Tågtrafiken bedöms inte ha ökat i sådan omfattning sedan 2011 att det skulle medföra att riktvärdet överskrids. Avståndet mellan mätpunkten och järnvägen var cirka 30 meter, vilket är kortare än planområdets avstånd till järnvägen på cirka 55 meter. Sammantaget bedöms vibrationer från järnvägen inte vara någon risk för föreslagen ny bebyggelse.

Bilden visar att planområdet ligger mer än 50 meter från järnvägen, vilket är ett acceptabelt avstånd ur riskhänsyn för vårdverksamhet.   Bilden visar att planområdet ligger mer än 50 meter från järnvägen, vilket är ett acceptabelt avstånd ur riskhänsyn för vårdverksamhet.

Risk för olyckor

Planområdet ligger i närheten av järnvägen där det transporteras farligt gods. I samband med en detaljplan precis söder om sjukhusområdet togs en riskutredning fram av Tyréns 2009, med syfte att undersöka järnvägens inverkan som riskkälla samt att ge rekommendationer avseende planering av markanvändning (Tyréns, 2009-06-26). Då utredningen avser samma järnvägssträcka som för aktuellt planområde, samt då prognosen för godståg inte har ökat sedan dess, bedöms utredningen kunna utgöra underlag även för den här detaljplanen. Prognos för 2020 som användes i utredningen räknar med 35 godståg per dygn, jämfört med prognos för 2040 som endast räknar med 13,8 godståg per dygn. Beräkningarna i utredningen bygger således på konservativa skattningar vad gäller flödet av farligt gods.

Utredningen resulterar i vilken markanvändning som går att förlägga var utan några särskilda riskreducerande åtgärder. Inom ett område på 8-25 meter från järnvägen kan exempelvis parkering, tekniska anläggningar, förråd och garage förläggas. Småhusbebyggelse (villor, radhus), kontor i ett plan samt handel (sällanköps och övrig) kan förläggas på ett avstånd om minst 25 meter från närmsta räls. Flerbostadshus, dagis, äldreboende (likställs med vård) samt kontor i flera plan kan förläggas på ett avstånd om minst 50 meter från järnväg.

Detaljplanen föreslår markanvändningen vård, centrum och teknisk anläggning. Som närmst föreslås ny bebyggelse kunna uppföras 50 meter från järnvägen. Utifrån utredningen bedöms det därmed inte föreligga någon risk som innebär åtgärdsbehov eller andra särskilda krav på utformning av byggnad och område.

Skyfallskartan visar översiktligt maximalt vattendjup och flödesvägar (gula pilar). BHF-kartan visar att utbredningen av beräknat högsta flöde inte riskerar att översvämma planområdet. Skyfallskartan visar översiktligt maximalt vattendjup och flödesvägar (gula pilar). BHF-kartan visar att utbredningen av beräknat högsta flöde inte riskerar att översvämma planområdet.

Risk för översvämning

Skyfall

Enligt Boverkets tillsynsvägledning bör ny bebyggelse planeras på sådant sätt att den inte tar skada vid ett klimatkompenserat regn med minst 100 års återkomsttid. Planområdet tar inte emot avrinning från större uppströms belägna områden, utan behöver endast hantera regn som faller inom området. Den största delen av området avvattnas i nordostlig riktning mot Rönne å. Från en mindre del av området sker avrinning norrut genom befintlig bebyggelse. Ett litet delområde i söder avrinner mot gång- och cykelvägen som passerar under järnvägen. Inom planområdet finns ett flertal lågpunkter, varav flera är belägna intill befintlig bebyggelse. En översiktlig skyfallsutredning visar att vissa områden inom befintlig bebyggelse riskerar att översvämmas vid skyfall idag genom att vatten kan bli stående mot byggnaderna. Detta gäller främst för befintlig bebyggelse längs med Södra vägen i anslutning till byggnadernas innergårdar, men även kring byggnad 70 och akutmottagningen. Vattendjupet beräknas till som mest cirka 1 meter på innergårdarna. Det finns avvattnande strukturer med brunnar på innergårdarna. De har inte inkluderats i beräkningarna och det verkliga vattendjupet skulle troligen bli något lägre än det beräknade.

Höga flöden i Rönne å

Boverkets utgångspunkt är att ny sammanhållen bebyggelse, större riskobjekt eller bebyggelse med samhällsviktig verksamhet bör lokaliseras till områden som ligger över nivån för beräknat högsta flöde (BHF) i vattendrag. Planområdet är beläget nära Rönne å, men enligt kommunens BHF-kartering (BHF i kombination med vattenstånd +2,31 meter i havet) riskerar inte området att översvämmas vid höga flöden i ån.

Höga havsnivåer

Ängelholms kommuns översiktsplan anger att ny samhällsviktig bebyggelse ska placeras på en lägsta marknivå om +4,0 meter. Marknivåerna för planområdet ligger generellt på mellan omkring +10,0 och +14,0 meter. Det bedöms därmed inte finnas någon risk för översvämning vid höga havsnivåer.

Röda figurer visar vilken mark som tidigare har blivit undersökt. Röda figurer visar vilken mark som tidigare har blivit undersökt.

Markföroreningar

Flertalet markmiljöutredningar är utförda för olika delar av planområdet. En historisk inventering har genomförts för att sammanställa och tydliggöra den rådande markmiljösituationen samt undersöka om det finns behov för vidare undersökning.

Baserat på tidigare utredningar konstaterar inventeringen att det kan finnas föroreningar inom planområdet, men att de sannolikt är av den typen som är vanligt förekommande i stadsmiljö där fyllningsmaterial finns, samt att de inte innebär någon akut risk för människors hälsa eller miljön. Utifrån detta bedöms det således inte finnas några hinder för att bebygga området och inte heller något behov av att i detaljplaneskedet undersöka den mark som idag inte är undersökt. Vid en ombyggnad av området behöver dock en undersökning av marken genomföras och vid behov ska åtgärder vidtas för att uppnå föreliggande krav samt hantera överskottsmassor på ett korrekt sätt.

Markradon

Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller att man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering av nybyggnation. Byggnader där människor stadigvarande vistas ska med hänsyn till radon utföras med grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som skall bygga.

Strandkanten längs det aktuella området utgörs av stenar och en gräsbeklädd yta. Enligt kartunderlag från SGU och SGI är sträckan utpekad som aktsamhetsområde för skred.Strandkanten längs det aktuella området utgörs av stenar och en gräsbeklädd yta. Enligt kartunderlag från SGU och SGI är sträckan utpekad som aktsamhetsområde för skred.

Risk för erosion, skred och ras

Planområdet ligger 20 meter från slänten till Rönne å. Tillgängligt kartunderlag från SGU och SGI, med avseende på förutsättningar för ras, skred och erosion, visar på att det kan föreligga risk för ras, skred och erosion inom detaljplaneområdet.

En erosionsutredning längs Rönne å togs fram år 2013. I utredningen görs en kartläggning och klassificering utifrån befintliga erosionsförhållanden och med beaktande av potentiella erosionsskador som bedöms kunna uppstå längs sträckan. Sträckan mellan Järnvägsbron och Carl XV:s bro beskrivs i utredningen som en lång sträcka med erosionsskydd inom centrum. Erosionsskyddet består av stenfyllning och stenskoning. Utredningen har räknat ut ett riskindex som baseras på erosionsklass och konsekvensklass. Klassificeringarna resulterar i riskindex 3, på en skala från 1 till 12, vilket indikerar att risken är låg. I samband med DP 1123, vars planområde ligger mellan sjukhusområdet och Rönne å, har risken för erosion undersökts i flertalet geoteknisk utredningar. Där konstateras att förekomsten av stenar tillsammans med den gräsbeklädda slänten gör att strandkanten inte bedöms vara erosionskänslig. Sammantaget bedöms därför risken för erosion vara låg.

En del av planområdet ligger inom aktsamhetsområde för risker kopplat till skred. Tidigare utredningar har utfört omfattande stabilitetsberäkningar för slänten. Där konstateras det att slänten har en säkerhetsfaktor som ligger precis på gränsen för vad som är acceptabelt idag. Slänten är framförallt känslig vid lågt vattenstånd i Rönne å.

Geotekniska förhållanden

Geotekniska undersökningar har tagits fram i samband med olika byggnationer i området, bland annat för badhuset i östersamt för Byggnad 71. Resultaten från dessa undersökningar ger en bild över de geotekniska förhållandena i området.

I undersökningen för badhuset framkom att det övre jordlagret består av varierande fyllning av mullhaltig lera, sand och siltig finsand. Fyllningen vilar på ett naturligt lagrat silt/finsand sediment som varierar i mäktighet mellan 1,5-5 meter. Grundvattennivån uppskattas till cirka 3-4 meter under marknivån. Badhusbyggnaden bedömdes kunna grundläggas på utbredda plattor eller en jämn bottenplan. Undersökningen för byggnad 71 visade att den översta jordlagerprofilen består av en varierande fyllning som varierar i mäktighet mellan någon decimeter till cirka 6 meter. I enstaka punkt har byggrester såsom kol, trä och tegel påträffats. I övrigt består fyllningen av sand, silt och lera. Under fyllningen övergår jorden till en naturligt lagrad lerig silt med inslag av finsand och sand. Under nivån, mellan cirka, +3-6 övergår jorden till en relativt fast siltig lera. Lerans odränerade skjuvhållfasthet varierar något mot djupet mellan cirka 80-100 kPa. Jordlagrets mäktighet har inte fastställts. Sonderingar avbröts cirka 10-12 meter under marknivån. Projektering av grundläggning och geokonstruktioner kan utföras enligt geoteknisk kategori 2 (GK2).

Utifrån resultaten från ovan nämnda geotekniska undersökningar som har genomförts inom och i anslutning till området skapas en god bild över de geotekniska förhållandena. Utifrån undersökningarna bedöms det finnas goda grundläggningsförutsättningar för ny planerad bebyggelse. Vidare krävs dock kompletterande undersökningar i samband med detaljprojekteringsskedet.

”Länslazarettet” sett från Carl XV:s bro i början av 1900-talet.”Länslazarettet” sett från Carl XV:s bro i början av 1900-talet.

Områdets historia

Planområdet ligger historiskt sett alldeles utanför den gamla stadsgränsen, som länge utgjordes av Rönne å. Sjukhusområdet började byggas i tegel med ingång mot ån, och stod färdigt 1870. Till en början fanns det plats för 25 patienter. År 1890 hade antalet sängplatser ökat till 80 stycken. Under 1900-talet växte Ängelholms sjukhus till ett centrallasarett som innehöll de flesta vårddisciplinerna. Idag är Ängelholms sjukhus närsjukhuset i nordvästskåne med närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård.

Den fysiska miljön

Befintlig bebyggelse

I norr och nordost gränsar planområdet till Rönne å och ett grönt promenadstråk. Tullportsbron och Carl XV:s bro förbinder stadskärnan och sjukhusområdet i nord-sydlig riktning. I öster möts sjukhusområdet av bostadshus i olika former såsom friliggande villor och flerfamiljshus. I väster och nordväst finns ett område med blandad bostadsbebyggelse. Här finns bland annat bostadskvarteret Rönneå park, bestående av 4 stycken punkthus i åtta våningar. Detta var tidigare den så kallade Lasarettsskogen där det låg personalbostäder.

Sjukhusbebyggelsen inom planområdet har anpassats efter verksamhetens behov och idag utgörs den av en stor variation vad gäller skala, fasadkulör-, material, byggnadshöjder och gestaltning. Ut med Södra vägen finns fyra sammanbyggda huskroppar från 1870-1950-talen (byggnad 01, 02, 03, 04). Byggnaderna är uppförda i 3-4 våningar med pustade fasader i gula, röda och beige kulörer. Den långa sammanhängande fasadsekvensen mot Södra vägen utgör en distinkt och karaktärsfull inramning till Ängelholms södra infart. Under mitten av 1900-talet har även byggnadskroppar på gårdarna succesivt byggts ut västerut (byggnad 05, 06, 07). Byggnaderna är uppförda i 2-4 våningar med putsade fasader i grönt, gult och svart.

Den norra delen av sjukhusområdet utgörs av ett större byggnadskomplex i 1-4 våningar från 2018 (byggnad 71). Denna byggnadskropp i ljust fasadmaterial är sammanbyggd med en större byggnad från 1970-talet i mörkbrunt tegel i 4 våningar (byggnad 08) som i sin tur är sammanbyggd med byggnad 05 från tidigt 1950-tal.

I den södra delen av sjukhusområdet finns en byggnad i 2-6 våningar (byggnad 70), uppförd 2022. Byggnaden har en ljus fasad med guldig beklädnad vid fönster och är den högsta inom sjukhusområdet.

I de västra delarna av sjukhusområdet finns en friliggande byggnad uppförd i 2 våningar samt källare från 1961 (byggnad 15) i gult tegel.

Stadsbild

Som helhet betraktat har Ängelholm som ort en stadsbild av småstadskaraktär med lägre hus, varav flera äldre, och övervägande småskaliga gaturum. I stadsdelarna Sockerbruket och Centrum finns enstaka byggnader som är upp mot 30 meter höga.

Ängelholms sjukhus har sedan 1870-talet bibehållit sin plats i staden, strax söder om den gamla stadskärnan och Rönne å. Från att ha varit en sluten inhägnad miljö är sjukhusområdet idag öppet och integrerat med staden. Idag varierar bebyggelsen inom planområdet i huvudsak mellan 3-6 våningar. Delar av sjukhusområdet är synligt från flera platser norr om ån såsom Södra Kyrkogatan, Storgatan och Östergatan.

Lek och rekreation

Inom planområdet finns ett fåtal mindre öppna grönytor samt ett torg, men inga ytor avsedda för lek och rekreation. I anslutning till planområdet finns rekreationsstråket längs Rönne å och Lindhagaparken.

Bilderna visar byggnad 04 som utgör sjukhuset allra första huvudbyggnad från 1870-talet. Bilderna visar byggnad 04 som utgör sjukhuset allra första huvudbyggnad från 1870-talet.

Kulturmiljö

Kulturmiljö sjukhusområdet

Kommunens bevaringsprogram

Ängelholms kommuns bevaringsprogram är från år 1987. I programmet finns två byggnader inom sjukhusområdet värderade som Klass II; byggnad med stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Den ena är en portvaktsbyggnad från 1937, ritad av P L Håkansson. Den andra är en tidigare kontorsbyggnad från omkring sekelskiftet, som revs 2009. Ålderdomshemmet Lindhaga i anslutning till sjukhuset finns också utpekat och är värderat till Klass I; omistlig byggnad. Samtliga av dessa byggnader ligger utanför planområdet och berörs därmed inte av förslaget.

Kulturmiljöutredning

I en kulturmiljöutredning för planområdet beskrivs att området som helhet speglar sjukhusets utvecklingsförlopp och successiva expansion från 1870 till 2022. Det är denna helhet och utvecklingsberättelse som bär det största kulturhistoriska värdet. Sjukhusets äldre delar präglas till stor del av den expansiva utbyggnadsfas som ägde rum 1949-1952. Byggnaderna och detaljerna som tillkom då är tidstypiska och besitter en del gestaltningsmässiga kvaliteter, men utgör överlag en rätt anspråkslös 50-talsarkitektur som inte kan sägas vara unik. Byggnader från denna tid är dock överlag välbyggda med robust kvalitet på material. Mot denna bakgrund konstaterar utredningen att de enskilda byggnaderna besitter vissa värden, men att de främst kan anses vara särskilt värdefulla som en del av den miljö de tillsammans bygger upp. Undantaget denna bedömning är byggnad 03 och 04. Trots att byggnaderna genomgått både om- och tillbyggnader i flera omgångar är de båda uppförda under sjukhusets första fas under sent 1800-tal. Vidare finns ett värde i den invecklade ombyggnadshistorian som förmedlar en berättelse om sjukhusets utveckling. Byggnad 04 har även viss institutionskaraktär och speglar därmed den samhällsutveckling under 1800-talet som innebar att institutioner för vård och skola blev mer allmänt etablerade. Byggnad 04 utgör också sjukhuset allra första huvudbyggnad från 1870-talet. Mot bakgrund av detta bedöms byggnad 03 och 04 som särskilt värdefulla även som enskilda byggnader.

Kulturmiljöutredningen är avgränsad till att peka ut särskilt värdefulla byggnader utifrån Boverkets rekommendationer och innehåller således inga rekommendationer på bestämmelser.

Kartan visar fornlämningens placering innan den togs bort.Kartan visar fornlämningens placering innan den togs bort.

Kulturmiljöprogram Länsstyrelsen

Planområdet ingår i Länsstyrelsens utpekade områden för särskilt värdefulla kulturmiljöer samt kulturmiljöstråk Rönne å. Det som är av störst betydelse för särskilt värdefulla kulturmiljöer är gatumönstret, tomternas storlek och form samt de äldre byggnadernas placering och utseende. Vad gäller kulturmiljöstråket Rönne å är åns sanka strandängar samt verksamheter direkt relaterade till Rönne å av störst betydelse. Åslingan samt den bebyggelsestruktur uppvuxen utmed Storgatan är det gamla Ängelholms mest påtagliga karaktärsdrag.

Fornlämningar

Planområdet berörs inte av några fasta fornlämningar. Inom planområdet finns däremot en registrering av en fornlämning inom kategorin befästningsanläggningar (RAÄ-nummer Ängelholm 67:1). Denna är numera markerad som borttagen. Enligt information från Riksantikvarieämbetet var lämningen av typen fästning/skans från 1600-talet. Vid ett inventeringstillfälle 1995 kunde inga lämningar efter fästning/skans påträffas.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

Bilden visar befintliga kopplingar, trafikflöden och parkeringsytor.Bilden visar befintliga kopplingar, trafikflöden och parkeringsytor.

Trafik

Gatunät

Planområdet angränsar till Landshövdingevägen i sydväst och Södra vägen i öst. All trafik som har sjukhuset som målpunkt kommer via Landshövdingevägen då Södra vägen är en återvändsgata för biltrafik i båda ändar. In- och utfarter till området finns både från Landshövdingevägen och Södra vägen.

Gång- och cykeltrafik

Som gång- och cykeltrafikant går det att nå planområdet via Tullportsbron, men även från Södra vägen via Carl XV:s bro och Landshövdingevägen. Landshövdingevägen har gång- och cykelbana på båda sidor om vägen. Norr om planområdet finns en gångpassage längs med ån mellan Södra vägen och Tullportsbron. Tullportsbron och Hälsotorget skapar ett sammankopplat stråk genom sjukhusområdet, från Storgatan i norr till Landshövdingevägen i söder. I framtiden kan det även bli aktuellt att förlänga denna koppling söderut över järnvägen mellan det befintliga parkeringshuset och bårhuset. För att ta sig över järnvägen idag finns en gång- och cykeltunnel, Lindhagatunneln, i Södra vägens förlängning, samt Tågmästartunneln norr om sjukhusområdet.

I Ängelholms kommuns cykelplan 2015-2025 föreslås en gång- och cykelväg längs Södra vägen över Carl XV:s bro och vidare längs Östergatan. Förslaget innebär att gång- och cykelvägnätet kopplas samman och underlättar för framförallt cyklister att ta sig trafiksäkrare till och från sjukhusområdet.

Kollektivtrafik

Utmed Södra vägen vid en av sjukhusets huvudentréer finns busshållplats Sjukhuset där fyra busslinjer passerar, både stadsbussar och regional busstrafik. Busshållplatsen placering intill huvudentrén innebär en mycket god tillgänglighet. Det pågår dock en översyn av busslinjer i Ängelholms kommun, och en del av busslinjerna kan på sikt flyttas till ett hållplatsläge utmed Landshövdingevägen. Ängelholms järnvägsstation ligger cirka 700 meter från sjukhusområdet längre norrut på Landshövdingevägen.

Med närheten till järnvägsstationen, det centrala läget i staden och busslinjerna som passerar finns det goda förutsättningar att resa kollektivt och enkelt ta sig till sjukhusområdet. Det är viktigt att bibehålla befintliga gångstråk mellan hållplatsen och sjukhusbebyggelsen, samt skapa nya där behov finns.

Parkering

Idag finns bilparkering utspridd i sjukhusområdet, bland annat längs med Södra vägen och vid Landshövdingevägen, där det även finns ett parkeringshus. Totalt finns cirka 590 parkeringsplatser. Av dessa platser är 55 stycken avsedda för badhuset och 40 planeras att samnyttjas med ett framtida hotell. 82 av parkeringsplatserna är kommunala platser, som huvudsakligen finns längs med Södra vägen. Av det totala beståndet parkeringsplatser finns 143 av platserna inom planområdet.

Idag finns cirka totalt 534 cykelparkeringsplatser i området, varav 494 platser är ämnade för sjukhuset. Cykelparkering finns huvudsakligen i form av vanliga cykelparkeringsplatser, men även cykelgarage samt platser avsedda för lådcyklar finns.

Varumottagning

Inom planområdet finns en godsmottagning bakom badhuset, med in- och utfart från Landshövdingevägen. Det finns även ett kulvertsystem som möjliggör en effektiv och väderskyddad person- och godstransport. Gods- och persontransporter är ej separerade. Förutom leverans av livsmedel sker all övrig godshantering till denna adress. Där sker angöring via lastramp och lastbrygga direkt in på våningsplan 09 och in i kulvertsystemet. Godsmottagningen är dock i behov av en förbättrad godshantering och väderskydd.

Service

Planområdet är genom Tullportsbron sammankopplat med de centrala delarna av Ängelholm. Detta ger nära tillgång till all kommersiell service som centrala Ängelholm har att erbjuda. Planområdet är även kopplat söderut genom gång- och cykeltunnel till Fridhem, där flera idrottsanläggningar finns. Inom sjukhusområdet erbjuds även enklare service i form av café/kiosk, även om de flesta verksamheterna ligger inom hälso- och sjukvårdsområdet. I anslutning till planområdet finns även ett badhus med träningsfaciliteter.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är inom verksamhetsområde för samtliga kommunala vattentjänster, med utbyggt ledningsnät av god kapacitet att fortsatt försörja området. Ny bebyggelse kan således fortsatt vara anslutna till det kommunala VA-nätet. Ledningar finns i Landshövdingevägen. Det finns även allmänna VA-ledningar i den nordvästra delen av planområdet. För att säkerställa ledningarnas placering och tillgång till dessa förläggs dem med u-område, vilket innebär markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Värme

Planområdet har tillgång till fjärrvärme. Fjärrvärmeledning finns i Landshövdingevägen.

El

Planområdet ligger inom Öresundskrafts eldistributionsområde.

Tele och internet

Planförslaget är anslutet till befintligt tele- och bredbandsnät i området. Skanova har ledningar inom området och ska kontaktas i god tid före byggnation påbörjas för samråd om flyttning. Flyttningar eller andra åtgärder som kan krävas för att säkerställa Skanovas kabelanläggningars funktion ska bekostas av exploatören/fastighetsägaren. Tele2 har ledningar inom planområdet som de önskar behålla i befintligt läge och förutsätter att eventuell flytt bekostas av exploatören/fastighetsägaren.

Avfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) sköter sophanteringen i Ängelholms kommun.

Mellankommunala intressen

Utbyggnad av sjukhus är av regionalt intresse och påverkar regionens utbud och tillgänglighet till vård.

Sociala förutsättningar

Planområdet ligger i de centrala delarna av Ängelholm och innefattar sjukhuset. Ur ett social- och jämställdhetsperspektiv är det viktigt att det finns goda möjligheter att ta sig till och från området med färdmedel som inkluderar alla i samhället. Idag finns det goda förutsättningar för kollektivtrafik, med busshållplats längs med Södra vägen och Landshövdingevägen. Området ligger dessutom relativt nära Ängelholms tågstation.

Området ligger även i anslutning till gång- och cykelstråk, där Södra vägen knyter samman Ängelholms centrala delar med Fridhem och vidare söderut. 2018 invigdes även Tullportsbron, som genom gång- och cykeltrafik länkar sjukhusområdet med storgatan.

Planområdet omfattas idag enbart av sjukhus, med tillhörande verksamheter som mest är aktivt på dagtid. Detta kan göra att området, med Hälsotorget och stråket igenom området i fokus, kan upplevas som otryggt på kvällstid då människor inte rör sig i området i samma utsträckning. Angränsande planområdet vid Hälsotorget finns dock ett badhus med restaurang som bidrar med rörelse på kvällar och helger.