Beskrivning av detaljplanen
Bilden visar planområdets läge och avgränsning. Bilden visar planområdets läge och avgränsning.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en utveckling av Ängelholms sjukhusområde för att bättre anpassas för modern teknikintensiv vård. Målsättningen är att planera för en långsiktig utbyggnad som tar höjd för den medicinska utvecklingens höga krav på moderna vårdbyggnader. Detaljplanen ska också möjliggöra en fungerande parkeringslösning med tillhörande infrastruktur, som ska kunna anpassas till framtida behov. Ny bebyggelsestruktur ska bevara och förstärka befintliga stråk och kopplingar till övriga staden, samt ta hänsyn till gröna värden i området. Det ska skapas en god miljö både för anställda, patienter och besökare.

Planområdets läge och avgränsning

Planområdet är beläget i centrala Ängelholm, cirka 800 meter söder om Ängelholm Centralstation. Planområdet omfattar del av fastigheten Ängelholm 3:141 och avgränsas av Landshövdingevägen i söder, Lasarettet 2 i norr samt Södra vägen och den egna fastigheten Ängelholm 3:141 i öst. Planområdets areal är 4,3 hektar.

Fastigheten Ängelholm 3:141 ägs av Hälsostaden Ängelholm Ab.

Tidigare i processen hette berörd fastighet Ängelholm 3:139, men har efter en fastighetsreglering bytt namn till Ängelholm 3:141. Därav kan vissa utredningar benämna fastigheten efter den tidigare fastighetsbeteckningen.

Flygfoto över befintligt sjukhusområde med omgivning.

Planområdet idag

Planområdet utgörs främst av sjukvårdsbebyggelse i 3-6 våningar. Området har utvecklats och byggt ut över tid, vilket gör att bebyggelsen är uppförd under olika årtionden och har ett varierat uttryck. Ängelholms sjukhus är ett centrallasarett som innehåller de flesta vårddisciplinerna. Idag är Ängelholms sjukhus närsjukhuset i nordvästskåne med närsjukvård, rehabilitering och specialiserad vård.

Planområdet är idag till största del hårdgjort. Det finns ett antal träd som bedöms ha bevarandevärde, varav några faller in som särskilt skyddsvärda enligt miljöbalken. I övrigt består grönstrukturen främst av innergårdar och mindre planteringar. Strax norr om planområdet finns det större grönområden kopplade till Rönne å. Längs Södra vägen står även en biotopskyddad trädrad med flera stora lindar som har ett högt bevarandevärde.

Planförslaget

Detaljplanen möjliggör för en utveckling av Ängelholms sjukhusområde, Hälsostaden. Den medicinska utvecklingen ställer höga krav på moderna vårdbyggnader. Det cykliska förloppet inom fastigheten kräver att byggnader utvecklas och ersätts över tid. Vissa befintliga byggnader behöver rivas för att ge plats åt nya, effektivare byggnader. Detta ger också möjlighet att skapa generella och flexibla lokaler, vilket skapar större möjlighet till samutnyttjande och samband mellan verksamheter. Utvecklingsstrategin är därför att fasa ut äldre lokaler som har en lägre standard, för att genom nybyggnation göra plats för teknikintensiv och mer komplex vård. Bebyggelse som succesivt planeras att ersättas ligger längs med Södra vägen samt byggnad 15 som ligger utmed Landshövdingevägen.

Detaljplanen möjliggör för två olika utbyggnadsscenarion. Ett scenario där tekniktung, och därmed högre och en något mer utbredd vårdbebyggelse, placeras längs med Södra vägen, samt ett scenario där den tekniktunga vårdbebyggelsen placeras mellan Landshövdingevägen och Hälsotorget.

Totalt medger detaljplanen cirka 20 000 kvadratmeter byggnadsarea för användningen sjukhus, centrum och teknisk anläggning. Modern sjukhusbebyggelse kräver högre våningshöjder då det behöver kunna rymmas ventilation och teknik, mellan 4,2 och 5 meter per våning. Detaljplanen tillåter därför en högsta nockhöjd om 38 meter. Dock får endast 15 % av den totala byggnadsarean uppföras i denna höjd, motsvarande cirka 3 000 kvm byggnadsarea. Ytterligare 15 % av totalt byggnadsarea får uppföras med 30 meter i nockhöjd. Resterande bebyggelse får inte överstiga 20 meter i nockhöjd. Detaljplanen föreslår även en utökad byggrätt vid befintlig godsmottagning utmed Landshövdingevägen, då det finns ett behov av en förbättrad godshantering och väderskydd. Huvudsaklig angöring och markparkering ska kunna anordnas vid befintlig huvudentré längs med Södra vägen, där även ett underjordiskt garage ska tillgodose ökat parkeringsbehov.

Flertalet träd som bedöms vara skyddsvärda skyddas i detaljplanen genom fällningsförbud och marklov. Det planeras även för ett grönt stråk längs med Södra vägen, mellan Lindhagaparken och Rönneåstråket. Detta för att stärka kopplingen mellan de två grönområdena. Ingen allmän plats planeras inom planområdet, men allmänhetens tillträde till och genom området säkerställs genom ett markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik.

Tanken är att detaljplanen ska genomföras etappvis i ett 25-års perspektiv och utifrån vårdens behov. När planområdet är fullt utbyggt kommer karaktären längs med Södra vägen och Landshövdingevägen att vara förändrad. Sjukhusområdet kommer att bli högre och tätare, samt få ett mer urbant uttryck.

Illustrationerna visar två olika exempel på hur området kan utformas. Illustrationerna visar två olika exempel på hur området kan utformas.