Sammanfattning

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en utveckling av Ängelholms sjukhusområde för att bättre anpassas för modern teknikintensiv vård. Målsättningen är att planera för en långsiktig utbyggnad som tar höjd för den medicinska utvecklingens höga krav på moderna vårdbyggnader. Detaljplanen ska också möjliggöra en fungerande parkeringslösning med tillhörande infrastruktur, som ska kunna anpassas till framtida behov. Ny bebyggelsestruktur ska bevara och förstärka befintliga stråk och kopplingar till övriga staden, samt ta hänsyn till gröna värden i området. Det ska skapas en god miljö både för anställda, patienter och besökare.

Planområdet är beläget i centrala Ängelholm, cirka 800 meter söder om Ängelholm Centralstation. Planområdet omfattar del av fastigheten Ängelholm 3:141 som ligger i anslutning till Landshövdingevägen och Södra vägen.

Detaljplanen möjliggör för en utveckling av Ängelholms sjukhusområde, Hälsostaden. Den medicinska utvecklingen ställer höga krav på moderna vårdbyggnader. Äldre byggnader i sjukhusområdet som inte klarar dessa krav behöver därför fasas ut och ersättas med nya effektivare byggnader som kan inrymma teknikintensiv vård. Bebyggelse som succesivt planeras att ersättas ligger längs med Södra vägen, samt en byggnad som ligger utmed Landshövdingevägen. Tanken är att detaljplanen ska genomföras etappvis och utifrån vårdens behov.

Detaljplanen medger totalt cirka 20 000 kvadratmeter byggnadsarea och tillåter nockhöjder mellan i huvudsak 20 och 38 meter. Flertalet träd som bedöms vara skyddsvärda skyddas i detaljplanen genom fällningsförbud och marklov. Det planeras även för ett grönt stråk längs med Södra vägen, mellan Lindhagaparken och Rönneåstråket, för att stärka kopplingen mellan de två grönområdena. Ett gestaltningsprogram är framtaget som vägledning avseende utformning och gestaltning av ny bebyggelse och utomhusmiljöer.

Detaljplanen möjliggör för två olika utbyggnadsscenarion. Ett scenario där tekniktung, och därmed högre och en något mer utbredd vårdbebyggelse, placeras längs med Södra vägen, samt ett scenario där den tekniktunga vårdbebyggelsen placeras mellan Landshövdingevägen och Hälsotorget.

När planområdet är fullt utbyggt kommer karaktären längs med Södra vägen och Landshövdingevägen att vara förändrad. Sjukhusområdet kommer att bli högre och tätare, samt få ett mer urbant uttryck. Konsekvensen av detta blir bland annat att sjukhusområdet blir mer framträdande i Ängelholms stadsbild. Tätare och högre bebyggelse får även konsekvenser på tillgång till dagsljus för träd och gröna innergårdar i området, även till viss del för omgivande bostadsbebyggelse. Då stora delar av befintligt sjukhusområde föreslås rivas kommer läsbarheten kring sjukhuset historia och utveckling från 1800-talets slut och under stora delar av 1900-talet att påverkas negativt, vilket enligt framtagen kulturmiljöutredning innebär mycket stora negativa konsekvenser för sjukhusområdets kulturvärden.

Då planförslaget inte är förenligt med översiktsplanens mark- och vattenanvändningskarta handläggs detaljplanen med utökat planförfarande.

Illustrationerna visar två olika exempel på hur området kan utformas. Illustrationerna visar två olika exempel på hur området kan utformas.