Sammanfattning

Upprättad 2023-09-21

Dnr: PL 2021-000014, KS 2021/315, SBN 2021/179

Tillhör detaljplan antagen av KS 2024-02-07

Laga kraft 2024-05-17

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsen och omgivningens värden, främst i form av befintlig vegetation och bebyggelse.

Planområdet ligger i Vejbystrand, cirka 13 kilometer nordväst om Ängelholms tätort. Planområdet omfattar fastigheterna Vejby 246:13 och del av Vejby 246:2.

Detaljplanen möjliggör för förtätning av befintligt bostadsområde. Där det tidigare har funnits en gård med ett boningshus och ekonomibyggnad medges uppförande av bostäder i form av radhus, kedjehus och parhus. Som mest går det att bygga totalt cirka 10 bostäder i två våningar med sadeltak. Parkering ska främst ske på respektive tomt men även på avsedda parkeringsytor. För att angöra bostäderna föreslås Hallonvägen förlängas och kopplas samman med Åkerbärsvägen.

Då planområdet redan är bebyggt bedöms detaljplanen få begränsade konsekvenser. Planförslaget medför att några mindre grönytor ianspråktas för ny bebyggelse. En del träd kommer dock att ersättas på allmän plats i närområdet, vilket säkerställs i exploateringsavtalet. Ny bostadsbebyggelse medför även en något ökad trafikalstring. Alstringen är dock i liten skala och bedöms därmed innebära begränsad påverkan på omgivande gatunät.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.