Sammanfattning

Upprättad 2024-02-21

Dnr: PL 21–0019, KS 2021/473, SBN 2021/288

Tillhör detaljplan antagen av KS 2024-04-10

Laga kraft 2024-05-08

Illustration över hur planområdet skulle kunna utformas.Illustration över hur planområdet skulle kunna utformas.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för industri, detaljhandel, kontor, verksamheter samt laddning av elfordon.

Planområdet omfattar fastigheten Skiftnyckeln 1 i Munka Ljungby och avgränsas i norr av Klippanvägen, i öst av Ellenbergavägen, i söder av Mästaregatan och i väst av fastigheten Hyveln 1.

Detaljplanen möjliggör för vidareutveckling av ett befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen föreslår markanvändning för laddning av elfordon (G1), detaljhandel (H), industri (J), kontor (K) samt verksamheter (Z), vilket innebär att det finns möjlighet för många olika typer av verksamheter att etablera sig inom området. Planområdet föreslås anslutas till Mästaregatan i söder, som sedan leder trafiken vidare till Ellenbergavägen.

Då planområdet idag inte används i någon större utsträckning utan endast består av en gräsyta, samt att det är beläget i ett befintligt verksamhetsområde, bedöms detaljplanen få begränsade konsekvenser. Planförslaget medför en ökad trafikalstring men kommer inte innebära några kapacitetsproblem för vägnätet.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.