Sammanfattning
Figur 1. Illustrationen visar förslag på byggnation inom planområdet. Observera att illustrationen endast är ett förslag. Möller Arkitekter AB.

Sammanfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostäder i form av flerbostadshus, centrumändamål samt möjliggöra för underjordiskt garage. I söder föreslås en utbyggnad av flerbostadshus i sex våningar. Resterande flerbostadshus föreslås vara i högst fyra våningar med möjlighet till uppförande av vinterträdgård. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsens och omgivningens värden som är framtagna i planprogrammet för Stationsområdet. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra för en förlängning av Dobelegatan.

Planförslaget ska följa de sju principer för utformning och gestaltning som finns angivna i planprogrammet. Principerna är: ordning, variation, mänsklig skala, lokal identitet, täthet - öppenhet, orienterbarhet - smitvägar samt levande gaturum. Mer konkret handlar det framför allt om att bebyggelsen ska utformas så att den främjar levande gaturum till exempel genom ordning i struktur, variation i fasadernas utformning och placering av entréer mot gatan för att bidra till levande gaturum. Principerna ska ligga till grund för utformningen av den nya bebyggelsen i Stationsområdet.

Planområdet ligger i Stationsområdet i centrala Ängelholm, i nära anslutning till Ängelholms station och omfattas av fastigheterna Betvågen 5, del av Sockerbruket 11, del av Ängelholm 3:46 och 3:47. Planområdet omgärdas av Industrigatan i väst, flerbostadshus i norr och söder samt Sockerbruksparken i öster. Planförslaget möjliggör för förtätning i Stationsområdet. Området består delvis av obebyggd mark samt markparkering med tillhörande carport.

Planförslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser och dess intentioner bedöms vara förenlig med kommunens översiktsplan.

Detaljplanen handläggs med standard planförfarande.