Sammanfattning

Upprättad 2024-04-22

Granskning 2024-05-03 till 2024-05-17

Dnr: PL 22-0002, KS 2022/102, SBN 2022/34

Illustration som visar exempel på hur ny bebyggelse (brun) skulle kunna placeras.

Sammanfattning

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra för en utökad byggrätt inom del av fastigheten Strövelstorp 9:1 då befintlig verksamhet ser ett behov av att anpassa verksamheten efter rådande och framtida utvecklingsbehov. Ändringen bedöms rymmas inom syftet för DP 1102.

Då avsikten med detaljplaneändringen är att utöka byggrätten för del av fastigheten utgörs planens avgränsning endast av den del som är berörd. Resterande del av DP 1102 påverkas inte av denna detaljplaneändring utan fortsätter att gälla precis som tidigare.

Inom planprocessen har möjlig utökad byggnadsarea utretts genom att gestaltningen studerats närmre utifrån befintlig kulturmiljö kopplat till kyrkans område samt påverkan på naturmiljön. Resultatet av dessa avvägningar har lett fram till att byggrätten kan utökas med 350 m2 byggnadsarea i den nordvästra delen av fastigheten Strövelstorp 9:1. Tillkommande exploatering kommer till stor del att möjliggöras på redan ianspråktagen mark samt ha en relativt ytmässig begränsad storlek. Planområdet kommer för övrigt inte att förändras.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.