Planeringsunderlag

Kommunala planeringsdokument

  • Detaljplan B 547 (byggnadsplan), som anger bostadsändamål och parkändamål. En mindre del av B571 respektive B533, som anger parkändamål, och ÄDP (Ändring av detaljplan) 003, samtliga utan kvarvarande genomförandetid.

  • Översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035

  • Grundkarta

  • Bevaringsprogram

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Torbjörn Nilsson, Planenheten. Fastighetsförteckningen har framtagits av Madeleine Bergvall, Kart- och mätenheten.

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:

Malin Haraldson och Alexander Bredén Jonsson, Planenheten. Kassem Khalifé, Bygglovsenheten. Carolina Eriksson, Stadsarkitekt. Annica Jörgensen och Camilla Lundgren, Stadsmiljöenheten. Rikard Jönsson, Kart- och mätenheten.

Exploatör/Brf Vejbygläntan har företrätts av Zackaria Strömstedt, Christina Fregne och Anna Karlberg, Jurideko fastighetspartner Syd.