Motiv till detaljplanens regleringar
Utdrag från plankartaUtdrag från plankarta

Kvartermark

Kvartersmark är mark som främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter. Kommunen ska i detaljplan alltid ange användningen av kvartersmark. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri. Nedan redogörs motiven till reglering av kvartersmarken.

Användningsbestämmelser

B, Bostäder - Motiv: Motiv för föreslagen markanvändning, bostäder, är att bekräfta den pågående markanvändningen, även inom de områden som idag är planlagda som park men används som tomtmark.

Utdrag från plankartaUtdrag från plankarta

Egenskapsbestämmelser

Fastighetsstorlek

d1, Minsta fastighetsstorlek är 300 m². Motiv: för bestämmelsen är att skapa förutsättningar för att dela befintlig fastighet i flera minder fastigheter genom avstyckning och samtidigt säkerställa att området inte indelas i olämpligt små fastigheter, med hänsyn till bland annat befintliga tomtavgränsningar.

Höjd på byggnadsverk

h1, Högsta höjd är för huvudbyggnad 3,7 meter och för komplementbyggnad 3,0 meter. Högsta totalhöjd 9 meter. Motiv: för bestämmelsen är att säkerställa en fortsatt lämplig utformning av bebyggelsen inom området med hänsyn till bland annat omgivande bebyggelsekaraktär. Reglering görs med lagstöd 2 kap. 6 § 1 PBL 1. - stads- och landskapsbilden... och intresset av en god helhetsverkan.

Placering

p1, Byggnad ska placeras minst fem meter från gata. Motiv: för bestämmelsen är att säkerställa en fortsatt lämplig utformning av bebyggelsestrukturen inom området med hänsyn till bland annat omgivande bebyggelsekaraktär. Reglering görs med lagstöd 2 kap. 6 § 1 PBL 1. - stads- och landskapsbilden... och intresset av en god helhetsverkan.

Utformning

f1, En- och tvåbostadshus Motiv: för bestämmelsen är att säkerställa ett fortsatt lämpligt antal och typ av bostäder inom området. Regleringen görs med hänsyn till en ändamålsenlig struktur...och en långsiktigt god hushållning med mark (lagstöd 2 kap 3 § PBL).

Utnyttjandegrad

e1, Största byggnadsarea är 100 kvm för huvudbyggnad per tomt (exklusive med huvudbyggnad sammanbyggt garage / komplementbyggnad). Motiv: för bestämmelsen är att säkerställa en fortsatt lämplig exploateringsgrad utifrån platsens förutsättningar och de möjligheter till bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus som finns enligt PBL. Reglering görs med lagstöd 2 kap. 6 § 1 PBL 1. - stads- och landskapsbilden... och intresset av en god helhetsverkan.

e2, Högst 30 kvm garage / komplementbyggnad (fristående eller sammanbyggt med huvudbyggnad) per bostad. Motiv: för bestämmelsen är att säkerställa en fortsatt lämplig exploateringsgrad utifrån platsens förutsättningar och de möjligheter till bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus som finns enligt PBL. Reglering görs med lagstöd 2 kap. 6 § 1 PBL 1. - stads- och landskapsbilden... och intresset av en god helhetsverkan.

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från det att detaljplanen får laga kraft. Motiv: för val av tidsrymd för bestämmelsen är utifrån att området redan är utbyggt.