Genomförandefrågor

Mark- och utrymmesförvärv

Mark planlagd som parkmark men som tagits i anspråk som tomtmark planeras föras till de nya fastigheterna enligt kartan nedan. Tillköp av mark från kommunen bedöms kunna lösas genom köpeavtal eller överenskommelse om fastighetsreglering.

Karta förändrad fastighetsindelning, siffror anger ungefärlig utökning av fastighetsyta i kvadratmeter.

Fastighetsrättsliga frågor

Förändrad fastighetsindelning

Befintliga bostäder planeras avstyckas i enskilda fastigheter i huvudsak enligt "Karta förändrad fastighetsindelning..." Mark planlagd som parkmark men som tagits i anspråk som tomtmark planeras föras till de nya fastigheterna, i huvudsak enligt samma karta.

Fastighetsbildningskostnader belastar de privata fastigheterna / bostadsrättsförening.

Rättigheter

I angränsande område med liknande förutsättningar har tillgång till vatten-, spillvatten och dagvattenledningar, carport med förråd, som kommer ligga på annans fastighet, lösts genom bildande av gemensamhetsanläggning. Motsvarande förfarande med bildande av en gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening är tänkt att ske inom planområdet. Det sker genom en anläggningsförrättning som bekostas av exploatören. 

Direkt sydväst om planområdet finns två äldre servitutsavtal, ett för gc-väg och ett för ledningar, vilka dock inte bedöms påverkas av planförslaget.

Tekniska frågor

Utbyggnad av vatten och avlopp

Befintliga förbindelsepunkter kvarstår. Gemensamhetsanläggning avses bildas.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Genomförande av detaljplanen bedöms inte komma att medföra några kostnader för kommunen. Privata fastighetsägare kommer ges möjlighet att köpa mark (som redan nu används som tomtmark) från kommunen. Privata fastighetsägare står för kostnader förknippade med fastighetsbildning.

Planavgift

Framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal. Planavgift kommer därför inte att tas ut i bygglovsskedet.

Gemensamhetsanläggningar

För de anläggningar som kommer nyttjas gemensamt av fler än en fastighet bör en gemensamhetsanläggning inrättas för dessa ändamål. Kostnaderna för detta belastar de privata fastighetsägarna. I angränsande område med liknande förutsättningar har tillgång till vatten-, spillvatten och dagvattenledningar, carport med förråd, som kommer ligga på annans fastighet, lösts genom bildande av gemensamhetsanläggning.

Drift av allmän plats

Ytor som idag är planlagda som allmän plats - park, planläggs i stället som kvartersmark. Kommunens ansvar för drift av denna mark upphör.

Drift av vatten och avlopp

Planområdet är beläget inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten.

Organisatoriska frågor

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal bedöms inte behöva upprättas. Tillköp av mark från kommunen bedöms kunna lösas genom köpeavtal eller överenskommelse om fastighetsreglering.

Tidplan

Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunstyrelsen kvartal 3 år 2024.