Konsekvenser av planens genomförande

Fastigheter och rättigheter

Fastighetsrättsliga konsekvenser av plangenomförandet redovisas i kapitel "Genomförandefrågor".

Natur

Grönområden

Delar av mark som idag används som tomtmark är planlagd parkmark, denna föreslås planläggas som kvartersmark-bostad. De aktuella områdena har under många år använts som tomtmark, någon påverkan på befintliga grönområden bedöms därför inte uppstå.

Landskapsbild

Genomförande av planförslaget bedöms inte påverka stads- eller landskapsbild i någon nämnbar omfattning.

Miljö

Då planområdet redan är planlagt och utbyggt blir konsekvenserna av ett genomförande av planförslaget mycket begränsade.

Miljökvalitetsnormer

Då planområdet redan är planlagt och utbyggt blir konsekvenserna av ett genomförande av planförslaget mycket begränsade.

Luft

Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av förslaget.

Vatten

Till undergruppen hör konsekvenser för möjligheten att följa miljökvalitetsnormer för vatten.

Dagvatten

Dagvatten från planområdet är anslutet till det kommunala dagvattennätet vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av dagvatten lokalt blir obefintlig.

Spillvatten

Spillvatten från planområdet är anslutet till det kommunala spillvattennätet vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.

Renvatten

Planområdet är anslutet till det kommunala dricksvattennätet. Detta innebär att uttag av grundvatten inte kommer att ske.

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Miljömål

Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Ängelholms kommun har lokala inriktningar för miljömålen. Då planområdet redan är utbyggt bedöms det inte påverka möjligheten att uppnå olika miljömål.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet är beläget inom influensområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse flygplats. Bebyggelse högre än +63,2 meter över havet är lägsta nivån för krav på hinderfria ytor. Bebyggelse inom planområdet regleras till under denna nivå.

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. MSA-zonen kan påverkas av byggnation högre än 20 meter. Bebyggelse inom planområdet regleras till under denna nivå.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt högre än 45 meter inom tätbebyggt område och 20 meter utanför tätbebyggt område få en inverkan på gällande riksintressen. Bebyggelse inom planområdet regleras till under denna nivå.

Rörligt friluftsliv

Planområdet är beläget inom Riksintresse rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 1 § och 2 §. Då planområdet redan är detaljplanelagt och utbyggt bedöms förslaget till detaljplan inte medföra någon påverkan på riksintresset.

Högexploaterad kust

Planområdet är beläget inom Riksintresse högexploaterad kust enligt Miljöbalken (MB) 4 kap 1 § och 4 §. Då planområdet redan är detaljplanelagt och utbyggt bedöms förslaget till detaljplan inte medföra någon påverkan på riksintresset.

Hälsa och säkerhet

Beräkning av buller

Aktuella trafikmängder är så låga att någon risk för överskridande av riktvärden för vägtrafikbuller inte föreligger.

Vattenskyddsområde

Planområdet är beläget inom vattenskyddsområde för Magnarps vattenverk (dnr A 18/1957). Föreskrifterna, från 1957, anger i huvudsak förbud ”mot upplag av oljor och andra för grundvattnet skadliga ämnen”. Den del av aktuellt planområde som är belägen inom vattenskyddsområdet är sedan cirka 40 år tillbaka planlagd och tillåter bostadsbebyggelse på motsvarande sätt som föreslås i aktuell plan. Planområdet är sedan cirka 30 år fullt utbyggt, ett genomförande av planförslaget bedöms därför inte medföra någon skillnad avseende t ex exploatering jämfört med nuläge. Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka möjligheterna att följa föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Planförslaget bedöms med bakgrund av detta inte medföra någon påverkan på vattenskyddsområdet.

Översvämning

I kapitel planeringsförutsättningar redovisas förhållanden som visar att någon risk för översvämning inte föreligger.

Sociala konsekvenser

Då planområdet redan är utbyggt bedöms genomförandet av planförslaget inte medföra några sociala konsekvenser (t ex för barn eller jämlikhet) av betydelse.

Trafik

Planförslaget bedöms inte medföra några konsekvenser kopplat till trafikfrågor.

Motortrafik

Bebyggelsen i planförslaget nås via befintliga Sandgårdsvägen.

Gång- och cykeltrafik

Planområdet ansluter till befintliga angränsande gång- och cykelvägar i området.