Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsdokument

Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området redovisat som Pågående markanvändning, bostäder.

Detaljplan

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare. Huvuddelen av planområdet omfattas av byggnadsplan B547, som anger bostadsändamål och parkändamål. En mindre del av B571 respektive B533, som anger parkändamål, och ÄDP (Ändring av detaljplan) 003, som reglerar kommunalt huvudmannaskap, berörs även. I de delar parkändamål berörs föreslås det ändras till bostadsändamål för att bekräfta pågående markanvändning.

(Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet).

Planbesked

Ansökan om planbesked inkom den 4 oktober 2021 för fastigheten Vejby 135:132. Ansökan avser styckning av befintlig fastighet i syfte att bilda en fastighet per befintlig bostad. Tf Planchef beslöt på delegation om att meddela positivt planbesked samt uppdrag om planläggning 27 april 2022.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet är beläget inom influensområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse flygplats. Bebyggelse högre än +63,2 meter över havet är lägsta nivån för krav på hinderfria ytor.

Planområdet ligger inom den MSA-påverkande zonen för Ängelholms, Halmstads och Ljungbyheds flygplatser. MSA-zonen kan påverkas av byggnation högre än 20 meter.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret. Inom detta område anses objekt högre än 45 meter inom tätbebyggt område och 20 meter utanför tätbebyggt område få en inverkan på gällande riksintressen.

Rörligt friluftsliv

Planområdet är beläget inom Riksintresse rörligt friluftsliv enligt MB 4 kap 1 § och 2 §.

Högexploaterad kust

Planområdet är beläget inom Riksintresse högexploaterad kust enligt Miljöbalken (MB) 4 kap 1 § och 4 §.

Miljöpåverkan

Undersökning

Planområdet är detaljplanelagt och utbyggt sedan tidigare. Planförslaget bedöms inte medföra några miljökonsekvenser av betydelse. Detaljplanens genomförande bedöms inte

medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Utifrån undersökningen bedöms detaljplanen inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ett särskilt beslut om detta togs i samband med att detaljplanen fick beslut om samråd (2023-12-05, SBN §257).

Miljökvalitetsnormer

Luft

Samtliga luftkvalitetsmätningar som genomförts i Ängelholms kommun har visat på värden under miljökvalitetsnormen. Mätningarna är genomförda 2014 och 2017. Resultatet av mätningarna visar en luftkvalitet som även uppfyller de nationella miljömålen, med undantag för luftpartiklar. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa. Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av förslaget.

Vatten

Grundvattenförekomster inom planområdet utgörs (enligt http://www.viss.lst.se/MapPage.aspx) av SE624463-131830 och Ängelholm-Ljungbyhed SE622920-131761.

SE624463-131830 har statusklassning kemisk otillfredsställande (bl a PFAS) respektive kvantitativ god. MKN god kemisk respektive kvantitativ status.

Ängelholm-Ljungbyhed SE622920-131761 har statusklassning kemisk respektive kvantitativ god. MKN god kemisk respektive kvantitativ status.

Planområdet avvattnas till ytvattenförekomst Skälderviken SE562000-123800 med statusklassning ekologisk-god respektive kemisk-uppnår ej god. MKN god kemisk respektive ekologisk status.

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med över 100 000 invånare. Då Ängelholms kommun har färre än 100 000 invånare omfattas inte kommunen av kravet att upprätta ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller.

Miljö

Natur

De områden som i planförslaget föreslås planläggas som kvartersmark, men som idag är planlagda som parkmark, har sedan många år nyttjats som trädgårdstomter. Områdena rymmer inte några sådana naturvärden att de behöver skyddas genom planbestämmelser på något sätt.

Dagvatten

Befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutet till kommunalt dagvattennät.

Hälsa och säkerhet

Buller och vibrationer

Planområdet berörs inte av buller eller vibrationer överskridande gällande riktvärden.

Vattenskyddsområde

Planområdet är beläget inom vattenskyddsområde för Magnarps vattenverk (dnr A 18/1957). Föreskrifterna, från 1957, anger i huvudsak förbud ”mot upplag av oljor och andra för grundvattnet skadliga ämnen”. Den del av aktuellt planområde som är belägen inom vattenskyddsområdet är sedan cirka 40 år tillbaka planlagd och tillåter bostadsbebyggelse på motsvarande sätt som föreslås i aktuell plan. Planområdet är sedan cirka 30 år fullt utbyggt.

Skyfallskartering för 100-årsregn

Risk för översvämning

Skyfallskartering för 100-årsregn visar att det tillfälligt kan ställa sig regnvatten (högst 2 dm) på gatumarken / vändplan. Det kan ställa sig upp till cirka 5 cm regnvatten vid tomtgränser mot gatan. Karteringen visar att husen inte riskerar att översvämmas.

Markförorening

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.

Markradon

Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller att man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering av nybyggnation. Byggnader där människor stadigvarande vistas ska med hänsyn till radon utföras med grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som skall bygga.

Då planområdet redan är detaljplanelagt och utbyggt bedöms det inte nödvändigt att utföra några radonmätningar.

Geotekniska förhållanden

Då området sedan tidigare är planlagt och utbyggt har några vidare geotekniska undersökningar inte bedömts nödvändiga.

Hydrologiska förhållanden

Då området sedan tidigare är planlagt och utbyggt har några vidare hydrologiska undersökningar inte bedömts nödvändiga.

Befintlig bebyggelsekaraktär

Kulturmiljö

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

Kommunens bevaringsprogram

Bebyggelsen inom planområdet finns inte medtagen i kommunens bevaringsprogram. Bebyggelsen bedöms inte heller i övrigt ha sådana kulturmiljövärden att det skulle vara motiverat med några särskilda bevarandebestämmelser eller motsvarande.

Planområdet utgör en del av ett större småhusområde i Vejbystrand, utbyggt kring 1990-talet.

Fysisk miljö

Områdets historia

Planområdet utgör en del av ett större småhusområde i Vejbystrand, utbyggt kring 1990-talet.

Befintlig bebyggelsemiljö

Befintlig bebyggelse inom planområdet utgörs av fyra parhus i bostadsrättsform, med tillhörande komplementbyggnader.

Lek och rekreation

I anslutning till planområdet finns parkområden lämpliga för lek och rekreation.

Tillgänglighet

Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att det blir tillgängligt även för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Sociala förutsättningar

Det bedöms inte finnas några särskilda aspekter vad gäller t ex demografi, sysselsättning eller trygghetsaspekter som påverkar planförslagets genomförbarhet.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet är beläget inom verksamhetsområde för vatten, dagvatten och spillvatten. Befintlig bebyggelse är även ansluten till detta nät.

Värme

En huvudledning för fjärrvärme finns i planområdets västra kant.

El

Planområdet är anslutet till befintligt elnät, inom eldistributionsområde för Bjäre kraft.

Tele och internet

Planområdet är anslutet till befintligt nät för tele/internet.

Avfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) sköter sophanteringen i Ängelholms kommun.

Service

Söder om planområdet ligger Magnarps skola och en förskola. I Vejbystrand finns även dagligvaruaffär, äldreboende och bibliotek.

Översiktskarta gatunätÖversiktskarta gatunät

Trafik

Gatunät

Bebyggelsen i planförslaget nås via befintliga Sandgårdsvägen.

Gång- och cykeltrafik

Planområdet ansluter till befintliga angränsande gång- och cykelvägar i området.

Kollektivtrafik

Magnarps byaväg, 150 meter öster om planområdet, trafikeras av stadsbusslinje 2.

Parkering och utfarter

Befintlig parkering anordnas på tomtmark.