Beskrivning av detaljplanen
Översiktskarta, planområdet är beläget direkt norr om Magnarps skola i Vejbystrand och angörs via Sandgårdsvägen.Översiktskarta, planområdet är beläget direkt norr om Magnarps skola i Vejbystrand och angörs via Sandgårdsvägen.

Planområdets läge och avgränsning

Planområdet läge framgår av översiktskartan till höger. Planområdet omfattar fastigheten Vejby 135:132, del av Vejby 135:6, del av Vejby 135:7 och del av Magnarp 5:91. Planområdets areal är cirka 3200 kvadratmeter.

Fastigheten Vejby 135:132 ägs av Bostadsrättsföreningen Vejbygläntan / Brf Vejbygläntan. Övriga fastigheter ägs av Ängelholms kommun och AB Ängelholmslokaler.

Befintlig bebyggelse

Planområdet idag

Planområdet är idag detaljplanelagt och utbyggt. Området utgörs av en bostadsrättsförening med totalt fyra parhus. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att dela befintlig fastighet i flera mindre fastigheter genom avstyckning. Delar av mark som idag används som tomtmark är planlagd parkmark, denna föreslås planläggas som kvartersmark-bostad. I övrigt syftar planläggningen till att bekräfta befintlig markanvändning med hänsyn till förutsättningarna på platsen.

Planförslaget

Planförslaget rymmer byggrätter för befintlig bebyggelse, totalt fyra parhus med tillhörande komplementbyggnader. Mindre ytor parkmark planläggs som kvartersmark-bostad.

Allmän plats

Planförslaget innehåller inte någon allmän plats.

Kvartersmark

Den mark som planläggs för kvartersmark, bostäder en- och tvåbostadshus, syftar till att bekräfta befintliga förhållanden. Aspekter såsom exploateringsgrad, utformning etc regleras. Delar av mark som idag används som tomtmark är planlagd parkmark, denna föreslås planläggas som kvartersmark-bostad.

Minsta fastighetsstorlek regleras till 300 m2 för att säkerställa att området inte indelas i olämpligt små fastigheter.

Högsta höjd (byggnadshöjd, där väggliv skär takfall) för huvudbyggnad regleras till 3,7 meter och för komplementbyggnad 3,0 meter. Detta är samma höjder som regleras i befintlig detaljplan för området.

Byggnader regleras till ett minsta avstånd på fem meter från gatan med hänsyn till befintliga bebyggelseförhållanden.

Bebyggelsen anges till en- och tvåbostadshus för att säkerställa ett fortsatt lämpligt antal och typ av bostäder.

Största byggnadsarea för huvudbyggnad regleras till 105 m2 per tomt (exklusive med huvudbyggnad sammanbyggt garage / komplementbyggnad). Befintlig största byggnadsarea för huvudbyggnad är några m2 mindre än detta. Reglerna i PBL om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus ger möjlighet till eventuell ytterligare tillbyggnad.

Största byggnadsarea för garage / komplementbyggnad (fristående eller sammanbyggt med huvudbyggnad) per bostad regleras till 30 m2. Befintlig största sådan byggnadsarea är knappt 30 m2. Reglerna i PBL om bygglovsbefriade åtgärder för en- och tvåbostadshus ger möjlighet till eventuell ytterligare yta garage / komplementbyggnad.

Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.