Sammanfattning

Sammanfattning

Planområdet är beläget i anslutning till Sandgårdsvägen norr om Magnarps skola i Vejbystrand. Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att dela befintlig fastighet i flera mindre fastigheter genom avstyckning. Syftet är även att utöka befintlig fastighet genom att mindre områden mark som idag är planlagda som parkmark i stället planläggs för kvartersändamål bostad (de aktuella områdena har under många år använts som tomtmark). I övrigt är syftet att bekräfta befintlig markanvändning med hänsyn till förutsättningarna på platsen. Planförslaget bedöms inte få några konsekvenser av betydelse då området redan är ianspråktaget och utbyggt. Planförslaget handläggs med standard planförfarande.