Planeringsunderlag

Kommunala planeringsdokument

  • Detaljplan DP 1004, antagen av byggnadsnämnden den 24 juni 2008. Laga kraft den 17 juli 2008.

  • Översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017.

  • Riktlinjer för parkering 2021-2025. Fastställdes i kommunfullmäktige den 21 juni 2021.

  • Cykelplan 2015-2025. Godkänd av kommunfullmäktige den 24 augusti 2015.

  • Grundkarta framtagen av Ängelholms kommun den 23 november 2023.

Utredningar

  • Trafikutredning (Kreera Samhällsbyggnad, 2022-10-13)

  • PM - Skyfallsutredning (Sweco, 2023-04-24)

  • Riskutredning (AFRY, 2023-11-14)

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Carl Fogelklou, Planenheten. Fastighetsförteckningen har framtagits av Madeleine Bergvall, Kart- och mätenheten.

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:

Edvin Hansson, planarkitekt

Alexander Bredén-Jonsson, planchef

Carolina Eriksson, stadsarkitekt

Joakim Ziegler, mark- och exploateringsingenjör

Camilla Lundgren, gatuingenjör

Björn Adlerberth, trafikingenjör

Denice Aderklint, VA-ingenjör

Andreas Morgin, VA-ingenjör