Motiv till detaljplanens regleringar
En bild på plankartan. Röd markering visar inom vilket område bestämmelserna G1, H, J, K och Z gäller.Röd markering visar inom vilket område bestämmelserna G1, H, J, K och Z gäller.

Kvartersmark

Kvartersmark är mark som främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter. Kommunen ska i detaljplan alltid ange användningen av kvartersmark. Användning av kvartersmark kan till exempel vara bostäder, detaljhandel eller industri. Nedan redogörs motiven till reglering av kvartersmarken.

Användningsbestämmelser

G1 - Laddning av elfordon

Motiv: Användningen drivmedel ska tillämpas för områden för hantering och försäljning av drivmedel och kompletterande handel och service i mindre omfattning. Även komplement till verksamheten drivmedel ingår i användningen. Bestämmelsen syftar till att området ska kunna användas för laddning av elfordon. Stöd för regleringen är enligt 5 kap 7 § PBL.

H - Detaljhandel

Motiv: Användningen detaljhandel ska tillämpas för områden för handel med varor och tjänster. Även komplement till verksamheten detaljhandel ingår i användningen. Bestämmelsen syftar till att det inom området ska kunna gå att uppföra olika typer av verksamheter som bedriver handel, till exempel en bilhandlare eller byggvaruhus. Stöd för regleringen är enligt 5 kap 8 § PBL.

J - Industri

Motiv: Användningen industri ska tillämpas för områden för produktion, lager, partihandel och annan jämförlig verksamhet. Även komplement till verksamheten industri ingår i användningen. Bestämmelsen syftar till att det inom området ska kunna gå att uppföra olika typer av industriverksamheter. Stöd för regleringen är enligt 5 kap 9 § PBL.

K - Kontor

Motiv: Användningen kontor ska tillämpas för områden för kontor, tjänsteverksamhet och annan jämförlig verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Även komplement till verksamheten kontor ingår i användningen. Bestämmelsen syftar till att området ska kunna användas för kontorsverksamhet. Stöd för regleringen är enligt 5 kap 10 § PBL.

Z - Verksamheter

Motiv: Användningen verksamheter ska tillämpas för områden för service, lager, tillverkning med tillhörande försäljning, partihandel och annan jämförlig verksamhet med begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till verksamheten ingår i användningen. Bestämmelsen syftar till att området ska kunna användas för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan, till exempel ett gym eller annan träningsanläggning. Stöd för regleringen är enligt 5 kap 21 § PBL.

En bild på plankartan. Röda markeringar visar inom vilka områden respektive bestämmelser om prickmark gäller.Röda markeringar visar inom vilka områden respektive bestämmelser om prickmark gäller.

Egenskapsbestämmelser

Begränsning av markens utnyttjande

Prickmark (1) - Marken får inte förses med byggnad

Motiv: Krävs för att hindra att bebyggelse ska hamna för nära gator och bland annat förhindra sikt. Prickmarken i detaljplanens norra del krävs för att hindra att bebyggelse ska hamna för nära Riksväg 13 (Klippanvägen), då denna är rekommenderad väg för farligt gods. Bestämmelsen krävs även för att hindra att bebyggelse ska hamna för nära väg 1786 (Ellenbergavägen), då det råder ett generellt byggnadsfritt avstånd om 12 meter från vägen.

Prickmark (2) - Marken får inte förses med byggnad

Motiv: Krävs för att säkerställa den fjärrvärmeledning som finns inom området.

Prickmark (3) - Marken får inte förses med byggnad

Motiv: Krävs för att hindra bebyggelse från att hamna för nära Mästaregatan samt för att säkerställa den teleledning som finns inom området.

Prickmark (4) - Marken får inte förses med byggnad

Motiv: Krävs främst för att säkerställa att inga byggnader uppförs inom fördröjningsytan, men säkerställer även att inga byggnader uppförs för nära fastighetsgränsen och gc-vägen i väst.

En bild på plankartan. Röd markering visar inom vilket område bestämmelser om höjd, utnyttjandegrad samt skydd mot störning gäller.Röd markering visar inom vilket område bestämmelser om höjd, utnyttjandegrad samt skydd mot störning gäller.

Höjd på byggnadsverk

h1 - Högsta nockhöjd är 10 meter

Motiv: Bestämmelsen grundar sig i vad som anses vara en lämplig högsta nockhöjd inom området i förhållande till platsen och dess omgivning. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till landskapsbilden och en god helhetsverkan.

h2 - Högsta totalhöjd är 13 meter

Motiv: Bestämmelsen grundar sig i vad som anses vara en lämplig högsta totalhöjd inom området i förhållande till platsen och dess omgivning. Bestämmelsen reglerar höjd på uppstickande delar ovan takkonstruktion, till exempel skorstenar, antenner, master och hisschakt. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till landskapsbilden och en god helhetsverkan.

Utnyttjandegrad

e1 - Största byggnadsarea är 45 % av fastighetsarean inom användningsområdet

Motiv: Bestämmelsen grundar sig i vad som bedöms vara en lämplig exploateringsgrad i förhållande till platsen och dess omgivning. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till landskapsbilden och en god helhetsverkan.

e2 - Största bruttoarea för industriverksamhet (J) är 6000 kvadratmeter

Motiv: Bestämmelsen grundar sig i vad som bedöms vara en lämplig exploateringsgrad i förhållande till platsen och dess omgivning. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till landskapsbilden och en god helhetsverkan. Bestämmelsen grundar sig även i att det inom planområdet ska gå att uppfylla kommunens gällande parkeringsnorm för industri.

e3 - För användningsbestämmelsen Kontor (K) gäller att kontor endast får finnas i bottenplan

Motiv: Bestämmelsen grundar sig i att användningsbestämmelsen kontor (K) ska vara förenlig med Länsstyrelsen Skånes Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM), kopplat till skyddsavstånd till Riksväg 13. Riktlinjerna anger att användningen kontor (K) måste begränsas till ett plan kopplat till närheten till Riksväg 13. Mindre lokaler för kontor som tillhör exempelvis en industri, verksamhet, varuhus etc. får finnas på övriga våningsplan, men när det gäller en byggnad där den huvudsakliga användningen är kontor (K), så får kontor endast finnas i bottenplan. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att skydda mot uppkomst och spridning av brand och mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.

Skydd mot störningar

m2 - Bebyggelse närmast Riksväg 13 ska planeras på ett sätt så att utrymningsvägar möjliggör utrymning bort från Riksväg 13 och huvudsakliga entréer är placerade bort från Riksväg 13

Motiv: Bestämmelsen reglerar att bebyggelsen närmast Riksväg 13 ska planeras på ett sätt så att utrymningsvägar möjliggör utrymning bort från Riksväg 13 och huvudsakliga entréer är placerade bort från Riksväg 13.

m3 - Bebyggelse närmast Riksväg 13 ska planeras på ett sätt så att luftintag dels placeras på tak eller så högt upp som möjligt på fasad och dels placeras så att de vetter bort från Riksväg 13

Motiv: Bestämmelsen reglerar att bebyggelsen närmast Riksväg 13 ska planeras på ett sätt så att luftintag dels placeras på tak eller så högt upp som möjligt på fasad och dels placeras så att de vetter bort från Riksväg 13.

En bild på plankartan. Röd markering visar inom vilket område bestämmelser om fördröjningsyta samt u-område gäller.Röd markering visar inom vilket område bestämmelser om fördröjningsyta samt u-område gäller.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1 - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Motiv: Bestämmelsen reglerar att ett område reserveras för att säkerställa ledningar för fjärrvärme, starkström, dagvatten och tele.

Skydd mot störningar

m1 - Fördröjning av skyfall med en volym av minst 390 kubikmeter

Motiv: Bestämmelsen reglerar att en yta reserveras för att kunna hantera skyfall inom området för att säkerställa att exploateringen inte leder till en försämring i nedströms områden.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

Motiv: Bestämmelsen reglerar att utfart inte kan placeras närmare väg 1786 (Ellenbergavägen) än 50 meter. Detta då avståndet mellan två korsningar ska vara minst 50 meter, enligt Vägar och gators utformning (VGU).

En bild på plankartan. Röd markering visar inom vilket område bestämmelser om villkor för startbesked samt skydd mot störningar gällande bländning gäller.Röd markering visar inom vilket område bestämmelser om villkor för startbesked samt skydd mot störningar gällande bländning gäller.

Skydd mot störningar

Området ska planeras på ett sätt så att bländning mot Riksväg 13 samt väg 1786 inte förekommer

Motiv: Bestämmelsen reglerar att planområdet ska planeras på ett sätt så att bländning, från exempelvis parkering, mot statliga vägar inte förekommer. Detta kan ske genom exempelvis anpassad topografi, gatubelysning eller bländningsskärm.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för hårdgöring av mark eller uppförande av byggnader förrän fördröjningsyta för skyfall är anlagd

Motiv: Bestämmelsen används för att säkerställa att fördröjningsytan är anlagd innan startbesked för hårdgöring av mark eller uppförande av byggnader får ges.

Ändrad lovplikt

Marklov krävs även för hårdgöring av mark.

Motiv: Bestämmelsen reglerar att det krävs marklov för att hårdgöra marken inom planområdet.