Genomförandefrågor

Fastighetsrättsliga frågor

Fastigheten Skiftnyckeln 1 ägs av Ängelholms kommun. Inga nya fastigheter avses bildas inom området.

Inom planområdet finns ledningar för starkström, dagvatten, fjärrvärme samt tele. Ledningen för starkström är tryggad med ledningsrätt, aktbeteckning 1292-1909.1 och dagvatten är tryggad med avtalsservitut, aktbeteckning 1292IM-08/25909.1. Fjärrvärmeledningarna ska tryggas med avtalsservitut och teleledningen är tryggad med nyttjanderätt.

Tekniska frågor

Tekniska åtgärder

En fördröjningsyta för skyfall på kvartersmark behövs för att säkerställa att ytvatten kan omhändertas.

Utbyggnad av vatten och avlopp

Planområdet är planlagt sedan tidigare men är inte bebyggt enligt detaljplanen och består i dagsläget av en gräsyta. Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, med utbyggt ledningsnät i området. Kapacitet i befintligt ledningsnät bedöms som tillräcklig för att förse planområdet och den planerade markanvändningen. Det ska dock noteras att kapaciteten bedöms som tillräcklig utifrån normal hushållsförbrukning och om det avses tillkomma industri med behov av allmänna vattentjänster vilka överskrider en normal hushållsförbrukning, kommer ledningsnätets kapacitet att behöva kontrolleras. En sådan kontroll hanteras i samband med VA-anmälan och bygglov. Till planområdet finns avsatta förbindelsepunkter för dricksvatten och spillvatten. Planområdet saknar förbindelsepunkt till det allmänna ledningsnätet för dagvatten. Förbindelsepunkt upprättas och meddelas i samband med VA-lov.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Det finns ingen allmän platsmark inom planområdet. Detaljplanen medför dock att området behöver anslutas till kommunens VA-nät, samt kräver anordnande av fördröjning av skyfall i form av en fördröjningsyta, som dock kommer att ligga på kvartersmark. Detaljplanen innebär en utökad byggrätt och en bredare och mer flexibel markanvändning jämfört med gällande detaljplan, vilket kommer att höja värdet på marken.

Planavgift

Framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal. Planavgift kommer därför inte att tas ut i bygglovsskedet.

Drift av vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för underhåll och drift av VA-nät fram till anslutningspunkt.

Organisatoriska frågor

Tidplan

Detaljplanen förväntas kunna antas av kommunstyrelsen kvartal 2 år 2024.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.