Konsekvenser av planens genomförande

Natur

Grönområden och rekreation

Inom planområdet finns eller planeras ingen naturmiljö. Området utgörs visserligen idag av en gräsyta men är i gällande detaljplan planlagt för bensinstation. Växtligheten inom området utgörs endast av några mindre träd, som kan behöva fällas beroende på hur området avses att bebyggas. Träden bedöms inte inhysa några större naturvärden och skyddas därför inte i detaljplanen.

Miljö

Dagvatten

Planområdet bedöms kunna anslutas till det allmänna ledningsnätet för dagvatten. Ledningsnätet har kapacitet att omhänderta den avrinning som uppstår inom fastigheten. Befintligt ledningsnät för dagvatten passerar genom ett dagvattenmagasin/fördröjningsmagasin innan det når recipienten.

Illustration/volymstudie över hur planområdet skulle kunna bebyggas.

Gestaltning

Planområdet har ett exponerat läge utmed Klippanvägen och byggnaders utformning bör generellt förhålla sig till befintliga närliggande byggnader sett till enhetliga fasader och var gräns för bebyggelse idag går. En bestämmelse om prickmark i plankartan reglerar därför att bebyggelsen som närmast kan placeras cirka 47 meter från Klippanvägen, vilket är samma avstånd som omkringliggande bebyggelse är placerad från vägen.

Då det rör sig om en hörntomt och befintligt verksamhetsområde är relativt glest bebyggt, har en bedömning gjorts att höjden för föreslagen bebyggelse skulle kunna vara något högre än höjden för omkringliggande bebyggelse. Höjden för befintlig bebyggelse inom verksamhetsområdet uppgår till mellan 8-10 meter och den högsta nockhöjd som föreslås i den här detaljplanen är 10 meter. Höjderna regleras i plankartan genom en bestämmelse om högsta nockhöjd. Utöver nockhöjden regleras även totalhöjden till högst 13 meter. Bestämmelsen om totalhöjd reglerar i den här detaljplanen höjd på uppstickande delar ovan takkonstruktion, till exempel skorstenar, antenner, master och hisschakt.

Exploateringsgraden regleras genom bestämmelsen ”största byggnadsarea är 45% av fastighetsarean inom användningsområdet”, vilket motsvarar cirka 3 450 m2. Vidare reglerar en bestämmelse att största bruttoarea för industriverksamhet är 6000 m2. Detta för att kunna uppfylla kommunens gällande parkeringsnorm för industri kopplat till fastighetens storlek.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Ökning av transporter och motorfordon är avhängig vilken typ av verksamhet som etableras. Ny verksamhet kommer dock att innebära en trafikökning i förhållande till dagens situation. En bedömning har gjorts att luftkvalitet, buller och vibrationer inte kommer att påverkas eller öka påtagligt i och med den nya detaljplanen. Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av förslaget.

Vatten

  • Planområdet bedöms kunna anslutas till det allmänna ledningsnätet för dagvatten. Ledningsnätet har kapacitet att omhänderta den avrinning som uppstår inom fastigheten. Befintligt ledningsnät för dagvatten passerar genom ett dagvattenmagasin/fördröjningsmagasin innan det når recipienten, vilket innebär att regnvattnet renas innan det förs vidare till recipienten.

  • Spillvatten från planområdet kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.

  • För att få tillgång till renvatten kommer planområdet att anslutas till det kommunala dricksvattennätet. Detta innebär att det inte kommer att ske uttag av grundvatten.

Sammantaget bedöms planförslagets genomförande inte medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Miljömål

Planförslaget ändrar markanvändningen för att mer effektivt nyttja en attraktiv markyta och anpassa området till omkringliggande struktur och användning. Detta möjliggör en framtida utveckling av olika verksamheter i området vilket kan bidra positivt till det kommunala miljömålet om en levande och god bebyggd miljö. Planförslaget tar även hänsyn till den bebyggda miljön och vikten av god gestaltning. Området påverkas inte av klimatförändringar och bedöms inte medföra betydande försämringar för klimatet. Bedömningen är därför att detaljplanen inte medför någon betydande negativ påverkan på miljömålen.

Områdets läge bedöms vara fördelaktigt utifrån närhet till infrastruktur samt att det bedöms vara positivt att samla verksamheter i ett kluster. Detta kan även skapa bättre förutsättningar för god kollektivtrafik med högre turtäthet vilket kan bidra till ett minskat bilberoende. Det finns även en pågående utveckling och omställning till mer eldrivna fordon vilket på sikt kan minska påverkan på klimatet. Detaljplanen främjar detta då området bland annat planläggs för laddning av elfordon.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse för flyget. Inom planområdet planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 meter över havet vilket är lägsta nivån för krav på hinderfria ytor. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon konsekvens för riksintresset.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret. Objekt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse eller objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar att påverka väderradarn vilket kan leda till att prognoserna blir mer osäkra. Aktuellt planområde är beläget inom sammanhållen bebyggelse och högsta totalhöjd är reglerad till 13 meter. Planförslaget kommer därmed inte att påverka väderradarn.

Hälsa och säkerhet

Buller

Ökning av transporter och motorfordon är avhängig vilken typ av verksamhet som etableras. Planförslaget bedöms inte öka trafikflödet i sådan mån att det medför en betydande negativ påverkan på bullernivån. Buller från planområdet bedöms inte påverka befintliga bostäder då avståndet till närmsta bostad från planområdet är cirka 80 meter. Mellan bostäderna och planområdet finns dessutom Klippanvägen, som är en väg med höga trafikflöden och som därmed genererar mycket trafikbuller. Sammantaget bedöms inte detaljplanen generera någon märkbar påverkan på bullerförhållandena i området.

Risk för översvämning

För att säkerställa att exploateringen inte leder till en försämring i nedströms områden föreslås en fördröjningsvolym tillskapas inom planområdet. Det totala fördröjningsbehovet uppgår till 390 m3. Fördröjningsvolymen föreslås placeras mellan plangränsen i väster och planerad infartsväg. Vid utformning av planområdet är det viktigt att ytliga rinnvägar till fördröjningsytan skapas. Byggnader ska placeras så att de inte blockerar rinnvägarna och höjdsättningen bör utformas så att det inte skapas några oavsiktliga instängda områden. Förslagsvis utformas planområdet så att den norra delen av detta kan avrinna direkt till fördröjningsytan. Resterande del av området behöver utformas så att infartsvägen inte blir en barriär för avrinningen, exempelvis kan marken i öster ligga på samma nivå eller högre som infartsvägen, men fortfarande lutar mot skyfallsytan för att säkerställa att avrinningen sker mot denna. Höjdsättning föreslås göras vid projektering av området, då man i dagsläget inte vet exakt hur området kommer att bebyggas. Sammantaget bedöms planförslaget inte innebära en sådan förändring att det skulle påverka eventuella nedströms belägna riskområden. Då fördröjningsytan är en förutsättning för att skyfallshanteringen ska fungera på fastigheten, har en bestämmelse om villkor för startbesked placerats ut på plankartan.

Olyckor

Med hänsyn till trafiksäkerhet föreskriver länsstyrelsen, i enlighet med § 47 väglagen, ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter från Riksväg 13 (Klippanvägen). Detta då bland annat Riksväg 13 är rekommenderad väg för farligt gods. Vidare råder det ett generellt byggnadsfritt avstånd om 12 meter från väg 1786 (Ellenbergavägen). Detaljplanen reglerar, genom en bestämmelse om prickad mark, att bebyggelse inte får placeras närmare Riksväg 13 än cirka 47 meter, samt närmare väg 1786 än cirka 15 meter, vilket med god marginal beaktar de bebyggelsefria avstånden.

Riskutredning

Detaljplaneområdet är beläget invid Riksväg 13 som är utmärkt som primär led för farligt gods. Eftersom avståndet till detaljplanen understiger Länsstyrelsen Skånes riktlinjer för skyddsavstånd ska risker kopplade till transport av farligt gods undersökas. En riskutredning är framtagen av AFRY 2023-11-14. Syftet med utredningen är att säkerställa att människor inom aktuellt detaljplanområde inte utsätts för oacceptabla risker kopplade till olyckor på Riksväg 13. Riskutredningen har utgångspunkt i Länsstyrelsen Skånes Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM). Specifikt utgår riskutredningen från RIKTSAMS vägledning 3, vilket innebär en kvantitativ analysmetod.

Riskutredningens resultat med avseende på individrisk innebär att:

  • Markanvändning enlig zon B (industri, verksamheter och laddning elfordon) är acceptabel på samtliga avstånd från Riksväg 13.

  • Markanvändning enlig zon C (detaljhandel och kontor i ett plan) är acceptabel på samtliga avstånd från Riksväg 13.

Riskreducerande åtgärder som inte medför en betydande merkostnad och som förväntas reducera risknivån på ett effektivt sätt bör övervägas även om risken är acceptabel. Följande riskreducerande åtgärder bör övervägas men utgör inte ett krav för föreslagen etablering, enligt riskutredningen. Åtgärderna är dock reglerade i plankartan då detta anses lämpligt i detta fall.

  • Utrymningsvägar och entréer. Nybyggnation som ingår i första raden av bebyggelse från Riksväg 13 bör planeras på ett sätt så att utrymningsvägar möjliggör utrymning bort från vägen och huvudsakliga entréer är placerade bort från vägen. Skyddsavstånden gäller både befintlig bebyggelse och eventuell nybyggnation.

  • Ventilation. Nybyggnation som ingår i första raden av bebyggelse från Riksväg 13 bör planeras på ett sätt så att luftintag dels placeras på tak eller så högt upp som möjligt på fasad, dels placeras så att de vetter bort från Riksväg 13.

  • Åtgärder avseende osäkerheter kring bländningsrisker. Åtgärder inom planområdet avsedda att minska bländningsrisken på Riksväg 13 bör övervägas, exempelvis anpassad topografi, gatubelysning eller bländningsskärm.

Givet att etablering i samband med utveckling av fastigheten Skiftnyckeln 1 följer beskrivning och att rekommenderade åtgärder övervägs i samband med nybyggnation, bedöms risken som acceptabel. Åtgärderna ovan gällande utrymningsvägar och entréer, ventilation samt skydd mot bländning regleras genom skyddsbestämmelser i plankartan.

Omgivningspåverkan

I användningen industri (J) samt verksamheter (Z) ingår lagring av material och varor. För lager kan det dock finnas risker kopplat till vilken typ av varor som lagras. Räddningstjänsten bevakar verksamheters hantering av brandfarlig vätska och explosiva varor. För lagring av den typen av varor krävs tillstånd som beviljas av Räddningstjänsten. En prövning görs där sökande behöver visa tillfredställande säkerhet. När en verksamhet hanterar kemikalier som uppkommer i vissa fastställda mängder gäller Sevesolagen. Den här typen av verksamhet måste anmälas till Länsstyrelsen. En sådan verksamhet klassificeras automatiskt som en farlig verksamhet där det ställs särskilda krav på att nödvändiga åtgärder ska vidtas för att hindra eller begränsa allvarliga skador, exempelvis genom riskanalyser.

Vad gäller eventuell lagring av farliga varor är detta något som prövas vid bygglov när det är känt vilka risker det finns att förhålla sig till. Beroende på vad det är för typ av verksamhet och varor som lagras så kan det komma att krävas ett visst riskavstånd till befintlig bebyggelse. Det är alltid befintlig bebyggelse som styr och begränsar vilka verksamheter som tillåts och vilka riskavstånd som är lämpliga. Kommunens miljöenhet yttrar sig om miljö- och hälsoskyddsaspekter i bygglovsskedet med hänsyn tagen till bland annat befintlig bebyggelse. I de fall det krävs anmälan eller tillstånd av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken för lagring och hantering av exempelvis kemiska produkter görs en prövning av miljöenheten alternativt Länsstyrelsen. Då ska även lokaliseringen prövas.

Utifrån ovanstående resonemang och platsens förutsättningar gör kommunen bedömningen att kombinationen av användningsbestämmelser är lämplig.

Trafik

Gatunät

Planområdet föreslås anslutas till Mästaregatan i söder. Anslutningens placering ska ske med hänsyn till korsningen med Ellenbergavägen. Enligt Vägar och gators utformning (VGU) ska avståndet mellan två korsningar vara minst 50 meter, vilket även generellt sett tillämpas på kommunala vägar i Ängelholm. Den nya in-/utfarten ska därmed placeras minst 50 meter från Ellenbergavägen. Detta innebär i sin tur att anslutningen hamnar mindre än 50 meter från Lärlingsgatan. För att skapa en säker trafiksituation föreslås den nya anslutningen placeras i linje med Lärlingsgatan, vilket innebär att en ny fyrvägskorsning skapas. Fördelen med detta är att det blir en tydlig trafiksituation. Med hänsyn till de relativt låga flödena inom industriområdet bedöms en fyrvägskorsning fungera väl både kapacitetsmässigt och ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Gång- och cykeltrafik

Inga nya gång- och cykelvägar föreslås inom planområdet. Gång- och cykeltrafikanter når området via gång- och cykelvägen i tunneln direkt väster om planområdet. Tunneln gör att gång- och cykeltrafikanter kan ta sig till och från området på ett säkert sätt utan att behöva korsa Klippanvägen.

Sociala konsekvenser

Barn

Utformningen av det offentliga rummet ska ligga i linje med samhällets åtagande gentemot Barnkonventionen. Detta handlar om att säkerställa och utveckla miljöer där barn och unga kan ges en trygg, trivsam och tillgänglig plats där de kan vistas på egna villkor.

Jämlikhet

Detaljplanen medger verksamheter som kan skapa arbetstillfällen vilket kan leda till ökad sysselsättning, möjliggöra ett högre deltagande i samhället samt förbättra socioekonomiska förhållanden. Det finns även goda kollektivtrafikmöjligheter, vilket är positivt ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv.