Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsdokument

Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat som befintlig verksamhetsbebyggelse. Planförslaget bedöms följa översiktsplanens intentioner.

Detaljplan

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av detaljplan DP 1004, lagakraftvunnen 2008. Inom planområdet medger detaljplanen markanvändningen ”Bensinstation med livsmedelsförsäljning inom 10 kvm av lokalarean”. Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Om föreslagen detaljplan antas och får laga kraft upphör tidigare plan att gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu aktuella planområdet.

Planbesked

Ansökan om planbesked inkom den 1 december 2021 för fastigheten Skiftnyckeln 1. Ansökan avser planläggning för handel, kontor, lager, industri samt hantverk. Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-09 § 62 att bevilja positivt planbesked för fastigheten Skiftnyckeln 1 samt att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/Planenheten att pröva planläggning av området enligt ansökan i detaljplan.

Gällande detaljplan, DP 1004. Röd streckad linje visar aktuellt planområde.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse för flyget.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret.

Miljöpåverkan

Undersökning

En undersökning är genomförd för att avgöra om detaljplanens genomförande innebär en sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Detaljplanen innebär en utveckling av ett befintligt verksamhetsområde, där marken redan är planlagd men obebyggd. Sammanfattningsvis bedöms kommunala riktlinjer följas i stor utsträckning. Då det rör sig om vidareutveckling av ett befintligt verksamhetsområde samt att planområdet inte hyser några värdefulla naturvärden, bedöms miljöpåverkan generellt som liten.

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Utifrån undersökningen antas detaljplanen inte medföra en betydande miljöpåverkan. Ett särskilt beslut om detta togs i samband med att detaljplanen fick beslut om samråd.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Samtliga luftkvalitetsmätningar som genomförts i Ängelholms kommun har visat på värden under miljökvalitetsnormen. Mätningarna är genomförda 2014 och 2017. Resultatet av mätningarna visar en luftkvalitet som även uppfyller de nationella miljömålen, med undantag för luftpartiklar. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa.

Vatten

Berörda ytvattenförekomster är huvudavrinningsområde Rönneå med delavrinningsområde ovan Rössjöholmsån. Recipienten Rönneås ekologiska status anges som måttlig, tillkomst/härkomst som naturlig och den uppnår ej god kemisk status. Några uppgifter om grundvattenförekomst för området redovisas inte. Befintligt ledningsnät för dagvatten passerar genom ett dagvattenmagasin/fördröjningsmagasin innan det når recipienten.

Planförslagets genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas

Omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med över 100 000 invånare. Då Ängelholms kommun har färre än 100 000 invånare omfattas inte kommunen av kravet att upprätta ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller.

Miljö

Natur

Marken inom planområdet har historiskt använts som jordbruksmark, men sedan den första detaljplanen över området togs fram år 1991, har marken så småningom omvandlats från detta ändamål. Planområdet utgörs idag av en gräsyta och marken sluttar cirka 0,8 meter från norr till söder. Växtligheten inom området utgörs endast av några mindre träd.

Dagvatten

Planområdet är idag inte anslutet till det allmänna ledningsnätet för dagvatten men bedöms kunna anslutas till detta. Befintlig ledningsnät för dagvatten passerar genom ett dagvattenmagasin/fördröjningsmagasin innan det når recipienten.

Hälsa och säkerhet

Buller

Ökning av transporter och motorfordon är avhängig vilken typ av verksamhet som etableras. Planförslaget bedöms inte öka trafikflödet i sådan mån att det medför en betydande negativ påverkan på bullernivån. Bullernivåns påverkan på inomhusmiljön för ny verksamhetsbebyggelse prövas i bygglovsskedet. Buller från planområdet bedöms inte påverka befintliga bostäder då avståndet till närmsta bostad från planområdet är cirka 80 meter. Mellan bostäderna och planområdet finns dessutom Klippanvägen, som är en väg med höga trafikflöden och som därmed genererar mycket trafikbuller.

Risk för olyckor

Med hänsyn till trafiksäkerhet föreskriver Länsstyrelsen, i enlighet med § 47 väglagen, ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter från väg 13 (Klippanvägen). Detta då bland annat väg 13 är rekommenderad väg för farligt gods. Vidare råder det ett generellt byggnadsfritt avstånd om 12 meter från väg 1786 (Ellenbergavägen).

Det finns en fastbränsleeldad förbränningsanläggning på fastigheten Släggan 5, cirka 75 meter från planområdet. En bedömning har gjorts att det inte krävs något skyddsavstånd till en anläggning av mindre omfattning som denna, med en tillförd effekt på mindre än 10 MW.

Första bilden redovisar avrinning från planområdet vid nettoregn 36 mm. Huvudsakliga flödesvägar är markerade med svarta pilar och flödesvägar vid större regnvolymer visas med streckade pilar. Andra bilden redovisar placering av skyfallsyta i förhållande till infartsvägen samt befintlig lågpunkt. Tredje bilden redovisar princip för avrinning inom planområdet, som är markerat med svarta pilar. Rött fält visar skyfallsytans placering.

Risk för översvämning

En skyfallsutredning är framtagen av Sweco 2023-04-24. Utredningen redovisar att planområdet är beläget längst upp i ett avrinningsområde och tar således inte emot någon avrinning från uppströms markytor. Avrinningen ut från planområdet sker via Mästaregatan mot en lågpunkt i grönytan sydväst om området. Inom planområdet finns en befintlig lågpunkt i det sydvästra hörnet med en volym på cirka 100 m3, där avrinning från planområdet samlas innan det rinner vidare. Lågpunkten inom planområdet fylls upp vid en nederbördsvolym motsvarande 12 mm och har ett maximalt djup på cirka 35 cm.

Exploatering av planområdet och en ökad hårdgöringsgrad medför att avrinningen ut från planområdet kan förväntas öka. Vid ett 100-årsregn med en varaktighet på 1 h och klimatfaktor 1,25 uppgår ökningen till 290 m3. En ökad avrinningsvolym från planområdet, och det faktum att planområdet hårdgörs, medför att lågpunkten i sydväst fylls upp snabbare och vatten bräddar vidare neråt i systemet tidigare under regnförloppet. Detta innebär att områden nedströms planområdet riskerar att påverkas i ett tidigare skede. Analysen visar dock att inga byggnader eller andra känsliga objekt förekommer nedströms planområdet, varför risken att exploateringen försämrar situationen vid skyfall bedöms som liten.

Hur ökningen i avrinningsvolym från planområdet påverkar utbredningen av och vattendjup i flödesvägar kan inte analyseras i Scalgo Live. Det kan därför inte uteslutas att exploateringen inte förvärrar situationen längs Mästaregatan vid en ökning på 290 m3, och det är inte heller möjligt att avgöra om vattnet kommer att brädda från flödesvägen in på fastigheter längs med gatan.

För att säkerställa att exploateringen inte leder till en försämring i nedströms områden kan en fördröjningsvolym tillskapas inom planområdet, motsvarande 290 m3. En lämplig placering av fördröjningsvolym är i det sydvästra hörnet av planområdet, där befintlig lågpunkt är belägen. Totala fördröjningsbehovet uppgår då till 390 m3 (ökning om 290 m3 samt volym i befintlig lågpunkt om 100 m3). Fördröjningsvolymen föreslås placeras mellan plangränsen i väster och planerad infartsväg, och har en total area om 660 m2. Då fördröjningsytan är en förutsättning för att skyfallshanteringen ska fungera på fastigheten, har en bestämmelse om villkor för startbesked gällande fördröjningsytan placerats ut på plankartan.

Vid utformning av planområdet är det viktigt att ytliga rinnvägar till fördröjningsytan skapas. Byggnader ska placeras så att de inte blockerar rinnvägarna och höjdsättningen bör utformas så att det inte skapas några oavsiktliga instängda områden. Förslagsvis utformas planområdet så att den norra delen kan avrinna direkt till fördröjningsytan. På plankartan säkerställs detta genom en bestämmelse om prickad mark. Resterande del av området behöver utformas så att infartsvägen inte blir en barriär för avrinningen, exempelvis kan marken i öster ligga på samma nivå eller högre som infartsvägen, men fortfarande lutar mot skyfallsytan för att säkerställa att avrinningen sker mot denna. Höjdsättning föreslås göras vid projektering av området, då man i dagsläget inte vet exakt hur området kommer att bebyggas.

Markförorening

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet och området är inte utpekat på länsstyrelsens karta gällande metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). Om det vid grävning, schaktning eller övriga arbeten inom fastigheten skulle påträffas misstänkt förorening ska miljöenheten kontaktas omgående. Vid eventuell åtgärd av markförorening ska MKM (mindre känslig markanvändning) uppnås för den typ av verksamhet som detaljplanen anger.

Markradon

Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller att man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering av nybyggnation. Byggnader där människor stadigvarande vistas ska med hänsyn till radon utföras med grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som ska bygga.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordsartskarta utgörs marken av postglacial grovsilt-finsand. En geoteknisk utredning är tidigare, runt år 1990, framtagen inom området i samband med framtagandet av detaljplan B 737. Grundläggningsförhållandena är enligt utredningen goda.

Kulturmiljö

Fornlämningar

En arkeologisk förundersökning och en särskild arkeologisk undersökning har tidigare genomförts inom området år 2007 i samband med upprättandet av detaljplan DP 1004. Efter utförda undersökningar gjordes då en bedömning att marken är förberedd för framtida exploatering. Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som härdrester, stenpackningar eller mörka färgningar i jorden.

Befintlig bebyggelsemiljö

Bebyggelse

Det finns idag ingen bebyggelse inom planområdet men bebyggelsen i områdets närhet utgörs av blandad verksamhets- och industribebyggelse. Norr om området, på andra sidan Klippanvägen, finns bebyggelse i form av olika typer av bostäder samt en gård.

Lek och rekreation

Någon plats för lek eller rekreation finns inte och planeras inte heller inom planområdet.

Tillgänglighet

Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att det blir tillgängligt för alla oavsett rörelseförmåga.

Sociala förutsättningar

Munka Ljungby utgörs huvudsakligen av villaområden med enbostadshus. I närområdet finns det goda kollektivtrafikmöjligheter, vilket är positivt ur ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. Det finns även ett välutbyggt och upplyst gång- och cykelnät.

Service

Någon offentlig service såsom skolor, förskolor, vårdlokaler etc. finns eller planeras inte inom planområdet. Toftaskolan i Munka Ljungby ligger cirka 500 meter norr om planområdet. Planområdet är en del av det större verksamhetsområdet Tofta industriområde i Munka Ljungby. Inom området finns olika typer av kommersiell service i form av bilhandlare, byggföretag med mera. Någon dagligvaruhandel förutom bageri finns inte direkt inom området. I och med att planförslaget medger markanvändningen handel finns det möjlighet att bedriva bland annat dagligvaruhandel inom planområdet.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Planområdet ligger inom verksamhetsområde för allmänna vattentjänster för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, med utbyggt ledningsnät i området. Kapacitet i befintligt ledningsnät bedöms som tillräcklig för att förse planområdet och den planerade markanvändningen. Kommunen/VA-enheten förutsätter att verksamheter inom planområdet avser normal hushållsförbrukning och om det avses tillkomma industri med behov av allmänna vattentjänster vilka överskrider en normal hushållsförbrukning kommer kontroll hanteras i samband med VA-anmälan och bygglov. Brandpost med bedömd kapacitet av 20 l/s finns i gata i planområdets omedelbara närhet.

El och värme

Planområdet ligger inom Öresundskrafts eldistributionsområde och ny bebyggelse förväntas kunna anslutas till samma nät.

Tele och internet

Den föreslagna bebyggelsen bedöms kunna försörjas med tele/bredband från befintliga ledningsnät i området.

Avfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) sköter sophanteringen i form av tidningar, mat och restavfall i Ängelholms kommun. Avfallsutrymmen inom området ska placeras så att backning inte förekommer.

Förslag till placering av ny anslutning till Mästaregatan från planområdet, i linje med Lärlingsgatan.

Trafik

Gatunät

Trafikverket är väghållare för Klippanvägen norr om planområdet samt Ellenbergavägen öster om planområdet. Ängelholms kommun är väghållare för Mästaregatan söder om planområdet samt den gång- och cykelväg som löper längs med planområdets västra sida. Klippanvägen samt Ellenbergavägen har hastighetsbegränsningen 60 km/h och Mästaregatan 40 km/h.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykeltrafikanter når området via gång- och cykelvägen i tunneln direkt väster om planområdet. Tunneln gör att gång- och cykeltrafikanter kan ta sig till och från området på ett säkert sätt utan att behöva korsa Klippanvägen.

Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats är Lindagatan, som ligger cirka 350 meter norr om planområdet och trafikeras av linje 510 (Ängelholm-Klippan). Klippanvägen trafikeras av linje 511 (Ängelholm-Hässleholm) och hållplats finns cirka 500 meter öster om planområdet.

Parkering och utfarter

Parkering till den nya verksamheten föreslås anläggas i planområdets norra del, mot Klippanvägen. Detta för att kunna skapa ett byggnadsfritt avstånd på minst 30 meter mellan Klippanvägen och ny bebyggelse och på så sätt skapa samma struktur som på industritomterna väster om Skiftnyckeln 1.

Enligt kommunens parkeringsnorm för bilparkering är parkeringstalet för industri, inom zon 4, 10 bilplatser per 1000 kvm BTA. Maximal exploateringsgrad med industriverksamhet i tre våningar ger därmed ett parkeringsbehov på cirka 115 platser. Detta bedöms dock vara ett orimligt högt parkeringstal som mest troligt inte kommer att vara aktuellt inom området och som inte heller ryms inom fastigheten. En översiktlig analys över tillgänglig markyta visar att det skulle kunna inrymmas runt 60 parkeringsplatser i fastighetens norra del, vilket utgör mindre än hälften av det beräknade parkeringsbehovet utifrån parkeringsnormen. För att kunna uppfylla parkeringsnormen för industriverksamhet, regleras att största bruttoarea för denna användning får vara högst 6000 m2. Detta motsvarar i stället cirka 60 parkeringsplatser, vilket bedöms vara en mer realistisk siffra och som inryms inom fastigheten.

Planområdet föreslås anslutas till Mästaregatan i söder. Anslutningens placering ska ske med hänsyn till korsningen med Ellenbergavägen. Enligt Vägar och gators utformning (VGU) ska avståndet mellan två korsningar vara minst 50 meter, vilket även generellt sett tillämpas på kommunala vägar i Ängelholm. Den nya in-/utfarten ska därmed placeras minst 50 meter från Ellenbergavägen, vilket regleras med utfartsförbud i plankartan. Detta innebär i sin tur att anslutningen hamnar mindre än 50 meter från Lärlingsgatan. För att skapa en säker trafiksituation föreslås den nya anslutningen placeras i linje med Lärlingsgatan, vilket innebär att en ny fyrvägskorsning skapas. Fördelen med detta är att det blir en tydlig trafiksituation. Med hänsyn till de relativt låga flödena inom industriområdet bedöms en fyrvägskorsning fungera väl både kapacitetsmässigt och ur trafiksäkerhetssynpunkt.