Beskrivning av detaljplanen

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamhetsområde för industri, detaljhandel, kontor, verksamheter samt laddning av elfordon. Ny bebyggelse ska ta hänsyn till platsen och omgivningens värden, främst i form av befintlig bebyggelse.

En karta över kommunen. Planområdet är markerat med streckad linje.Planområdet är markerat med streckad linje.

Planområdets läge och avgränsning

Planområdet läge framgår av översiktskartan. Planområdet omfattar fastigheten Skiftnyckeln 1 och avgränsas i norr av Klippanvägen, i öst av Ellenbergavägen, i söder av Mästaregatan och i väst av fastigheten Hyveln 1. Området är idag obebyggt och utgörs av en gräsyta. Fastigheten är cirka 7680 m2 och ägs av Ängelholms kommun.

Flygfoto över området från år 1975, 2000 samt 2022.Flygfoto över området från år 1975, 2000 samt 2022.

Områdets historia

Munka Ljungby växte fram som en kyrkby med ett antal mindre gårdar och torp grupperade längs den gamla landsvägen Östra Storgatan. Ortsnamnet omnämns i skriftliga källor från 1500-talet men orten har sannolikt rötter från medeltiden eller ännu längre tillbaka. ”Munka” härrör troligtvis från det närliggande Herrevads kloster som var en stor jordägare under medeltiden.

I samband med laga skifte 1827, då många av gårdarna i bykärnan flyttades ut, ökade kraven på samlade samhällsfunktioner. Området runt kyrkan utvecklades med offentliga byggnader som folkskola, vårdhem och kommunalhus under andra hälften av 1800-talet.

I samband med att järnvägslinjen mellan Ängelholm–Klippan (EKJ) anlades år 1904-1907 förändrades orten från en tidigare kyrkby till ett stationssamhälle. Vid samma tid fick orten sin första stadsplan med rutnätsmönstrad kvartersindelning över området mellan kyrkan och järnvägsstationen. 1913 uppfördes Munka Ljungbys folkhögskola med intilliggande elevhem, som än idag utgör ett viktigt landmärke för orten. Den äldre bebyggelsen ligger tät och lågt mellan kyrkbyn och stationen medan senare tillkommen bebyggelse sträcker ut sig som ringar på vattnet åt samtliga väderstreck. Strukturerna är främst formade av kyrkan, järnvägsstationen och folkhögskolans närvaro.

Det aktuella planområdet är beläget i Tofta industriområde som ligger i den södra delen av Munka Ljungby, söder om Klippanvägen. Delar av Tofta industriområde började byggas ut på 1970-talet och utbyggnad av området pågår fortfarande.

Illustration över hur planområdet skulle kunna utformas.Illustration över hur planområdet skulle kunna utformas.

Planförslaget

Detaljplanen möjliggör för vidareutveckling av ett befintligt verksamhetsområde. Inom planområdet finns idag ingen bebyggelse men närområdet utgörs av olika typer av verksamheter, till exempel olika bilhandlare och bilverkstäder, bageri, byggföretag med mera. Detaljplanen föreslår markanvändning för laddning av elfordon (G1), detaljhandel (H), industri (J), kontor (K) samt verksamheter (Z), vilket innebär att det finns möjlighet för många olika typer av verksamheter att etablera sig inom området. Planområdet föreslås anslutas till Mästaregatan i söder, som sedan leder trafiken vidare till Ellenbergavägen och vidare ut på Klippanvägen.

Kvartersmark

Inom kvartersmarken medges markanvändningarna laddning av elfordon (G1), detaljhandel (H), industri (J), kontor (K) samt verksamheter (Z). Största byggnadsarea tillåts vara 45% av fastighetsarean inom användningsområdet. Användningsområdet tillika planområdet är cirka 7680 kvadratmeter stort, vilket innebär att cirka 3450 m2 kan bebyggas. Vidare tillåts den högsta nockhöjden inom planområdet vara 10 meter och den högsta totalhöjden 13 meter. Detta innebär att bebyggelsen kan uppföras i upp till tre våningar, beroende på byggnadens utformning. Vidare reglerar en bestämmelse att största bruttoarea för industri är 6000 m2. Detta för att kunna uppfylla kommunens gällande parkeringsnorm för markanvändningen industri (J).

För att användningsbestämmelsen kontor (K) ska vara förenlig med Länsstyrelsen Skånes Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen (RIKTSAM), kopplat till skyddsavstånd till Riksväg 13, har en bestämmelse som reglerar att användningsbestämmelsen Kontor (K) endast får finnas i bottenplan placerats ut på plankartan. Mindre lokaler för kontor som tillhör exempelvis en industri, verksamhet, varuhus etc. får finnas på övriga våningsplan, men när det gäller en byggnad där den huvudsakliga användningen är kontor (K), så får kontor endast finnas i bottenplan.

En fördröjningsyta för skyfall föreslås i den sydvästra delen av planområdet. Ytan föreslås utformas som ett öppet fördröjningsmagasin och förses med bestämmelser om fördröjning av skyfall med en volym av minst 390 m3 samt prickmark.

Illustration/volymstudie över hur planområdet skulle kunna bebyggas.Illustration/volymstudie över hur planområdet skulle kunna bebyggas.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.