Planeringsunderlag

Kommunala planeringsdokument

  • Detaljplan DP 1102, antagen av kommunstyrelsen den 11 oktober 2017. Laga kraft den 13 november 2017.

  • Översiktsplan 2035, antagen av kommunfullmäktige den 28 augusti 2017.

  • Grundkarta framtagen av Ängelholms kommun den 12 juni 2012. Nya inmätningar gjorda, inom området för planändring, av Ängelholms kommun den 29 juni 2023.

Medverkande tjänstepersoner

Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Louise Tallberg, Planenheten. Fastighetsförteckningen har framtagits av Madeleine Bergvall, Kart- och mätenheten.

Övriga som varit delaktiga i planarbetet är:

Ilir Musa, planarkitekt
Alexander Bredén Jonsson, planchef
Carolina Eriksson, stadsarkitekt
Annica Jörgensen, parkingenjör
Andreas Morgin, VA-ingenjör
Linnéa Thoth, bygglovshandläggare