Motiv till detaljplanens regleringar

Planändringen berör endast kvartersmark och innebär att planbestämmelser utgår samt tillkommer utan att frångå gällande detaljplans syfte. Nedan följer en redogörelse för de planbestämmelser som utgår och tillkommer inom planområdet för planändringen.

Kvartersmark

Kvartersmark är mark som främst är avsedd för bebyggelse för enskilt ändamål eller allmänna verksamheter. Kommunen ska i detaljplan alltid ange användningen av kvartersmark. Nedan redogörs motiven till reglering av kvartersmarken.

Användningsbestämmelser

På kvartersmarken tillåts användningen K1SB – Kontor och församlingshem; Skola; Bostäder. I användning ingår även komplement till respektive användning och är sådant som är till för verksamheternas behov. Gällande markanvändning förändras inte.

Egenskapsbestämmelser

Följande planbestämmelser utgår inom området för planändring;

Rosa markering visar inom vilket område bestämmelse om prickmark tas bort.

Prickmark - Marken får inte förses med byggnad
Syftet med borttagande av del av prickmark är att möjliggöra utökad exploatering med begränsad placering av ny bebyggelse med hänsyn till identifierade värden.

Rosa markering visar inom vilket område bestämmelsen e2 tas bort.

e2 - Största byggnadsarea är 500 m2
Syftet med borttagande av bestämmelsen är att möjliggöra för utökad exploateringsgrad inom aktuell del av området. Bestämmelsen finns inom andra egenskapsområden inom gällande detaljplan för vilka den inte ska förändras. Därav tas den bort inom området för planändring och kompletteras i stället med en ny bestämmelse om ökad exploateringsgrad.

Följande planbestämmelser tillkommer inom området för planändring;

Rosa markering visar inom vilket område bestämmelse om utnyttjandegrad gäller.

Utnyttjandegrad
e4 - Största byggnadsarea är 850 m2
Motiv: Syftet med bestämmelsen är att reglera möjlig exploatering med hänsyn till vad som bedöms som lämpligt i förhållande till platsen och dess omgivning. Bestämmelsen möjliggör en utökad exploatering om 350 m2 byggnadsarea utöver de 500 m2 som befintlig bebyggelse omfattar, vilket möjliggör byggnation om totalt 850 m2 byggnadsarea inom aktuellt område. Tillkommande bebyggelse ska följa den befintliga bebyggelsestrukturen och den tillkommande arean är anpassad efter de befintliga byggnaderna. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska utformas med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Rosa markering visar inom vilka område bestämmelser om markens anordnande och vegetation samt ändrad lovplikt gäller.

Markens anordnande och vegetation
n2 - Träden får endast fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk
Motiv: Syftet med bestämmelsen är att bevara träden inom den del av området som berörs av planändring då de bedöms vara en del av kulturmiljön och tillföra karaktär till området. Regleringen sker med stöd i 2 kap. 6 § PBL, att bebyggelse ska ta hänsyn till landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan.

Ändrad lovplikt
a2 - Marklov krävs även för trädfällning
Motiv: Syftet med bestämmelsen är att det ska vara möjligt att följa upp bestämmelsen om att träden endast får fällas om de är sjuka eller utgör en säkerhetsrisk (n2).