Genomförandefrågor

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Eventuella kostnader i samband med planens genomförande för flyttningar eller ändringar av befintliga anläggningar bekostas av exploatören. Exploatören står även för anläggningsavgift för eventuellt tillkommande bebyggelse som kommer debiteras enligt gällande VA-taxa. Ändringen av detaljplan innebär samtidigt fördel av en större utbyggnadsmöjlighet.

Planavgift

Framtagandet av detaljplanen bekostas av beställaren vilket regleras i ett planavtal. Planavgift kommer därför inte att tas ut i bygglovsskedet.

Tidplan

Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunstyrelsen kvartal 1 år 2025.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen får laga kraft och gäller endast för den del som berörs av ändring. Innan genomförandetiden har gått ut får planen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja.