Konsekvenser av planens genomförande

Natur

Grönområden

Träd på och kring kyrkogårdar ingår oftast i en arkitektonisk helhet och är karaktärsskapande vilket har stor betydelse för hur man upplever kyrkomiljön. Vegetationen kan ha stor betydelse för upplevelsen, i synnerhet i ett öppet jordbrukslandskap.

Befintligt trädbestånd inom området som berörs av planändringen bedöms ha ett visst värde som helhet och avses bevaras varpå ny bebyggelse anpassas därefter. Detta regleras genom bestämmelser om markens anordnande och vegetation samt ändrad lovplikt.

Vegetationsridån som löper längs med fastighetsgränsen berörs ej av planändringen och kommer därför fortsatt bevaras som störningsskydd mot lantbruket.

Landskapsbild

Tillkommande exploatering kommer till stor del att möjliggöras på redan ianspråktagen mark samt ha en relativt ytmässig begränsad storlek. Planområdet kommer för övrigt inte att förändras. Planförslaget bedöms ej medföra någon nämnvärd förändring av landskapsbilden jämfört med nuläget.

Miljö

Undersökning och ställningstagande om miljöpåverkan

En undersökning är genomförd för att avgöra om detaljplanens genomförande innebär en sådan betydande miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. Detaljplaneändringen möjliggör utökad byggrätt för en befintlig verksamhet och bedöms följa kommunala riktlinjer i stor utsträckning. Tillkommande exploatering kommer till stor del att möjliggöras på redan ianspråktagen mark samt ha en relativt ytmässig begränsad storlek. Då området till stor del redan är ianspråktaget bedöms miljöpåverkan generellt som liten.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34 § eller i Miljöbalken 6 kap 11 §. En miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Särskilt beslut om betydande miljöpåverkan

Det särskilda beslutet om betydande miljöpåverkan tas i samband med beslut om samråd.

Dagvatten

Den del som berörs av planändringen är sedan tidigare hårdgjord och bebyggd. Tillkommande byggnad kommer till stor del att möjliggöras på redan ianspråktagen mark och ha en relativt ytmässig begränsad storlek. Planområdet kommer för övrigt inte att förändras. Planförslaget bedöms inte medföra någon större skillnad på andel hårdgjord yta jämfört med idag. Dagvattenflödet bedöms därför vara oförändrat och kan fortsatt vara anslutet till fastighetens interna dagvattensystem.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Planförslaget bedöms inte medföra någon större trafikökning jämfört med dagsläget. Därmed bedöms inte luftkvaliteten påverkas negativt och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av förslaget.

Vatten

Dagvatten

Dagvatten tas omhand lokalt inom fastigheten och andelen hårdgjorda ytor förväntas vara relativt oförändrad. Ändring av detaljplanen bedöms inte innebära någon förändring av risk för påverkan.

Spillvatten

Spillvatten från planområdet kommer att anslutas till det kommunala spillvattennätet vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig.

Renvatten

Planområdet kan anslutas till det kommunala dricksvattennätet. Detta innebär att uttag av grundvatten inte kommer att ske.

Sammantaget bedöms inte planförslagets genomförande medföra sådan påverkan på grundvattnet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Inom planområdet planeras ingen bebyggelse bli högre än +63,2 meter över havet vilket är lägsta nivån för krav på hinderfria ytor. Därmed bedöms planförslaget inte innebära någon konsekvens för riksintresset.

Totalförsvar

Inom påverkansområde för väderradar anses objekt högre än 20 meter ovan mark utanför sammanhållen bebyggelse, samt objekt högre än 45 meter ovan mark inom sammanhållen bebyggelse, få en inverkan på riksintresset. Detaljplanen tillåter ingen bebyggelse högre än 20 meter varpå riksintresset inte bedöms påverkas.

Hälsa och säkerhet

Buller

Tidigare genomförd bulleröversikt för E6 visar att riktvärdena för trafikbuller inte bedöms överstigas inom berörd del av fastigheten varför bedömningen görs att bullersituationen inte behöver utredas.

Kulturmiljö

I Länsstyrelsens kulturmiljöprogram uppges att motivet för bevarande av kulturmiljön i Strövelstorp är att den är ett bra exempel på 1800-talets skiftade byar med sitt sockencentrum med kyrka, prästgård och fattighus. För att inte de kulturvärden som finns i området ska gå förlorade ska hänsyn tas till befintlig bebyggelse. Det är därför viktigt att den nya bebyggelsen får en gestaltning som anpassas till kulturmiljön och den befintliga bebyggelsen. Tillkommande exploatering kommer till stor del att möjliggöras på redan ianspråktagen mark samt ha en relativt ytmässig begränsad storlek. Bestämmelse som syftar till att bevara miljöns lummighet genom att förbjuda trädfällning har lagts till. Planförslaget bedöms ej påverka kulturmiljön negativt

Sociala konsekvenser

Förslag till ändring av detaljplan bedöms inte påverka sociala aspekter nämnvärt. Gällande användningsbestämmelser är redan prövade på platsen och inga nya användningsbestämmelser tillkommer.

Barn

Utformningen av det offentliga rummet ska ligga i linje med samhällets åtagande gentemot Barnkonventionen. Detta handlar om att säkerställa och utveckla miljöer där barn och unga kan ges en trygg, trivsam och tillgänglig plats där de kan vistas på egna villkor.

Jämlikhet

Detaljplanen möjliggör utökad byggrätt som kan skapa fler arbetstillfällen vilket kan leda till ökad sysselsättning, möjliggöra ett högre deltagande i samhället samt förbättra socioekonomiska förhållanden.

Trafik

Den exploatering som planändringen möjliggör bedöms inte föranleda att befintlig trafikinfrastruktur behöver ändras eller att någon ny trafikinfrastruktur behöver anläggas. Planförslaget bedöms inte heller medföra någon större trafikökning jämfört med dagsläget.