Planeringsförutsättningar

Kommunala planeringsdokument

Översiktsplan

I gällande översiktsplan för Ängelholms kommun, ÖP 2035, är området utpekat som befintlig markanvändning. Planändringen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner.

Detaljplan

Planområdet är detaljplanelagt sedan tidigare och omfattas av DP 1102 som fick laga kraft 2017-11-13. Marken är planlagd som kontor, församlingshem, skola och bostäder. Det finns ingen kvarvarande genomförandetid i detaljplanen. Syftet med detaljplanen är att bekräfta rådande markanvändning för kyrka och begravningsändamål. Syftet är också att möjliggöra för en utveckling av befintligt byggnadsbestånd, så som församlingshem, prästgård och före detta stallbyggnad, för en blandad användning med kontor, skola och bostäder.

Planbesked

Ansökan om planbesked inkom från Strövelstorps församling den 15 februari 2022. Ansökan avsåg ändring av detaljplan för att kunna ta höjd för framtida verksamhet genom utökad byggnadsarea och minskning av prickmark. Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked den 17 augusti 2022 § 182 och gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva planläggning av området.

Riksintressen

Trafikkommunikation

Planområdet ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen, inom riksintresse för flyget.

Totalförsvar

Planområdet ligger inom påverkansområde för väderradar, vilket ingår i riksintresse för totalförsvaret.

Miljökvalitetsnormer

Luft

Samtliga luftkvalitetsmätningar som genomförts i Ängelholms kommun har visat på värden under miljökvalitetsnormen. Mätningarna är genomförda 2014 och 2017. Resultatet av mätningarna visar en luftkvalitet som även uppfyller de nationella miljömålen, med undantag för luftpartiklar. En dominerande källa till höga halter av grova partiklar (PM10) i gatumiljö i svenska tätorter är slitage av vägbeläggning, bromsar, däck och vägsand. Slitaget uppstår främst vid användningen av dubbdäck. Nya data pekar på att slitagepartiklar i omgivningsluften påverkar vår hälsa.

Vatten

Planområdet är beläget inom grundvattenförekomst Ängelholm-Ljungbyhed (SE622920-131761) samt avrinningsområde VEGE Å: Hasslarpsån-Humlebäcken (WA19717643). Enligt Vatteninformationssytem Sverige (VISS) bedöms grundvattenstatus för Ängelholm-Ljungbyhed vara kvantitativ och kemiskt god (VISS, 2023). Ytvattenstatus bedöms ekologisk status som otillfredsställande, tillkomst/härkomst bedöms som naturlig och kemisk status bedöms som ej god (VISS, 2023).

Omgivningsbuller

I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges en skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram för kommuner med över 100 000 invånare. Då Ängelholms kommun har färre än 100 000 invånare omfattas inte kommunen av kravet att upprätta ett åtgärdsprogram för omgivningsbuller.

Trädridån som tillsammans med vaktmästeribyggnaden skapar en öppen, inramad gårdsmiljö.

Miljö

Natur

I området kring församlingshemmet, prästgården och det gamla stallet finns en större uppväxt trädgårdsanläggning. Trädgården är en tillgång för kyrkans personal samt brukare och en stor del av trädgården fungerar idag som bland annat skolgård till förskolan. I gällande detaljplan beskrivs att den rika grönskan bör bevaras och skyddas vid en framtida exploatering.

Träddungen väster om församlingshemmet har på senare tid blivit utgallrad och marken har hårdgjorts samt kompletterats med en byggnad. Planområdet ramas fortsatt in med en trädridå mot jordbrukslandskapet i väster och söder. Trädridån är viktig för miljön och fungerar bland annat som skydd mot lantbruket. Mellan planområdet och jordbrukslandskapet löper en gångstig som sträcker sig vidare som del i ett större rekreationsstråk.

Dagvatten

Området är beläget utanför verksamhetsområde för dagvatten. Uppkommit dagvatten hanteras således lokalt inom fastigheten.

Hälsa och säkerhet

Buller

Berört område är placerat ca 100-130 meter från Prästgårdsvägen respektive Bankvägen och ca 350 meter från E6.

Markförorening

Enligt EBH-databasen finns det inget känt potentiellt förorenat område på eller i nära anslutning till planområdet. Kyrkogårdar kan orsaka spridning av föroreningar i grundvattnet. Om grundvatten behöver pumpas i samband med byggnation på fastigheten så behöver hänsyn tas till detta. Marken används delvis som grönområde idag och i närheten av fastigheten bedrivs jordbruk. Vid återanvändning av matjord från området bör man vara uppmärksam på ev. förekomst av bekämpningsmedel, invasiva arter och andra oönskade smittämnen/parasiter.

Försiktighet ska alltid iakttas vid markarbeten och berörd tillsynsmyndighet skall underrättas innan markarbeten påbörjas. Enligt 10 kap. 11 § Miljöbalken skall den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, även genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Markradon

Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Generellt gäller att man inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.

Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projektering av nybyggnation. Byggnader där människor stadigvarande vistas ska med hänsyn till radon utföras med grundläggning i enlighet med Boverkets byggregler. Radonhalten i inomhusluft får inte överstiga 200 Bq/m3. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger den som skall bygga.

Geotekniska förhållanden

Enligt SGU:s jordarskarta utgörs jordlagren av postglacial grovsilt-finsand som troligtvis underlagras av glacial finlera. I anslutning till Vegeå i söder utgörs jordlagren av glacial finlera och svämsediment (ler-silt). Svämsediment kan vanligtvis innehålla skikt och lager med organiska samt lösare jordar. Jordmäktigheterna i området är stora och djup till berg ligger på mellan 30-50 m. Grundläggningsförutsättningar bedöms som goda.

Kulturmiljö

Fornlämningar

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Det finns i nära anslutning en bytomt, fornlämning Nr. L1990:5576 och ett par boplatser framkomna vid en utredning år 2007.

Länsstyrelsen kan i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 11 § Kulturmiljölagen ställa krav på arkeologisk utredning vid en exploatering som tar ett större markområde i anspråk om det finns goda skäl att anta att exploateringsområdet innehåller under mark dolda, ej registrerade fornlämningar. År 2017 gjordes bedömningen vid remiss att en utredning skulle göras i samband med en eventuell detaljplaneändring.

En förfrågan om fornlämning har gjorts hos Länsstyrelsen i samband med aktuellt planarbete och utifrån fornlämningsbilden samt uppgifter i ansökan bedömer Länsstyrelsen att det inte krävs någon arkeologisk utredning för markingreppen.

Påträffas fornlämningar i samband med markarbeten skall dessa, i enlighet med 2 kap 10 § Kulturmiljölagen, omedelbart avbrytas och Länsstyrelsen underrättas. Fornlämningar kan synas som exempelvis härdrester, stenpackningar, eller mörka färgningar i jorden.

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram

Området ligger inom Länsstyrelsens kulturmiljöprogram Särskilt värdefulla kulturmiljöer: Strövelstorp. Planområdet är en del av kulturmiljön kring Strövelstorps kyrka med kyrktomt, begravningsplats, prästgård och församlingshem. Kyrka och kyrkogård med byggnader och miljö skyddas enligt Kulturmiljölagen, kyrkliga kulturminnen (4 kap 1-18 §§).

Motivet för bevarande av kulturmiljön i Strövelstorp är att den är ett bra exempel på 1800-talets skiftade byar med sitt sockencentrum med kyrka, prästgård och fattighus. Från samma tid är också det gamla kommunalhuset. I programmet nämns bland annat Strövelstorps kyrka och prästgården som byggnader som är särskilt viktiga att bevara.

Prästgården uppfördes 1860, av den nytillsatta prosten C O Olin till en kostnad av 13 400 riksdaler. Bostadshuset byggdes i tegel och sten med enkupigt tegel som takmaterial. Den fick en strikt mittkoncentrerad symmetri vars helhet fortfarande finns bevarad, trots en omfattande ombyggnad på 1930-talet. Vid denna ombyggnad tillkom bland annat trädgårdssidans balkongbärande kolonnad. I gårdsanläggningen ingår även en korsvirkesbyggnad som har inrymt garage, förvarings- och bostadslokaler.

Kommunens bevaringsprogram

Inga byggnader inom aktuellt område för planändring är utpekade i Ängelholms kommuns bevaringsprogram. I bevaringsprogrammet finns den närliggande Prästgården och det gamla stallet utpekat som klass II, vilket innebär ”byggnader av stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde”.

Översikt över befintlig bebyggelse inom- och i anslutning till aktuellt område.

Fysisk miljö

Befintlig bebyggelsemiljö

Skogsdungen bakom Församlingshemmet har sedan tidigare gallrats och en vaktmästerilokal färdigställdes på platsen under år 2023. Befintlig markanvändning avses kvarstå som innebär att befintlig, samt ny, bebyggelse kan användas för olika ändamål såsom skola, kontor och bostad. I ändamålet kontor ryms även församlingshem. Befintliga hus föreslås kunna kompletteras med nya byggnader. Större tillbyggnader ska anpassas till befintliga hus i volym och skala samt ligga bakom befintliga hus. Detta för att den gröna parkmiljön ska bibehållas i så stor mån som möjligt.

Den befintliga vaktmästeribyggnaden tillsammans med vegetationen skapar som en öppen, inramad gårdsmiljö med bibehållna siktlinjer, från kyrkan och församlingshemmet, ut mot jordbrukslandskapet. Dessa värden kan med fördel stärkas genom bevarande av träd och placering av ny byggnad.

Lek och rekreation

Inom området finns befintliga rekreationsstråk. Någon tillkommande plats för lek eller rekreation planeras inte inom området som berörs av planändring.

Tillgänglighet

Planområdet ska utformas på ett sådant sätt att det blir tillgängligt även för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Befintlig bebyggelse är anslutna till det kommunala VA-nätet för dricksvatten och spillvatten. Fastigheterna Strövelstorp 46:1 och 9:1 är belägna inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten. Fastigheterna är i dagsläget anslutna till dessa vattentjänster och har förbindelsepunkt avsatt i tomtgräns. Om fler byggnader upprättas på fastigheten kommer dessa att erbjudas anslutning mot fastighetens förbindelsepunkt och kompletterande anläggningsavgifter kommer att tas ut enligt gällande VA-Taxa. Dagvatten tas omhand lokalt inom fastigheten.

El & värme

Området ligger inom Eons eldistributionsområde och bedöms kunna ansluta till deras elnät och fjärrvärmeledningar.

Tele och internet

Den föreslagna bebyggelsen bedöms kunna försörjas med tele/bredband från befintliga ledningsnät i området.

Avfall

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) sköter sophanteringen i Ängelholms kommun.

Trafik

Gatunät

Tillfart till Strövelstorp 9:1 sker via Prästgårdsvägen som kommunen är väghållare för. Prästgårdsvägen ansluter till Bankvägen som är en av huvudgatorna i samhället. Trafikverket är väghållare för Bankvägen.

Parkering och utfarter

En stor grusplan ligger framför prästgården, församlingshemmet och det gamla stallet. Ytan samnyttjas för parkering och tillfart för de olika verksamheterna. Ytan berörs inte av planändringen och kommer därav fortsatt nyttjas som parkering och tillfart. Från denna yta sker vidare tillfart till aktuellt område. Här finns en större grusad yta som kan fungera som ytterligare parkering samt vändplats.