Beskrivning av detaljplanen

Avsikten med ändringen av detaljplanen

Avsikten med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra större byggrätt för att befintlig verksamhet ska kunna anpassas till rådande och framtida utvecklingsbehov. Avsikten är även att bevara de träd som finns inom den del av området som berörs av ändring av detaljplan.

Rosa streckad linje visar ungefärlig avgränsning för område som omfattas av planändringen.

Planområdets läge och avgränsning

Planområdet är beläget i de södra delarna av Strövelstorp. Planändringens avgränsning utgörs endast av del av fastigheten Strövelstorp 9:1 som ägs av Strövelstorps församling, se figur 3. Norr om fastigheten ligger Strövelstorps kyrka, öster om fastigheten ligger Bankvägen och i väster och söder finns lantbruk. Området som berörs av planändring är ca 3230 m2. Resterande del av DP 1102 påverkas inte av denna detaljplaneändring utan fortsätter att gälla precis som tidigare.

Vaktmästeribyggnad för församlingens verksamhet.

Planområdet idag

Berörd del av fastigheten Strövelstorp 9:1 har tidigare utgjort en mindre skogsdunge. Under senare år har den gallrats ut och platsen har kompletterats med en ny byggnad för vaktmästeri kopplat till områdets verksamhet. Den totala byggrätten för denna del av området är därmed utnyttjad varpå Församlingen ser ett fortsatt behov av att komplettera med ytterligare byggnation för administrativ- och teknisk drift.

Illustration som visar exempel på hur ny bebyggelse (brun) skulle kunna placeras.

Planförslaget

I syfte att möjliggöra utbyggnad av lokaler för administrativ- och teknisk drift behöver byggrätten utökas och del av prickmarken tas bort genom en planändring.

I gällande detaljplan medges en exploateringsgrad om 500 m2 byggnadsarea inom aktuellt område i den nordvästra delen av fastigheten Strövelstorp 9:1. Planändringen möjliggör en utökad exploatering om 350 m2 byggnadsarea utöver de 500 m2 som befintlig bebyggelse omfattar. Detta möjliggör för bebyggelse om totalt 850 m2 byggnadsarea inom området som berörs av planändring. Planändringen avser även säkerställa att de träd som finns kvar inom området för planändring bevaras. Tillkommande exploatering kommer till stor del att möjliggöras på redan ianspråktagen mark samt ha en relativt ytmässig begränsad storlek. Planområdet kommer för övrigt inte att förändras.

Allmän plats

Planändringen berör ej allmän plats.

Kvartersmark

På kvartersmarken tillåts användningen K1SB – Kontor och församlingshem; Skola; Bostäder. Inom användningen ingår även komplement och är sådant som är till för verksamheternas behov. Gällande markanvändning förändras inte.

Varför ändring av detaljplan valts

Ändring används för att anpassa detaljplanen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättande av ny detaljplan. Vid en ändring är det enbart förutsättningarna för den del av detaljplanen som ändras som prövas utifrån PBL.

Planändringen omfattar enbart en mindre justering av del av egenskapsgräns samt enstaka egenskapsbestämmelser. Ändringen bedöms rymmas inom gällande detaljplans syfte och är av ringa betydelse för allmänheten. Planändringen bedöms inte strida mot översiktsplanens intentioner och bedöms inte heller innebära betydande miljöpåverkan. Ändringen bedöms därför inte vara så omfattande att en ny detaljplan behöver upprättas.