Vad är en detaljplan?

Vad är en detaljplan?

En detaljplan styr hur mark- och vattenområden får användas inom ett visst område, exempelvis till ändamålen bostäder, handel eller kontor. Det går även att reglera utformning såsom husstorlek, byggnadshöjd och vilket avstånd huset skall ha till fastighetsgräns. En detaljplan består av en plankarta som är juridiskt bindande samt en planbeskrivning som inte har någon egen rättsverkan. Det är plankartan som reglerar själva markanvändningen och bebyggelsen.

Detaljplanen gäller tills den upphävs, ersätts eller ändras. Ändring av detaljplan omfattar förändring, borttagande och införande av nya bestämmelser inom ett detaljplanelagt område samt upphävande av en geografisk del av en detaljplan. Ändring av detaljplan kan göras för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Förutsättningen är att ändringen av detaljplanen ryms inom syftet med den ursprungliga planen. Då lämplighetsbedömningen och utredningarna av de aspekter som berör planområdet redan har gjorts när den ursprungliga planen upprättades behandlar denna komplettering till planbeskrivningen enbart de aspekter som ändras. När ändringen har fått laga kraft är det detaljplanen i sin ändrade form som gäller.

Detaljplaneprocessen

Planprocessen startar när exempelvis kommunen själv, en byggherre, exploatörer eller enskilda personer inkommer med en begäran om att få göra eller ändra en detaljplan. Kommunstyrelsen ger uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett förslag till detaljplan.

Efter att ett planförslag tagits fram hålls samråd med bland annat länsstyrelsen, myndigheter, föreningar och enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell planläggning. Samrådets syfte är att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in kunskap och synpunkter kopplat till aktuellt ärende. Inkomna synpunkter sammanställs och bemöts i en samrådsredogörelse.

Efter att planförslaget reviderats utifrån samrådet så hålls en granskning. Granskningen innebär att kommunen ger möjlighet för bland annat myndigheter och sakägare att lämna synpunkter på ett slutgiltigt planförslag. Efter granskningstidens slut sammanställs eventuella synpunkter i ett granskningsutlåtande.

Tidplanen för detaljplanearbetet kan variera kraftigt i längd beroende på händelseutvecklingen i ärendet. Bland annat så kan utredningar, samrådsprocess och överklaganden förlänga tidplanen.

Denna detaljplan är upprättad enligt plan- och bygglagen (PBL SFS 2010:900) med standard planförfarande, se illustration nedan. Planen förväntas kunna antas av Kommunstyrelsen kvartal 1 år 2025.

Detaljplanen har utformats enligt Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan (BFS 2020:6).

Planhandlingar

Vid en ändring av detaljplan görs ändringar i den ursprungliga planen och tillhörande planbeskrivning ska kompletteras med en beskrivning av ändringen. Planändringen omfattar del av detaljplan DP 1102, Detaljplan för Strövelstorp 9:1 och 46:1. Denna planbeskrivning är en komplettering till gällande detaljplan och ska därför läsas tillsammans med ursprungliga handlingar. I kompletteringen redovisas det som är relevant med avseende på föreslagen ändring. Planhandlingarna för denna planändring består under samrådstiden av följande:

  • Planbeskrivning innehållandes den ursprungliga beskrivningen av planen (upprättad 2017-11-13) samt komplettering med beskrivning av ändringen av detaljplan för del av Strövelstorp 9:1 (upprättad 2024-03-05).

    Den digitala planbeskrivningen innehåller endast kompletteringen till den ursprungliga planbeskrivningen, samtliga handlingar finns på kommunens hemsida via följande länk; https://www.engelholm.se/detaljplaner#strovelstorp91

  • Plankarta för den ursprungliga planen Detaljplan för Strövelstorp 9:1 och 46:1 (upprättad 2017-11-13) med ändrade planbestämmelser enligt Ändring av detaljplan DP 1102 för del av Strövelstorp 9:1 (upprättad 2024-03-05), skala 1:1000

  • Fastighetsförteckning (ej bilagd)

Illustrationen visar de olika stegen vid standard planförfarande. Detaljplanen är just nu i samrådsskedet.